13.3.2018 - Zápis z Valného shromáždění ČSCHPMDK 2018

Zápis z Valného shromáždění Českého svazu chovatelů plnokrevníka a majitelů dostihových koní

konaného dne 3. 3. 2018 od 9.30 hod, místo konání – Kongresové centrum Lázeňská kolonáda, Náměstí Tomáše Garrigue Masaryka 437/1, 290 01 Poděbrady.  

  1. Zahájení

Ing. Janda v 9:35 hod. informuje, že je přítomno pouze 16 členů svazu ze 75 a Valné shromáždění, tak dle stanov není usnášeníschopné, a zahájení se v souladu se stanovami Svazu odkládá na 10:30 hod.

Prezident ČSCHPMDK Martin Bláha, vítá v 10:30 hod všechny účastníky Valného shromáždění. Na předsedu Valného shromáždění je navržen prezident svazu M. Bláha. Ten je jasnou optickou většinou zvolen a ujímá se vedení shromáždění. Po přivítání všech účastníků na úvod konstatuje, že je přítomno 20 řádných členů, a Valné shromáždění je s ohledem na stanovy po hodinovém odkladu usnášeníschopné v jakémkoli počtu členů a navrhuje zahájit Valné shromáždění dle programu volbou orgánů svazu.

  1. Volba orgánů Valného shromáždění

M.Bláha navrhuje, aby všechny volby probíhaly aklamací. Schváleno jasnou optickou většinou.

Prezidium svazu navrhuje do orgánů Valného shromáždění tyto kandidáty:

 Skrutátoři: Ondřej Blahník, Jaroslav Fabris, Petr Malík

 Zapisovatel: Tomáš Janda

 Ověřovatelé zápisu: Stanislav Chudáček, Martina Krejčí

 Mandátová a návrhová komise: Karin Luftmanová, Aleša Jakub

 (Všichni zvoleni jasnou optickou většinou)

Poté předseda Valného shromáždění přečetl program a požádal o jeho schválení. Žádný návrh na změnu programu z pléna nebyl předložen, takže program byl jasnou optickou většinou schválen, tak jak ho M. Bláha přečetl.

  1. Zpráva prezidia

Prezident svazu M. Bláha přednesl zprávu, kde vyhodnotil uplynulý rok a hlavně představil vize do budoucna a informoval o stavu členské základny a hospodaření svazu. Počet členů svazu se zejména z důvodu nezaplacení členských příspěvků snížil o 53. To se negativně odrazilo na finančním hospodaření svazu. Pro letošní rok bude výrazně vyšší příjem z poplatků za nově zařazené hřebce do chovu. Výdaje se očekávají v intenci posledních let. Dále prezident svazu informoval o opětovném složení Fondu Podpora 2018 ČSCHPMDK a výsledcích Fondu Podpora 2017. Prostředky v roce 2017 šly na dotace dostihů a majitelské prémie. Dále zmínil termíny prezidií svazu v roce 2018, a že Valná hromada svazu v roce 2019 bude volební.

  1. Zpráva revizní komise

Ing. Janda přečetl zprávu revizní komise, která neshledala žádné problémy v hospodaření svazu.

  1. Volba člena revizní komise
  1. Bláha vyzval plénum k návrhu. Navržen Ing. P. Malík. Zvolen jasnou optickou většinou.
  1. Schválení kooptace člena prezidia svazu

Prezidium na svém jednání v červnu 2017 kooptovalo Mgr. Nagyho za člena prezidia svazu po odstoupení Ing. Poledníka. Dle stanov musí být kooptace schválena na nejbližší Valné hromadě. Mgr. Nagy schválen za člena prezidia svazu jednoznačnou optickou většinou.

  1. Přestávka
  1. Diskuze

M.Bláha navrhl schválení členských příspěvků pro rok 2019. Prezidium navrhuje zachovat zatím příspěvky ve stávající výši tedy 500 Kč. Schváleno jasnou optickou většinou zachování příspěvků ve výši 500 Kč pro rok 2019.

