Chovatelská koncepce Českého svazu chovatelů plnokrevníka a majitelů dostihových koní

Rada Jockey clubu České republiky na svém jednání ve čtvrtek 14. listopadu 2013 s některými úpravami schválila chovatelskou koncepci předloženou ČSCHPMDK, ale zatím bohužel nebyl publikován zápis z jednání tuzemské dostihové autority, a tak předkládáme chovatelskou koncepci, jak byla na uvedeném jednání předložena.

Chovatelská koncepce vypracovaná ČSCHPMDK se začala tvořit v létě letošního roku, krátce po nástupu nového vedení svazu, neboť podobný systémový dokument zatím v České republice zcela chyběl. Situace v českém chovu anglického plnokrevníka, ale také v dostizích není v posledních době dobrá. Znepokojující zprávou jsou výrazně se snižující počty chovných klisen stejně jako úspěchy koní českého chovu v dostizích nejvyšší kategorie.

Po schválení chovatelské koncepce prezidiem svazu byla rozeslána mnoha odborníkům k oponentuře. Připomínky odborníků byly následně zapracovány do finální verze, která byla předložena na jednání rady Jockey clubu ve výše zmíněném termínu. Rada dokument schválila s některými úpravami.

Zpracovanou a schválenou chovatelskou koncepci je třeba vnímat jako celek, neboť jen tak může pomoci českému chovu v současné nelehké situaci. Chov je úzce svázán s dostihovým sportem, a tak klesající úroveň chovu negativně působí na dostihový provoz a obráceně. Snahou svazu (ČSCHPMDK) je maximálně pomoci všem českým chovatelům, bez rozdílu velikosti!

Jedním z nejpalčivějších problémů současnosti je velký počet, můžeme říci i extrémní, plemenných hřebců často nízké kvality. Hřebci připouštějí malé počty klisen, což neumožňuje jejich seriózní prověření a tato situace se potom negativně projevuje v celém chovu. V předložené koncepci jsme nechtěli zasahovat do registračních poplatků, ale i k tomuto kroku budeme muset v budoucnu přistoupit, protože to bude výraznější změna, která by měla být chovatelům známa s větším časovým předstihem. Novou koncepci registračních poplatků bychom rádi předložili na jednání rady Jockey clubu na jaře roku 2014.

Chovatelská koncepce byla zpracována jako podpora všem českým chovatelům, od nejmenších po komerční, s jednoznačným cílem zvýšit kvalitu chovu anglického plnokrevníka v České republice! Níže vám nabízíme text koncepce, jak byl předložen na listopadovém jednání rady Jockey clubu.

 

Chovatelská koncepce

na rozvoj a podporu českého chovu anglického plnokrevníka

ČSCHMPDK

 

Úvod

Situace chovu plnokrevníka v ČR je v poslední době velmi špatná.  V posledních letech počty klisen v chovu klesají, nicméně počty plemeníků A 1/1 vzrůstají. Důvodem tohoto kroku, nejen komerčních chovatelů, je silný pokles zájmu o nákup koní, klesající prodejní cena, která nepokrývá ani běžné náklady související s odchovem anglického plnokrevníka. Snižující se počty dostihových dní a hlavně výše výher jednotlivých dostihů nepřispívá k rozvoji chovu. Negativem rozhodně bylo i zrušení chovatelských prémií. Snahou svazu musí být vytvořit takové prostředí, aby podpora českého chovu začala probíhat komplexně a na všech úrovních, které významně ovlivňují nejen chov, ale také dostihový provoz a vše co s ním souvisí, protože dostihový provoz je neodlučitelně spjat s chovem, slouží jako jeho prezentační a prověřovací složka. Pokud chceme rozvíjet chov, měli bychom podporovat a pracovat koncepčně na všech složkách, které ho bezprostředně ovlivňují.  Nastavení koncepce je velmi zásadním krokem. Musíme si uvědomit, že tato koncepce ovlivní vývoj chovu a všeho co s ním souvisí na další léta. Cílem této koncepce je zkvalitnění českého chovu a jeho větší konkurenceschopnost.

 

Navrhovaná opatření zaměřená na ozdravení českého chovu:

1/ Stanovení nových pravidel pro zařazování plemenných hřebců a klisen do chovu

Plemenní hřebci

Cílem zvýšení selekčního poplatku při prvním zařazení hřebce do chovu je omezení počtu nekvalitních plemeníků zařazovaných do chovu. Úpravou poplatků za vydání osvědčení použití hřebce v plnokrevném chovu /registrační/  by mělo dojít ke snížení počtu plemenných hřebců v závislosti na nízkém počtu plem. klisen. Nízký počet připouštěných klisen snižuje možnost prověření plemeníka v chovu a následný nízký počet jeho potomků na dráze, také nedává jasný obraz jeho chovné kvality.

