14.12.2017 - Zápis ze zasedání prezidia ČSCHPMDK č.4/2017

Zápis ze zasedání prezidia Českého svazu chovatelů plnokrevníka a majitelů dostihových koní (ČSCHPMDK)  č.4/2017 konaného dne 5.12.2017 v Praze

Dne 5.12.2017 se od 13:00 hodin v Praha – Velká Chuchle – závodiště, Radotínská 69, 4. patro tribuny salonek Doncaster, uskutečnilo zasedání prezidia ČSCHPMDK za účasti těchto členů: JUDr. Ing. Karin Luftmanová, Mgr. Marek Šimák, Ing. Tomáš Janda, Ing. Martina Krejčí, Ing. Stanislav Chudáček, Martin Bláha, Ing. Milan Theimer,

Omluveni: Ing. Jiří Trávníček, Ing. Aleša Jakub, Ing. Jiří Odcházel, JUDr. Ing. Jiří Charvát, doc. PhDr. Ladislav Nagy, Ph.D., Filip Neuberg, MUDr. Václav Hulínský  _________________________________________________________________________________

Zasedání prezidia zahájil prezident ČSCHPMDK Martin Bláha, který přivítal všechny přítomné a následně představil návrh programu jednání prezidia. Pořízením zápisu byl pověřen sekretář Ing. Tomáš Janda a ověřením JUDr. Ing. Karin Luftmanová. Pozvánka s návrhem programu jednání byla všem členům prezidia zaslána e-mailem před konáním zasedání. Tento návrh byl následně všemi přítomnými členy schválen s těmito body:

Program jednání:

  1. Informace z JC ČR – Informace z jednání Rady a Prezidia JC ČR, aktuální situace sázky, termínová listina 2018, příprava sezony 2018, atd.
  2. Fond podpory svazu 2017, 2018
  3. Finanční situace svazu, členská základna, přijetí nových členů
  4. Plán práce ČSCHPMDK pro rok 2018 – termíny prezídií, valná hromada svazu, úkoly
  5. Návrhy svazu personálního obsazení komisí JC ČR pro rok 2018
  6. Diskuse, různé:
  7. a) Zájezd organizovaný ČSCHPMDK
  8. b) Diskuse

 _____________________________________________________________________________________

K bodu č. 1 programu jednání:
M. Bláha požádal o informace k aktuální situaci Ing. Martinu Krejčí. Ing. Krejčí informovala, že další Rada i Prezidium JC ČR je na programu 22.12.2017. Předchozí jednání Rady JC ČR proběhlo 17.11.2017. Zápis z tohoto jednání je samozřejmě na webu JC ČR. Ing. Krejčí informovala o personální změně na sekretariátu JC ČR. Ing. Jandová odešla k 1.11. do důchodu a její agendu přebral J. Fabris, který ji bude vykonávat spolu s funkcí handicapera. Ing. Krejčí dále informovala o schůzce s pořadateli, které se zúčastnili zástupci všech závodišť a zástupci JC ČR. Schůzka byla velmi konstruktivní. Proběhla věcná a korektní diskuze. Ze schůzky vyplynul návrh termínové listiny se 60 dostihovými dny. Dále proběhla diskuze o bodech z jednání Rady JC ČR, které se týkají ČSCHPMDK. Bylo navrženo, aby body týkající se jednotlivých svazů byly, pokud je to časově možné, nejprve prodiskutovány vedením jednotlivých svazů, a teprve poté o nich bylo rozhodováno na Radě JC ČR. Ing. Krejčí dále stručně informovala o probíhajících jednáních o zdrojích financování JC ČR a dostihů obecně a o jednání se sázkovými kancelářemi. Probíhají jednání na ministerstvech, jednání s PMU a dalšími sázkovými kancelářemi a probíhá hledání generálního partnera.

 K bodu č. 2 programu jednání:

Fond podpory svazu 2017 – Většina peněz vyplacena. Zbytek bude dořešen do konce roku.

Fond podpory svazu 2018 – Vzhledem k absenci většiny přispěvatelů odloženo na příští jednání prezidia.

 K bodu č. 3 programu jednání:

Martin Bláha informoval o finanční situaci svazu a členské základně. Přijetí nových členů – Daniel Fryček – přijat jednohlasně.

Bláha informoval o rezignaci MVDr. Krupila na členství ve svazu ze zdravotních důvodů, a tím i na člena revizní komise svazu. Nový člen bude zvolen na příští valné hromadě svazu.

K bodu č. 4 programu jednání:

M. Bláha navrhl termíny prezidií svazu v roce 2018 takto: 3.3.2018, 5.6.2018, 4.9.2018, 4.12.2018

Valná hromada se uskuteční opět v Poděbradech díky vstřícnosti pana Ing. Odcházela a to v sobotu 3.3.2018. Zajistí Ing. Janda, M. Bláha.

K bodu č. 5 programu jednání:

Ing. Krejčí informovala o návrhu složení komisí pro rok 2018. Prezidium vzalo tento návrh na vědomí a nepřidalo žádné další návrhy.

K bodu č.6. programu jednání:

  1. a) Zájezd organizovaný ČSCHPMDK – Ing. Janda informoval o plánu zorganizovat zájezd v roce 2018 po třech letech opět do Irska. Detaily budou zveřejněny na webu svazu v nejbližších dnech.
  2. b) Diskuse – Mgr. Šimák informoval o jednání EFTBA, kterého se za ČSCHPMDK zúčastnili Ing. Janda a Mgr. Šimák. Jedním z hlavních témat jednání byl brexit a jeho důsledky pro celý Evropský dostihový a chovný průmysl. EFTBA se snaží intenzivně lobbovat v Bruselu i o dalších důležitých věcech, které se týkají dostihového průmyslu a chovu plnokrevníka. Dále byla diskutována situace v jednotlivých členských zemích a celkový přínos dostihového průmyslu na HDP jednotlivých zemí.

V Praze dne 5.12.2017

Zapsal: Ing. Tomáš Janda                                                   

Ověřil: JUDr. Ing. Karin Luftmanová

0 ks,
Košík
0 ks,