Předseda Valného shromáždění na začátek vyzval k diskuzi a požádal dále prezidenta Jockey Clubu České republiky (JCČR) JUDr. Ing. Jiřího Charváta, aby na začátek informoval o situaci na JCČR a jako majoritní akcionář na závodišti Most.

Prezident JC ČR JUDr. J. Charvát informoval o důležitých věcech týkajících se JCČR a informoval o některých cílech a vizích ve vedení JC ČR a o finanční situaci JC ČR a výhledu pro rok 2018. Pro letošní rok by mělo být cca o 1 milion více od PMU. Jedná se s MZE
o navýšení dotací. Zásadní z pohledu financování dostihového sportu jsou, ale samozřejmě sázky. Všude, kde je ve světe financován dostihový sport ze sázek, jsou mnohem vyšší dotace dostihů. Ohledně sázek bylo mnoho dotazů z pléna a proběhla dlouhá věcná diskuze. Zásadní je též samozřejmě změna majitele závodiště Velká Chuchle. Z pohledu JUDr. Charváta spíše pozitivní, protože ani předtím nebyla žádná záruka pořádání dostihů na tomto závodišti a investice do areálu byli téměř nulové. Samozřejmě je zde, ale nejistota ohledně dalšího fungování závodiště a JC ČR vedla, vede a povede jednání s cílem co nejlepšího fungování dostihů na tomto závodišti.

Mgr. Martin Cáp, vznesl několik dotazů ohledně vize JC ČR a dostihového sportu, marketingu, PR a TV a závodiště Velká Chuchle. Na většinu otázek odpověděl JUDr. Charvát a M. Bláha. Dále proběhla delší diskuze ohledně těchto témat. Ing. Krejčí informovala o jednáních s ČT, atd.

Chudáček vznesl připomínku k propozicím rovinových dostihů. Proběhla diskuze.

  1. Závěr

Předseda Valného shromáždění M. Bláha požádal o návrh závěrečného usnesení Valného shromáždění JUDr. Karin Luftmanovou. Přečetl ho Ing. Janda. Usnesení je též přílohou tohoto zápisu. Usnesení bylo schváleno jasnou optickou většinou. Na závěr poděkoval předseda Valného shromáždění za účast a ukončil Valné shromáždění ČSCHPMDK.  

 

V Poděbradech dne 3. 3. 2018

Zapsal: Tomáš Janda

Zápis ověřili: Stanislav Chudáček, Martina Krejčí

 

USNESENÍ ŘÁDNÉHO VALNÉHO SHROMÁŽDĚNÍ

Českého svazu chovatelů plnokrevníka a majitelů dostihových koní („Svaz“) konaného dne 3. 3. 2018, v Poděbradech

I) Valné shromáždění Svazu zvolilo orgány Valného shromáždění, a to:

Předseda Valného shromáždění: M. Bláha
Skrutátoři: J. Fabris, O. Blahník, P. Malík
Zapisovatel: T. Janda
Ověřovatelé zápisu: S. Chudáček, M. Krejčí
Mandátová a Návrhová komise: K. Luftmanová, A. Jakub

II) Valné shromáždění Svazu bere na vědomí zprávu prezídia o činnosti Svazu;
III) Valné shromáždění Svazu bere na vědomí zprávu revizní komise Svazu;
IV) Valné shromáždění Svazu schválilo členský příspěvek pro rok 2019 ve výši 500 Kč za rok s tím, že horní hranice příspěvku není určena;
V) Valné shromáždění Svazu zvolilo za člena revizní komise Petra Malíka
VI) Valné shromáždění Svazu schválilo kooptaci L. Nagy do prezidia svazu

 

V Poděbradech 3. 3. 2018

0 ks,
Košík
0 ks,