Český svaz chovatelů plnokrevníka a majitelů dostihových koní

Svaz je samostatnou nezávislou organizací sdružující chovatele plnokrevníka, majitele dostihových koní, aktivní účastníky v chovu a dostizích a další příznivce chovu a dostihového sportu v ČR. Jeho trvání a počet členů není omezen.

Poslání

Poslání svazu je všestranně podporovat a soustavně zvyšovat úroveň chovu plnokrevníka a dostihového sportu. Podporuje a usměrňuje chovatelskou práci v plnokrevném chovu, poskytuje chovatelské služby, zajišťuje mezinárodní spolupráci, organizuje stáže odborných pracovníků a rozvíjí publikační činnost. Zastoupením v komisích organizací řídících dostihový provoz, se podílí na jeho řízení. Hájí zájmy chovatelů a majitelů a vytváří podmínky pro jejich práci.

Orgány svazu jsou: valné shromáždění, prezident, prezidium a revizní komise. Svaz je řízen 12-14ti členným prezidiem, které je voleno na období 3 roků. Prezidium volí dále: prezidenta, viceprezidenta, předsedy pracovních komisí a rozhoduje o vyslání zástupců svazu do jiných organizací, na jejichž činnosti se svaz podílí. Prezident svazu může dále jmenovat některé pracovníky prezidia a pověřit je dalšími administrativními úkoly.
Prezidium se schází nejméně 1x za 3 měsíce, jinak vždy, pokládá-li to prezident za nutné, nebo v případě, ze o svolání prezidia žádá písemně nejméně čtvrtina členů prezidia. Rozhodnutí prezidia nabývá v platnosti po schválení většinou hlasů přítomných. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas prezidenta. Prezidium svolává prezident nebo viceprezident. Volbu celého prezidia provádí valné shromáždění každé 3 roky dle volebního řádu. více

Newsletter

0 ks,
Košík
0 ks,