11.3.2017 - Zápis z Valného shromáždění ČSCHPMDK 2017

 

Zápis z Valného shromáždění Českého svazu chovatelů plnokrevníka a majitelů dostihových koní

konaného dne 11.3. 2017 od 9.30 hod, místo konání – Kongresové centrum Lázeňská kolonáda, Náměstí Tomáše Garrigue Masaryka 437/1, 290 01 Poděbrady.  

  1. Zahájení

Ing.Janda v 9:35 hod. informuje, že je přítomno pouze 20 členů svazu ze 129 a Valné shromáždění, tak dle stanov není usnášeníschopné, a zahájení se v souladu se stanovami Svazu odkládá na 10.30 hod.

Prezident ČSCHPMDK Martin Bláha, vítá v 10:30 všechny účastníky valného shromáždění. Na předsedu Valného shromáždění je navržen prezident svazu Martin Bláha. Ten je jasnou optickou většinou zvolen a ujímá se vedení shromáždění. Po přivítání všech účastníků na úvod konstatuje, že je přítomno 24 řádných členů, a valné shromáždění je s ohledem na stanovy po hodinovém odkladu usnášeníschopné v jakémkoli počtu členů a navrhuje zahájit valné shromáždění dle programu volbou orgánů svazu.

  1. Volba orgánů Valného shromáždění

Martin Bláha navrhuje, aby všechny volby probíhaly aklamací. Schváleno jasnou optickou většinou.

Prezidium svazu navrhuje do orgánů Valného shromáždění tyto kandidáty:

Skrutátoři: Ondřej Blahník, Jaroslav Fabris, Ladislav Nagy

Zapisovatel: Tomáš Janda

Ověřovatelé zápisu: Stanislav Chudáček, Petr Malík,

Mandátová a návrhová komise: Karin Luftmanová, 

(Všichni zvoleni jasnou optickou většinou)

Poté předseda Valného shromáždění přečetl program a požádal o jeho schválení. Žádný návrh na změnu programu nebyl předložen, takže program byl jasnou optickou většinou schválen v pozvánce navrženém znění.

  1. Zpráva prezidia

Prezident svazu Martin Bláha přednesl zprávu, kde vyhodnotil uplynulý rok a hlavně představil vize do budoucna a informoval o stavu členské základny a hospodaření svazu.

  1. Zpráva revizní komise

JUDr. Jana Fialova, jako předsedkyně revizní komise přednesla zprávu této komise, která neshledala žádné problémy v hospodaření svazu.

  1. Přestávka
  1. Diskuze

Martin Bláha navrhl schválení členských příspěvků pro rok 2018. Prezidium navrhuje zachovat zatím příspěvky ve stávající výši tedy 500 Kč. Schváleno jasnou optickou většinou zachování příspěvků ve výši 500 Kč. pro rok 2018.

Předseda Valného shromáždění požádal dále prezidenta Jockey Clubu České republiky (JCČR) JUDr. ing. Jiřího Charváta, aby informoval o situaci na JCČR a jako majoritní akcionář na závodišti Most. Prezident poté informoval o podepsání dlouhodobých smluv se závodišti. Podepsala všechna závodiště. Dále informoval o důležitých věcech týkajících se JCČR a informoval o některých cílech a vizích ve vedení JC ČR. Jako důležité zmínil první dva dostihové dny s náběrem sázek PMU. Zde zmínil mnoho promarněných let, kdy se nepodařilo dotáhnout jednání o těchto dnech do konce. Momentálně je nutné, aby všichni účastníci udělali vše pro zdárný průběh těchto dnů a do budoucna bylo možné získat více těchto dnů, což by mělo pozitivní finanční efekt. Dále informoval o stavu jedníní o zpětném odkoupení sázkové kanceláře pro Jockey Club. Pozitivem je i návrat majitelských prémií pro dvouleté a tříleté koně v rovinových dostizích, plány na prezentaci sportu v televizi a Prezident Jockey Clubu České republiky Jiří Charvát naznačil, že ještě v letošním roce proběhne výběrové řízení na marketingovou agenturu, která se pokusí zajistit nového generálního partnera tuzemské dostihové autority a bude mít nastartost PR a marketing dostihového sportu.

Na Mosteckém závodišti se plánuje otočení doběhu a stavba nové tribuny.

  1. Závěr

Předseda Valného shromáždění Martin Bláha požádal o návrh závěrečného usnesení Valného shromáždění JUDr.Karin Luftmanovou, která jej přednesla. Usnesení je též přílohou tohoto zápisu. Na závěr poděkoval předseda Valného shromáždění za účast a ukončil Valné shromáždění ČSCHPMDK.  

V Poděbradech dne 11. 3. 2017

Zapsal:

Tomáš Janda

Zápis ověřili:

Stanislav Chudáček 

Petr Malík  

USNESENÍ ŘÁDNÉHO VALNÉHO SHROMÁŽDĚNÍ
Českého svazu chovatelů plnokrevníka a majitelů dostihových koní („Svaz“) konaného dne 11.3.2017, v Poděbradech

  1. Valné shromáždění Svazu zvolilo orgány Valného shromáždění, a to:

Mandátová komise:

Předseda Valného shromáždění: M.Bláha

Skrutátoři: L.Nagy, J. Fabris, O. Blahník

Zapisovatelé: T. Janda

Ověřovatelé zápisu: S. Chudáček, P. Malík

Návrhová komise: K. Luftmanová,

  1. II) Valné shromáždění Svazu bere na vědomí zprávu prezídia o činnosti Svazu;

III)    Valné shromáždění Svazu bere na vědomí zprávu revizní komise Svazu;

  1. IV) Valné shromáždění Svazu schválilo členský příspěvek pro rok 2018 ve výši 500 Kč za rok s tím, že horní hranice příspěvku není určena;

V Poděbradech 11.3.2017

0 ks,
Košík
0 ks,