12.9.2016 - Zápis ze zasedání prezidia ČSCHPMDK č.3/2016

 

Zápis ze zasedání prezidia Českého svazu chovatelů plnokrevníka a majitelů dostihových koní (ČSCHPMDK)  č.3/2016 konaného dne 6.9.2016

 

Dne 6.9.2016 se od 14:00 hodin v Praha – Velká Chuchle – závodiště, 1.patro tribuny salonek -  uskutečnilo zasedání prezidia ČSCHPMDK za účasti těchto členů: JUDr. Ing. Karin Luftmanová, Ing. Jiří Odcházel, Mgr. Marek Šimák, JUDr. Ing. Jiří Charvát, Ing. Tomáš Janda, Ing. Martina Krejčí, Ing. Petr Poledník, Ing. Stanislav Chudáček, MUDr. Václav Hulínský, Ing. Milan Theimer    

Omluveni: Martin Bláha, Ing. Jiří Trávníček, Filip Neuberg, Ing. Aleša Jakub

_______________________________________________________________________________________

Zasedání prezidia zahájil více-prezident ČSCHPMDK Mgr. Marek Šimák, který přivítal všechny přítomné a následně představil návrh programu jednání prezidia. Pořízením zápisu byl pověřen sekretář Ing. Tomáš Janda a ověřovatelem Ing. Jiří Odcházel. Pozvánka s návrhem programu jednání byla všem členům prezidia zaslána e-mailem před konáním zasedání. Tento návrh byl následně všemi přítomnými členy schválen s těmito body:

Program jednání:

1. Informace z JC ČR – Dlouhodobé smlouvy se závodišti, stanovy JC ČR, fungování JC ČR

2. Fond podpory svazu 2016

3. Finanční situace svazu

4. Příprava roku 2017, úkoly -  ČSCHPMDK, JC ČR

5. Návrhy svazu na změny DŘ, DÚ,atd.

6. Diskuse, různé:

a)  Přijetí nových členů, členská základna

b) Diskuse

_________________________________________________________________________

K bodu č. 1 programu jednání:

Mgr.Šimák požádal o informace k aktuální situaci prezidenta JC ČR JUDr.Charváta.

 Ten informoval o materiálu na páteční radu JC ČR, který zahrnuje základní koncepci pro rok 2017. Týká se zejména % za přihlášky a OSK, zachování kostry listed dostihů s minimální dotací 550 000 Kč., navýšení počtu dostihů pro dvouleté, přidáním dostihů II.kat. pro tuto věkovou kategorii, přidání majitelských prémií do dostihů II. a vyšší kategorie pro dvouleté a celková suma dotací pro tuto kategorii by měla vzrůst a přesáhnout 3 000 000 Kč. Proběhla diskuze, z níž vyšla podpora navržených bodů. JUDr.Charvát dále informoval o projednávání změny stanov JC ČR. Po diskuzi platí závěr z minulého jednání prezidia.

Mgr.Šimák dále informoval o stavu jednání se závodišti o dlouhodobé smlouvě a schůzce se zástupci závodišť v pátek před jednáním rady JC ČR.

K bodu č. 2 programu jednání:

 Fond podpory svazu 2016 – Ing.Krejčí informovala a stavu Fondu 2016 a konkrétních příspěvcích jednotlivých dárců. Dále o již vyplacených částkách na jednotlivá závodiště a plánu pro zbytek sezony. Zároveň poděkovala všem přispěvatelům.

K bodu č. 3 programu jednání:

Ing.Janda informoval o finanční situaci svazu a členské základně. Zhruba 30 členů nezaplatilo příspěvky, a proto dle stanov jejich členství zaniklo. Aktuální počet členů svazu je tak 126.

K bodu č. 4 programu jednání:

Valná hromada svazu 2017 – zřejmě v únoru. Datum a místo bude upřesněno na příštím jednání prezidia svazu v prosinci.

Zájezd – počítá se opět s uspořádáním zájezdu pro členy svazu, případně další zájemce. Tentokrát zřejmě do Francie. Předpokládaný termín leden, únor 2017.

Na příští jednání prezidia v prosince připravit návrhy na členy komisí JC ČR.

Aktualizace webu svazu – za úkol: Ing.Janda, Mgr.Šimák

Mgr.Šimák navrhl aktualizaci chovatelské koncepce.

Mgr.Šimák dále navrhl větší aktivitu JC ČR při propagaci českého turfu a chovu v zahraničí. Proběhla diskuze. Jsou omezené zdroje, ale bude se na tom pracovat. 

K bodu č. 5 programu jednání:

Žádné návrhy od členů svazu nepřišli. Pokud nějaké dorazí v dalších týdnech, tak budou přeposlány na JC ČR.

K bodu č. 6 programu jednání:

a)      Přijetí nových členů – žádná žádost o přijetí. Stav členské základny viz. bod č.3

b)      Diskuse

V Praze dne 6. 9. 2016

Zapsal: ing. Tomáš Janda                                                                              Ověřil: Ing.Jiří Odcházel

0 ks,
Košík
0 ks,