14.12.2016 - Zápis ze zasedání prezidia ČSCHPMDK č.4/2016

 

Zápis ze zasedání prezidia Českého svazu chovatelů plnokrevníka a majitelů dostihových koní (ČSCHPMDK)  č.4/2016 konaného dne 6.12.2016 ve Zhoři

Dne 6.12.2016 se od 12:00 hodin v tréninkové centrále DS PEGAS ve Zhoři u Jihlavy uskutečnilo zasedání prezidia ČSCHPMDK za účasti těchto členů: JUDr. Ing. Karin Luftmanová, Ing. Jiří Odcházel, Mgr. Marek Šimák, JUDr. Ing. Jiří Charvát, Ing. Tomáš Janda, Ing. Martina Krejčí, Ing. Stanislav Chudáček, Martin Bláha, Ing. Jiří Trávníček

Omluveni: Filip Neuberg, Ing. Aleša Jakub, Ing. Petr Poledník, MUDr. Václav Hulínský, Ing. Milan Theimer   

______________________________________________________________________________________

Zasedání prezidia zahájil prezident ČSCHPMDK Ing. Jiří Trávníček, který přivítal všechny přítomné a následně představil návrh programu jednání prezidia a navrhl zařadit bod odstoupení z funkce prezidenta svazu a volby. Pořízením zápisu byl pověřen sekretář Ing. Tomáš Janda a ověřením JUDr. Ing. Karin Luftmanová. Pozvánka s návrhem programu jednání byla všem členům prezidia zaslána e-mailem před konáním zasedání. Tento návrh byl následně všemi přítomnými členy schválen s těmito body:

Program jednání:

 1. Informace z JC ČR a jednání rady JC ČR – Dlouhodobé smlouvy se závodišti, stanovy JC ČR, fungování JC ČR, příprava sezony 2017, termínová listina 2017
 2. Fond podpory svazu 2016
 3. Finanční situace svazu, členská základna, přijetí nových členů
 4. Plán práce ČSCHPMDK pro rok 2017 – termíny prezídií, valná hromada svazu, úkoly
 5. Návrhy svazu personálního obsazení komisí JC ČR pro rok 2017
 6. Diskuse, různé – v rámci tohoto bodu byly projednány tyto záležitosti:
  a) Zájezd organizovaný ČSCHPMDK
  b) Odstoupení dosavadního prezidenta z funkce svazu a volby
  c) Zpráva o jednání EFTBA
  d) Diskuse

_____________________________________________________________________________________

K bodu č. 1 programu jednání:

Ing. Trávníček požádal o informace k aktuální situaci prezidenta JC ČR JUDr. Charváta.

JUDr. Charvát informoval o schůzce se zástupci všech závodišť, která proběhla před jednáním rady JC ČR. Došlo k dohodě na tříleté smlouvě. Výsledná smlouva je kompromisem. Byla vypuštěna některá ujednání původně navržené smlouvy. Na žádost závodišť byl přidán klíč rozdělení státních dotací. JC ČR již rozeslal podepsané smlouvy závodištím k podpisu z jejich strany. Většina smluv se již vrátila podepsána zpět.

Termínová listina by měla být z větší části schválena na příští radě JC ČR 16.12.2016, kde by měly být též schváleny propozice na klasické dostihy 2017.

Dále došlo na posledním jednání rady ke schválení nových stanov JC ČR.

K bodu č. 2 programu jednání:

 Fond podpory svazu 2016 – Ing. Krejčí informovala a stavu Fondu 2016 a konkrétních příspěvcích jednotlivých dárců, kterých bylo sedm. Veškeré prostředky byly již vyplaceny. Vše proběhlo bez problémů. Závodiště spokojena.

Příští rok by měly jít opět prostředky přes JCČR.

K bodu č. 3 programu jednání:

Ing. Trávníček informoval o finanční situaci svazu a členské základně. Zhruba 30 členů nezaplatilo příspěvky za rok 2016, a proto dle stanov jejich členství zaniklo. Aktuální počet členů svazu je tak 126.

Žádost o přijetí – Jan Žid - přijat

K bodu č. 4 programu jednání:

Valná hromada svazu 2017 – bude 11.3.2017 v Poděbradech. Organizace Janda, Bláha, Odcházel.
Termíny prezidií svazu v roce 2017: 7.2., 6.6., 5.9., 5.12.2017

K bodu č. 5 programu jednání:

Ing. Krejčí informovala o členech jednotlivých komisí, kteří již nechtějí pokračovat, a o nově navržených členech komisí.

K bodu č. 6 programu jednání:

a) Zájezd organizovaný ČSCHPMDK
b) Odstoupení dosavadního prezidenta z funkce svazu a volby
c) Zpráva o jednání EFTBA
d) Diskuse

Zájezd – počítá se opět s uspořádáním zájezdu pro členy svazu, případně další zájemce. Tentokrát do Francie. Termín 21. - 22. leden 2017. Podrobnosti budou zveřejněny v nejbližších dnech. Organizace Janda, Šimák.

Rezignace, volby – Ing. Trávníček informoval, že je nucen ze zdravotních důvodů rezignovat na funkci prezidenta ČSCHPMDK a též na místo v radě JC ČR. Na funkci prezidenta svazu byl navržen M. Bláha. Nominaci přijal a stručně informoval o svých cílech v čele svazu. Následně byl Martin Bláha jednohlasně zvolen prezidentem svazu. Poté proběhla volba zástupce do Rady JC ČR. Na toto místo byl nominován Ing. A. Jakub. I on byl na tuto pozici zvolen jednohlasně.

EFTBA – Mgr. Šimák informoval o jednání členů EFTBA v Newmarketu.
Diskuse – proběhla diskuze ohledně TV přenosů v příštím roce a zajištění přenosů pro PMU. Dále proběhla diskuze ohledně odkoupení sázkové kanceláře Betino, respektive společnosti Toto, a.s.

Ve Zhoři dne 6.12.2016

Zapsal: Ing. Tomáš Janda                                                     Ověřil: JUDr. Ing. Karin Luftmanová

0 ks,
Košík
0 ks,