10.2.2015 - Zápis ze zasedání prezidia ČSCHPMDK č.1/2015

Zápis ze zasedání prezidia Českého svazu chovatelů plnokrevníka a majitelů dostihových koní (ČSCHPMDK)  č.1/2015 konaného dne 10.2.2015 

Dne 10.2.2015 se od 14:00 hodin v Hotel Rytířsko, Rytířsko 156 uskutečnilo zasedání prezidia ČSCHPMDK za účasti těchto členů: Ing. Jiří Trávníček, Ing. Stanislav Chudáček, JUDr. Ing. Karin Luftmanová, Ing. Jiří Odcházel, Ing. Miroslav Ševčík, JUDr. Ing. Jiří Charvát, Vítězslav Vanda, Ivo Köhler, Ing. Zdeněk Jandejsek, Mgr. Marek Šimák, Ing. Tomáš Janda - sekretář

Omluveni: Ing. Luděk Mikulecký, Ing. Marcela Hradilová, Margit Balaštíková, Martin Bláha

 _______________________________________________________________________________________

Zasedání prezidia zahájil prezident ČSCHPMDK Ing. Jiří Trávníček, který přivítal všechny přítomné a následně představil návrh programu jednání prezidia. Pořízením zápisu byl pověřen sekretář Ing. Tomáš Janda a ověřovatelem Mgr. Marek Šimák. Pozvánka s návrhem programu jednání byla všem členům prezidia zaslána e-mailem před konáním zasedání. Tento návrh byl následně všemi přítomnými členy schválen s těmito body:

Program jednání:

1. Informace o aktuální situaci z jednání rady JC ČR, informace o auditu JC ČR

2. Stav hospodaření svazu – Roční uzávěrka a zpráva revizní komise

3. Příprava Valného shromáždění svazu 2015

4. Diskuse, různé:

a) Informace (kontrola) stavu návrhů svazu – DŘ, DÚ, atd.

b) Přijetí nových členů, stav členské základny

c) Diskuse

_________________________________________________________________________

K bodu č. 1 programu jednání:

a) JUDr.Charvát informoval o stavu hospodaření JC ČR, aktuální situaci na JC ČR a dále o průběhu poslední rady JC ČR. JC ČR pokračuje v jednání se závodišti o smlouvy o zajištění dostihového provozu pro rok 2015.

 - ZC již JC ČR převzal a je nově spuštěno a normálně funguje. Veškeré instrukce pro účastníky dostihového provozu jsou na webu JC ČR.

- Komise JC ČR vybrala dva handicapery J.Fabrise a J.Žida.

- Majitelské prémie – JC ČR nemá prostředky na vyplácení majitelských prémií v roce 2015.

 

b) JUDr. Luftmanová informovala o nejzávažnějších závěrech auditu JC ČR. Audit byl předložen radě JC ČR; zápis z jednání Rady JC ČR ze dne 18.12.2014, kde byl audit řešen, byl zveřejněn na serveru www.dostihy.cz. Následně JUDr. Ing. Jiří Charvát informoval prezidium o provedeném způsobu vypořádání identifikovaných nedostatků mezi JCČR a TMM, s.r.o..

 

K bodu č. 2 programu jednání:

Ing. Trávníček informoval o stavu hospodaření svazu a platbách členských příspěvků. Členské příspěvky za letošní rok zaplatilo méně než 50 % členů svazu. Někteří členové neplatí příspěvky dlouhodobě. Ze selekčních poplatků za nově zařazované hřebce dostal svaz 50 000 Kč. – z nichž 20 000 Kč. náleží a bylo zasláno asociaci steeplechase. Příjmy svazu jsou tedy minimální. Jen náklady na členství v evropském svazu chovatelů plnokrevníka pak činí cca 80 000 Kč za rok.

Zpráva revizní komise neshledala žádné nedostatky v hospodaření svazu. Zpráva bude předložena na Valné hromadě svazu 14.3.2015.

 

K bodu č. 3 programu jednání:

Ing. Trávníček informoval o podrobnostech a programu Valného shromáždění. Pozvánka bude členům zaslána v následujících dnech. Termín Valné hromady: 14.3.2015 – V Poděbradech.

Prezidium navrhuje výši členského příspěvku pro rok 2015 ve výši 500 – 1000 Kč.

 

K bodu č. 4 programu jednání:

a) Ing. Trávníček informoval o stavu návrhů svazu – DŘ, DÚ, atd. – Většina ze 13 návrhů byla přijata. Některé jsou dlouhodobé a na nich se pracuje.

 b) Přijetí nových členů – přijat Ing.M.Vlček.

 Ing.Mikulecký zaslal ze zdravotních důvodů rezignaci na post člena prezidia svazu. Prezidium toto akceptovalo a odsouhlasilo pokračování prezidia v počtu 13 členů do konce volebního období.

c) Ing. Janda krátce informoval o proběhlé akci pod hlavičkou svazu – Tour po Irských hřebčínech

d) Diskuze – Ing.Ševčík navrhl aby závodiště zaplatily alespoň část majitelských prémií ve výši cca 1,5 milionu korun, což by byla stejně jen cca čtvrtina částky, kterou na majitelských prémiích vypláceli v minulých letech (2013 a dříve) a na zbylou částku by pak již mohl JC ČR nalézt prostředky. Prezidium podporuje, aby zástupci JC ČR o tomto se zástupci závodišť jednali.

 

 

 V Rytířsku dne 10.2.2015

 

Zapsal: Ing. Tomáš Janda

Ověřil: Mgr.M.Šimák

0 ks,
Košík
0 ks,