Selekční poplatky

a/ import nebo pronájem plem. hřebce ze zahraničí, startujícího v zahraničí, nebo jiného hřebce, který nemá v ČR GH

-          hřebec vítěz G1 nebo mající potomka vítěze v G1 poplatek 10 000,--

-          hřebec vítěz G2 nebo mající potomka vítěze v G2 poplatek 20 000,--

-          hřebec, který získal black – type vítězství nebo umístění nebo dal takového potomka 50 000,--

-          hřebec, který se neumístil v black type dostizích poplatek 100 000,--

b/ hřebec startující v ČR    

-          GH 95 kg a méně  poplatek 150 000,--

-          GH 95,5 kg – 100 kg poplatek 100 000,--

-          GH nad 100 kg poplatek 50 000,--

 

Registrační poplatky

-          zatím beze změn

 

Plemenné klisny

a/ záv. kariéra v ČR

-          o výši poplatku rozhoduje dosažený GH v celé kariéře klisny na rovině

-          klisna s GH 80 kg a výše                                  - bez poplatku, popř. poplatek uhradí svaz 

-          klisna GH 70 – 79,5 kg                                      - poplatek Kč 2000,--

-          klisna s GH pod 69,5 kg, nestartovavší           - poplatek Kč 5 000,-

 

b/ klisny startující v zahraničí

-          klisna umístěná v black type dostizích nebo, která již dala potomka black-type   -  bez poplatku, popř. poplatek uhradí svaz 

-          vítězka (v zemích v sekci I. dle International Cataloguing Standards)       - poplatek Kč 2 000,--

-          ostatní                                                                                                                    - poplatek Kč 5 000,--

 

2/ Majitelské prémie

Majitelské prémie by měly sloužit jako podpora českých odchovanců bez omezení srovnání se zahraničními importy v dostizích.  Navyšování dostihů pro české koně by mělo být zpracováno na základě pečlivě provedených analýz, aby nedošlo k uměle vytvořenému prostředí pro české koně, jako tomu bylo v 1945 – 1997. Následné srovnání se zahraničím má fatální následky pro český chov i v současnosti.  Naopak posílení a pečlivé rozdělení majitelských prémií a použití motivačních prostředků pro trenéry, by mělo přinést zvýšení obsazování českých koní do dostihů vyšších kategorií.  V současnosti je patrný trend stagnace v nákupech a na českém území.  Za účelem akcelerace „obratu koní“ navrhujeme rozdělení majitelských prémií takto:

Návrh:

  1. 2 letí + 3letí  - 100% majitelských prémií
  2. 4 letí + 6 letí – 50% majitelských prémií
  3. 7 letí a starší      0% majitelských prémií

 

A následné navýšení majitelských prémií takto:

I.kat. – 60 000 kč.

II.kat. – 50 000 Kč.

III.kat. – 40 000 Kč.

 

Tento návrh platí pro rovinové i překážkové dostihy.

 

3/ Chovatelské prémie

Nutné zachovat a ještě posílit chovatelské prémie pro další léta.

Prémie pro tři nejlepší koně českého chovu umístěné do 3. místa v Gd, Listed nebo I., do 2. místa v II.kat a pro vítěze III.kat., přičemž je podstatné platné umístění koně v dostihu, nikoli jeho pořadí mezi startujícími koňmi českého chovu.

Koněm českého kovu je kůň splňující požadavky § 167 Dostihového řádu, chovatelem je majitel matky tohoto koně v době porodu, jak je registrován JCČR – nutno přesně specifikovat.

-         podle kategorie dostihu vyplatit majitelům prémie takto:

L,G kat. – 50 000 Kč (1.28 000kč., 2.14 000 Kč., 3.8000 Kč.)

I kat. – 30 000 Kč (1.16 000kč., 2.8 000 Kč., 3.6000 Kč.)

II. kat. – 15 000 Kč (1.10 000Kč., 2.5000Kč.)

III. kat. – 5 000

 

Platí pro rovinové dostihy

 

4/ Dostihy pro koně českého chovu

Posílit počet a dotace dostihů pro koně českého chovu. Zejména pro dvouleté a tříleté koně.

 

5/ Různé

-          katalog plemeníků /nový, typový, doplněný o zajímavosti atd./

-          www. stránky svazu s informacemi o chovatelské koncepci

-          rozvoj spolupráce s Evropskou chovatelskou asociací

-          pořádání výjezdů do zahraničních hřebčínů

-          spolupráce při připouštění v zahraničí

-          pořádání seminářů atd.

-          podpora a propagace chovatelů (dny otevřených dveří)

-          Předložit JCČR návrh, že všechny předzkoušky klasických dostihů musí být dostihy I. kategorie

 

6/ Komise

Komise svazu složené z odborníků na danou problematiku. Svaz se aktivně zasadí o to, aby se kvalifikovaní členové svazu stali členy jednotlivých odborných komisí při JC ČR.

0 pcs,
Basket
0 pcs,