2.7.2018 - Zápis ze zasedání prezidia ČSCHPMDK č.2/2018

Zápis ze zasedání prezidia Českého svazu chovatelů plnokrevníka a majitelů dostihových koní (ČSCHPMDK) č.2/2018 konaného dne 5. 6. 2018 v Praze

Dne 5. 6. 2018 se od 14:00 hodin v Praha – Velká Chuchle – závodiště, Radotínská 69, 4. patro tribuny salonek Doncaster, uskutečnilo zasedání prezidia ČSCHPMDK za účasti těchto členů: Mgr. Marek Šimák, Ing. Tomáš Janda, Ing. Martina Krejčí, Ing. Stanislav Chudáček, Martin Bláha, doc. PhDr. Ladislav Nagy, Ph.D.

Omluveni: Ing. Jiří Trávníček, Ing. Aleša Jakub, Ing. Jiří Odcházel, JUDr. Ing. Jiří Charvát, Filip Neuberg, MUDr. Václav Hulínský, JUDr. Ing. Karin Luftmanová, Ing. Milan Theimer   _________________________________________________________________________________

Zasedání prezidia zahájil prezident ČSCHPMDK Martin Bláha, který přivítal všechny přítomné a následně představil návrh programu jednání prezidia. Pořízením zápisu byl pověřen sekretář Ing. Tomáš Janda a ověřením Ing. Martina Krejčí. Pozvánka s návrhem programu jednání byla všem členům prezidia zaslána e-mailem před konáním zasedání. Tento návrh byl následně všemi přítomnými členy schválen s těmito body:

Program jednání:

 1. Informace z JC ČR - Informace z jednání Rady a Prezidia JC ČR, aktuální situace sázky, marketing, strategie JC ČR, zhodnocení průběhu sezony, atd.
 2. Fond podpory svazu 2018
 3. Příprava návrhů změn DŘ,DÚ, chovatelské koncepce, atd.
 4. Diskuse, různé:
 5. a) Přijetí nových členů, členská základna
 6. b) Diskuse

_____________________________________________________________________________________

K bodu č. 1 programu jednání:

Martin Bláha požádal o informace k aktuální situaci Ing. Martinu Krejčí. Ing. Krejčí informovala, že další Rada i Prezidium JC ČR je na programu 8. 6. 2018. Ing. Krejčí informovala o personálním posílení sekretariátu JC ČR. Na částečný úvazek pracuje pro JC ČR Ing. P. Malík, který má na starosti marketing JC ČR a sázky. Ing. Krejčí dále informovala o tvorbě koncepce a vize Jockey Clubu ČR pro následující 4 leté volební období. Tato bude oficiálně prezentována na Radě JC ČR. Proběhla delší diskuze k těmto bodům. Ing. Krejčí dále stručně informovala o probíhajících jednáních o zdrojích financování JC ČR a dostihů obecně, a o jednání se sázkovými kancelářemi. Probíhají jednání na ministerstvech, jednání s PMU, Tipsportem a dalšími sázkovými kancelářemi. Dále podala informaci o streamech z dostihových dnů a proběhla diskuze k tomuto tématu. Dále informovala, že se povedlo získat dotační podporu z Ministerstva zemědělství, a již byl zahájen projekt k přilákání nových žáků pro Chuchelské učiliště, a dalších zájemců o dostihový sport z řad žáků.

K bodu č. 2 programu jednání:

Fond Podpory svazu 2018 – vzhledem k absenci většiny přispěvatelů odloženo na příští jednání prezidia.

K bodu č. 3 programu jednání:

Bylo navrženo, aby body týkající se jednotlivých svazů byly, pokud je to časově možné, nejprve prodiskutovány vedením jednotlivých svazů, a teprve poté o nich bylo rozhodováno na Radě JC ČR. Případně byly i návrhy zveřejňovány na webu, atd. než o nich bude rozhodnuto Radou JC CR.

K bodu č. 4 programu jednání:

 1. a) Přijetí nových členů – žádná přihláška.
 2. b) EFTBA - Mgr. Šimák informoval o jednání EFTBA v Německu, kterého se za ČSCHPMDK zúčastnil. Jedním z hlavních témat jednání byl Brexit a jeho důsledky pro celý Evropský dostihový a chovný průmysl. EFTBA se snaží intenzivně lobbovat v Bruselu
  i o dalších důležitých věcech, které se týkají dostihového průmyslu a chovu plnokrevníka, např. nedostatek vakcín proti herpesvirům, situace na trhu plnokrevníka, kde je již opět obava z nadprodukce, tlak zejména v Německu ochranářských organizací, které reálně navrhují třeba zrušení dostihů pro dvouleté, atd.
 3. c) Diskuse – proběhla diskuze o sezoně 2019, pony dostizích, dostizích neregistrovaných koní, ocenění na galavečeru českého turfu, způsobu rozdělování státních dotací, sázkách, atd.

V Praze dne 5. 6. 2018

 Zapsal: Ing. Tomáš Janda                                                                                                                                                            Ověřila: Ing. Martina Krejčí

0 ks,
Košík
0 ks,