Zápis ze zasedání prezidia ČSCHPMDK č. 5 / 2013 konaného dne 6.8.2013

Dne 6.8.2013 se od 14:00 hodin v tréninkové centrále Rabbit - Pičín u Jankova uskutečnilo zasedání prezidia ČSCHPMDK za účasti těchto členů:

Ing. Jiří Trávníček CSc., p. JUDr. Ing. Karin Luftmanová, Ing. Zdeněk Jandejsek, , Mgr. Marek Šimák, pí. Margit Balaštíková, Ing. Miroslav Ševčík, Ing. Rajmund Pavla, Ing. Tomáš Janda, JUDr. Ing. Jiří Charvát, Ing. Luděk Mikulecký, Ing. Stanislav Chudáček

Omluveni: Martin Bláha, Ing. Jiří Odcházel

Zasedání prezidia zahájil prezident ČSCHPMDK Ing. Jiří Trávníček, který přivítal všechny přítomné a následně představil návrh programu jednání zasedání prezidia. Zápisem pověřen Ing. Janda, ověřovatel pí. Balaštíková. Návrh programu jednání byl všem členům prezidia zaslán před zasedáním formou e-mailu. Tento návrh byl následně všemi přítomnými členy schválen s těmito body: 

Program jednání

  1. Prezentace Ing.Vlčka – projekt blacktypepedigree a nabídka svazu
  2. Informace o aktuální situaci z jednání rady JC ČR
  3. Fond Podpora 2013 – Smlouvy, platební kalendář, prezentace, úkoly k dokončení, financování pro další roky
  4. Prezentace a analýza stanov ČSCHPMDK a navržené úpravy
  5. Webové stránky svazu – informace, prezentace práce svazu
  6. Základní strategické úkoly – kontrola plnění, prezentace – zejména chovatelská koncepce
  7. Chovatelská přehlídka(y)
  8. Návrhy komisí v rámci svazu – Chovatelská, marketing a sázky, legislativní, licentační
  9. Diskuse, různé – informace o účasti na setkání mladých zástupců EFTBA ve Francii, informace o příjmech svazu ze selekčních poplatků  

K bodu č. 1 programu jednání:

Ing.Vlček představil projekt blacktypepedigree, jehož cílem je usnadnit chovatelům práci při výběru plemeníků a nabídl svazu spolupráci. Dále předložil cenovou nabídku.

Prezidium navrhuje prezentaci projektu členům svazu a zjistit zájem o tuto službu přes webové stránky svazu. Informace o zájmu členů dodá Ing.Janda na příští zasedání prezidia. Rozhodnutí o spolupráci na podzimním jednání prezidia i dle rozpočtu 2014.

K bodu č. 2 programu jednání:

Ing. Jiří Trávníček informoval všechny přítomné členy o jednání rady JC ČR ze dne 16.7.2013 v odpoledních hodinách.

Ing.Trávníček informoval, že stále není zápis z rady JC ČR a stále též nebyla dodána smlouva mezi TMM, a.s. a JC ČR o ZC, jak bylo slíbeno na radě –  nutné urgovat.

Dále informoval, že rada JC ČR odmítla možnost pořádání dostihů JC ČR v Praze Velké Chuchli za současné situace a doporučila aby Turf Praha a.s. vypsal tendr s jasnými podmínkami na pořadatele dostihů v Praze Velké Chuchli. Dále rada požádala o předložení listiny akcionářů s jejich procentickými podíly v Turfu Praha a.s., protože tento dokument nebyl předložen na valné hromadě Turfu Praha a.s.    

K bodu č. 3 programu jednání:

Všichni členové informovali o stavu smluv, plateb s jednotlivými závodišti. Chybějí dokončit poslední detaily.

Členové prezidia zdůraznili nutnost lepší prezentace fondu Podpora v dalších letech a diskutovali možnosti financování a formátu fondu pro příští roky. Navrženy dvě varianty a to dostihový den svazu a nebo varianta podobná té letošní. Navrženo přizvání dalších subjektů k financování podpory.  

K bodu č. 4 programu jednání:

JUDr. Karin Luftmanová a Mgr. Šimák připravili návrhy změn stanov svazu, které vyplývají z nového občanského zákoníku. JUDr. Karin Luftmanová připraví stanovy do finální podoby dle připomínek na příští zasedání prezidia.  

K bodu č. 5 programu jednání

Nový web spuštěn ale ještě zcela nefunguje. Ing. Janda a p. Bláha zajistí nápravu v nejbližších dnech.

K bodu č. 6 programu jednání

Analýza sázkového provozu – Mgr. Šimák informoval o úspěchu olympijského výboru při změně zákona o rozdělení peněz ze sázek. Představil návrh změny zákona, který vypracoval. Dle vývoje situace budou dále hledány možnosti prosazení návrhu.

Chovatelská koncepce – Mgr.Šimák, Ing.Chudáček, Bc.Balaštíková a Ing.Janda a Ing.Mikulecký zpracovali návrhy změn konceptu z posledního prezidia. Proběhla diskuze s návrhy dalších členů. Návrh koncepce bude dopracován do finální podoby dle diskuze a zaslán k posouzení dalším odborníkům - členům i nečlenům svazu. Zajistí Balaštíková, Ing. Janda, Ing. Trávníček, Ing.Jandejsek. Ing.Trávníček a Ing.Janda připraví návrh financování dostihů z prostředků svazu pro rok 2014 na příští zasedání prezidia.

K bodu č. 7 programu jednání

Grant na uspořádání Chovatelské přehlídky -  Stále se čeká na definitivní schválení ze strany ministerstva. Jakmile bude definitivně schváleno, tak se začne připravovat.

K bodu č. 8 programu jednání

Zaslat návrhy na členy jednotlivých komisí Ing.Jandovi: Chovatelská, Marketing, Sázky, Legislativní, Licentační

K bodu č. 9 programu jednání

Ing.Trávníček informoval, že byla vybráno 320 000 Kč. ze selekčních poplatků za nově zařazované plemeníky. Dle dohody bude 128 000 Kč. zasláno Asociaci Steeplechase.

Proběhla diskuze o katalogu plemeníků. Nutné zkvalitnění fotografií i obsahu. Prověří pí.Balaštíková. Rozhodnutí na dalším zasedání prezidia.

V Pičíně u Jankova dne 6.8.2013

Zapsal:  Ing. Tomáš Janda

Ověřila:  pí. Margit Balaštíková

Reply
  captcha

No comment added yet..

0 pcs,
Basket
0 pcs,