2.3.2019 - Valné shromáždění ČSCHPMDK 2019

V sobotu se v Kongresovém centru Lázeňská kolonáda v Poděbradech uskutečnilo valné shromáždění Českého svazu chovatelů plnokrevníka a majitelů dostihových koní (ČSCHPMDK). Vzhledem ke končícímu volebnímu období prezidia svazu, které bylo zvoleno v roce 2016, byla hlavním bodem programu jednání právě volba nového složení orgánů svazu.

Jednání valného shromáždění zahájil prezident ČSHPMDK Martin Bláha, který přivítal přítomné členy svazu a řídil volbu předsedy valného shromáždění, jímž se stal Marek Šimák. Ten se poté ujal řízení dalšího průběhu jednání. Po volbách jednotlivých orgánů valného shromáždění (mandátová, návrhová a volební komise, skrutátoři, zapisovatel a ověřovatelé zápisu) přednesl Martin Bláha Zprávu prezidia svazu, ve které zhodnotil činnost svazu nejen v roce 2018, přičemž zdůraznil zejména pozitivní klima panující v dostihovém provozu v poslední době, jež se podařilo nastolit i díky Smlouvám o zajištění dostihového provozu uzavřeným před třemi roky. Ve zprávě dále vyzdvihl roli Fondu podpora, do kterého přispívají největší tuzemští majitelé, při financování dostihového provozu, stejně jako zavedení majitelských a chovatelských prémií, jež se zástupcům svazu podařilo prosadit na jednání Rady Jockey Clubu ČR. Ocenil i sjednocení tzv. registračních poplatků a podrobně se věnoval hospodaření svazu a vývoji členské základny svazu. Zmínil i pozitivní ohlasy na velice populární zájezdy do hřebčínů ve Francii, Irsku a Anglii, které svaz pořádá již šest let. Po zprávě prezidia následovala Zpráva revizní komise, kterou přednesla Jana Fialová. V roce 2018 měl svaz příjmy ve výši 189 509,- Kč, jež tvořily především členské příspěvky a selekční poplatky a výdaje ve výši 181 311,- Kč, přičemž největší položkou je tradičně členský příspěvek do asociace EFTBA.

Vlastním volbám nových orgánů svazu předcházela diskuze, ve které se prezident Jockey Clubu ČR Jiří Charvát věnoval otázce financování dostihů a roli Jockey Clubu při jeho zajišťování, paní Jana Fialová zmínila problém příjmu sázek na malých závodištích, přičemž tuto problematiku následně detailně objasnil Petr Malík.

Dalším bodem programu valného shromáždění byla volba orgánů svazu.

Revizní komise bude v dalších třech letech působit ve složení Jana Fialová, Marek Šimák a Josef Vymazal.

Prezidium ČSCHPMDK bude mít maximální možný počet čtrnácti členů a za jeho členy byli zvoleni: 

 1. Josef Bečvář
 2. Martin Bláha
 3. Václav Hulínský
 4. Jiří Charvát
 5. Stanislav Chudáček
 6. Aleša Jakub
 7. Tomáš Janda
 8. Martina Krejčí
 9. Karin Luftmanová
 10. Petr Malík
 11. Ladislav Nagy
 12. Filip Neuberg
 13. Otakar Nový
 14. Jiří Odcházel

Bezprostředně po volbě členů prezidia následovala jeho první schůze, na které jeho členové zvolili staronovým prezidentem svazu Martina Bláhu a nominovali pětici zástupců, kteří budou ČSCHPMDK zastupovat na jednáních Rady JCČR, ve složení:

 1. Josef Bečvář
 2. Martin Bláha
 3. Jiří Charvát
 4. Otakar Nový
 5. Jiří Odcházel

Po schůzi prezidia následovala závěrečná diskuze. Petr Malík informoval o svých aktivitách mapujících počátky dostihového sportu u nás v souvislosti s blížícím se výročím 100. let založení Československého Jockey Clubu. V této souvislosti navrhl uspořádat 13. května 2020 ve Velké Chuchli „retro“ dostihový den k příležitosti oslavy sta let nepřetržitého provozu na tomto závodišti (13. května 1920 byl na tomto závodišti obnoven provoz po přestávce způsobené I. světovou válkou). V rámci diskuze byly probírány různé způsoby možné oslavy 100. výročí včetně vydání pamětní mince – na zajištění jejího vydání nabídla paní Jana Fialová sponzorský dar ve výši 200 000,- Kč, za což jí patří veliké poděkování. Dalším diskutovaným tématem bylo pojmenování některých dostihů po významných chovatelích – Ladislav Nagy navrhl pojmenovat některý z významných dostihů po zakladateli napajedelského hřebčína hraběti Baltazzim, Václav Hulínský navrhl příslušným memoriálem uctít památku nedávno zemřelého Miroslava Ševčíka.

Otakar Nový

0 ks,
Košík
0 ks,