13.6.2016 - Zápis ze zasedání prezidia ČSCHPMDK č.2/2016

Zápis ze zasedání prezidia Českého svazu chovatelů plnokrevníka a majitelů dostihových koní (ČSCHPMDK)  č.2/2016

konaného dne 7.6.2016

 

Dne 7.6.2016 se od 14:00 hodin v Praha – Velká Chuchle – závodiště, 1.patro tribuny salonek -  uskutečnilo zasedání prezidia ČSCHPMDK za účasti těchto členů: Ing. Jiří Trávníček, JUDr. Ing. Karin Luftmanová, Ing. Jiří Odcházel, Mgr. Marek Šimák, JUDr. Ing. Jiří Charvát, Ing. Tomáš Janda, Ing. Aleša Jakub, Ing. Martina Krejčí, Filip Neuberg, Ing. Petr Poledník    

 

Omluveni: Ing. Stanislav Chudáček, MUDr. Václav Hulínský, Martin Bláha, Ing. Milan Theimer

_______________________________________________________________________________________

Zasedání prezidia zahájil prezident ČSCHPMDK Ing. Jiří Trávníček, který přivítal všechny přítomné a následně představil návrh programu jednání prezidia. Pořízením zápisu byl pověřen sekretář Ing. Tomáš Janda a ověřovatelem Ing. Aleša Jakub. Pozvánka s návrhem programu jednání byla všem členům prezidia zaslána e-mailem před konáním zasedání. Tento návrh byl následně všemi přítomnými členy schválen s těmito body:

 

Program jednání:

  1. Informace z JC ČR – Dlouhodobé smlouvy se závodišti, stanovy JC ČR, fungování JC ČR
  2. Fond podpory svazu 2016
  3. Informace M.Šimáka z jednání EFTBA
  4. Diskuse, různé:

a) Přijetí nových členů, členská základna

b) Diskuse

_________________________________________________________________________

 

K bodu č. 1 programu jednání:

Dlouhodobé smlouvy se závodišti – Rada JC ČR ustanovila komisi, která má za úkol vytvořit dlouhodobou smlouvu mezi JC ČR a závodišti. V komisi jsou dva zástupci závodišť a zástupce ČSCHPMDK a ČASCH.

 Člen komise Mgr.Šimák informoval o přípravě smlouvy a představil základní body prvního návrhu smlouvy. Základem je smlouva, která byla mezi JC ČR a závodišti uzavírána každoročně a v drtivé většině bodů na ní panovala shoda. Dále proběhla diskuze. Bylo navrženo několik dalších bodů, které by měla smlouva obsahovat. Cílem smlouvy je umožnit dlouhodobý systematický rozvoj dostihového sportu v ČR.

 Návrh smlouvy bude v nejbližší době projednán v komisi se zástupci závodišť. Následně bude předložen Radě JC ČR a prezidiu ČSCHPMDK. 

 

Stanovy JC ČR – I přes opakované výzvy nepřišli žádné připomínky od členů svazu. Prezidium již loni navrhlo, aby závodiště v Radě JC ČR zastupovali zástupci svazu závodišť, protože momentálně jsou zástupci závodišť jediní, kteří nejsou v Radě JC ČR takto zastupováni. Tento návrh platí.

Fungování JC ČR - ČSCHPMDK navrhuje, aby bylo posíleno personální obsazení sekretariátu JC ČR o manažera.

 

 

K bodu č. 2 programu jednání:

 Fond podpory svazu 2016 – Členové prezidia se shodli, že opět podpoří závodiště Fondem podpora 2016 a to závodiště, která splnila podmínky, tedy výše přihlášek a OSK u nich nepřesahuje 4,25 % a pokud dosahuje 3,5%, tak získají vyšší podporu. Závodiště Most po zakoupení JUDr.Charvátem bude pořádat dostihy v druhé polovině sezony za 3,5% a přidá dostihové dny. Získá tak nárok na vyšší podporu. Stejné platí u závodiště Světlá Hora, kde bude pořadatelem dostihů MVDr.Olehla, a dostihy bude též pořádat za 3,5%. Peníze z Fondu, které zbudou po vypořádání již slíbené podpory, budou použity na nové dostihové dny nebo dostihy ve druhé polovině sezony.

 

 

K bodu č. 3 programu jednání:

Mgr.Šimák informoval o zasedání EFTBA v Deauville. Zmínil činnost EFTBA v posledním roce a informoval o novém složení vedení tohoto svazu.

 

K bodu č. 4 programu jednání:

a)      Přijetí nových členů – Michaela Valentová - přijata.

Doposud zaplatilo členské příspěvky zhruba 100 členů. Na příštím prezidiu bude předložen aktuální seznam členů a též informace o finanční situaci svazu.

 

b)      Diskuse

 

 

 

V Praze dne 7. 6. 2016

Zapsal: Ing. Tomáš Janda

                                                                                                                                                                                                    Ověřil: Ing. Aleša Jakub

0 ks,
Košík
0 ks,