20.3.2019 - Zápis z Valného shromáždění ČSCHPMDK 2019

konaného dne 2. 3. 2019 od 9.30 hod, místo konání – Kongresové centrum Lázeňská kolonáda, Náměstí Tomáše Garrigue Masaryka 437/1, 290 01 Poděbrady.  

1. Zahájení

Ing. Janda v 9:35 hod. informuje, že je přítomno pouze 18 členů svazu a Valné shromáždění, tak dle stanov není usnášeníschopné, a zahájení se v souladu se stanovami Svazu odkládá na 10:30 hod.

Prezident ČSCHPMDK Martin Bláha, vítá v 10:30 hod. všechny účastníky Valného shromáždění. Na předsedu Valného shromáždění je navržen Marek Šimák. Ten je jasnou optickou většinou zvolen a ujímá se vedení shromáždění. Po přivítání všech účastníků na úvod konstatuje, že je přítomno 23 řádných členů, a Valné shromáždění je s ohledem na stanovy po hodinovém odkladu usnášeníschopné v jakémkoli počtu členů a navrhuje zahájit Valné shromáždění dle programu volbou orgánů Valného shromáždění. 

2. Volba orgánů Valného shromáždění

M.Šimák navrhuje, aby všechny volby probíhaly aklamací a „an bloc“. Schváleno jasnou optickou většinou. 

Prezidium svazu navrhuje do orgánů Valného shromáždění tyto kandidáty:

Volební komise: Otakar Nový, Matina Krejčí, Jana Fialová

Skrutátoři: Ondřej Blahník, Jaroslav Fabris

Zapisovatel: Tomáš Janda

Ověřovatelé zápisu: Stanislav Chudáček, Petr Malík, Václav Hulínský 

Mandátová a návrhová komise: Karin Luftmanová, Ladislav Nagy, Milan Theimer

(Všichni zvoleni jasnou optickou většinou)

Poté předseda Valného shromáždění přečetl program a požádal o jeho schválení. Jiří Charvát navrhl změnu v programu a to diskuzi předřadit volbě prezidia. Program byl jasnou optickou většinou schválen s navrhovanou změnou.  

3. Zpráva prezidia

Prezident svazu Martin Bláha přednesl zprávu, kde vyhodnotil uplynulý rok, ale i celé tříleté volební období současného prezidia. Za toto období se podařilo splnit většinu závazků, které si prezidium svazu stanovilo před třemi lety. Pozitivní vliv na celý dostihový sport i atmosféru mělo uzavření dlouhodobých smluv se závodišti, díky nimž je komunikace se zástupci pořadatelů na nejlepší úrovní po mnoho letech. Členové svazu jsou aktivní v Radě JC ČR, kde má svaz zastoupení i v pozici prezidenta JC ČR. Dále vyzdvihl roli Fondu podpora do kterého přispívají členové prezídia svazu, a za 4 roky přispěli částkou 7,5 milionu Kč. Více informací lze najít na webu svazu a JC ČR. Jako velmi důležitou podporu majitelů a chovatelů zdůraznil Martin Bláha znovuzavedení chovatelské a majitelské prémie, poté co byly tyto prémie v minulosti valnou hromadou svazu proti přání prezidia zrušeny. Zde je však velice důležitá dlouhodobá garance jejich vyplácení a to Martin Bláha avizuje jako jeden ze základních úkolů pro nadcházející volební období.. Dále se Martin Bláha věnoval problematice sázek, kde se podařilo hlavně díky iniciativě Jiřího Charváta pořádat dostihy PMU v letech 2017, 2018 (7 dní). Martin Bláha též jako další pozitivní bod zmínil snížení registračních poplatků importovaných koní pro většinu majitelů z 25 000 Kč. na 17 000 Kč. Dále Martin Bláha informoval o stavu členské základny a hospodaření svazu. Počet členů svazu se zejména z důvodu nezaplacení členských příspěvků snížil na 50. Martin Bláha dále zmínil pozitivní ohlasy na velice populární zájezdy do hřebčínů ve Francii, Irsku a Anglii, které svaz pořádá již šest let. Na závěr poděkoval všem členům končícího prezidia za práci pro svaz i dostihový sport.

4. Zpráva revizní komise

Jana Fialová přečetla zprávu revizní komise, která neshledala žádné problémy v hospodaření svazu. Příjmy za rok 2018 byli 189 509 Kč a výdaje 181 311 Kč.

5. Diskuze

Na úvod si vzal slovo Marek Šimák, který poděkoval všem z končícího prezidia za práci.

Následně předal slovo Jiřímu Chárvátovi, který informoval o nadcházející sezoně. Mělo by dojít k mírnému navýšení celkově vyplacených dotací plus budou vyplaceny majitelské a chovatelské prémie. Celkový počet dostihových dnů nakonec bude podobný jako v roce 2018. JC ČR vyplatil závodištím za poslední 4 roky kromě peněz od státu (cca 7 mil. Kč. za rok) ještě dalších 2,7 - 4 miliony korun ročně, celkem za 4 roky cca 14,5 milionu Kč. Největší a v podstatě jediný pořadatel, který v posledních letech vyplácí výrazně nižší dotace než v minulosti je Chuchelské závodiště, kde je propad cca 4 miliony ročně. Jiří Charvát dále informoval, že JC ČR bude letos hospodařit se ztrátou 0,4 milionu Kč., ale v posledních letech vykázal zisk cca 2,5, a navíc má dost peněz na účtech, takže bylo rozhodnuto o podpoře zejména koní českého chovu i na úkor ztráty, která ale nijak negativně neovlivní cash-flow. 

Další otázku vznesla Jana Fialová ohledně sázkové kanceláře Betino a přijímání sázek na malých závodištích. K tématu se vyjádřil Martin Bláha, Jiří Charvát a Petr Malík.

6. Volba prezidia a revizní komise svazu

Marek Šimák přečetl kandidátku navrženou prezidiem svazu ve složení Martin Bláha, Tomáš Janda, Jiří Odcházel, Jiří Charvát, Martina Krejčí, Václav Hulínský, Stanislav Chudáček, Aleša Jakub, Karin Luftmanová, Filip Neuberg, Josef Bečvář, Petr Malík, Otakar Nový, Ladislav Nagy. Žádný další kandidát nebyl z pléna navržen. 

Marek Šimák následně informoval, že kvorum pro zvolení je 12 hlasů a zahájil volbu členů prezidia svazu aklamací. 

Martin Bláha – 22 hlasů pro, 1 se zdržel, 0 proti

Josef Bečvář – 23 hlasů pro, 0 se zdržel, 0 proti

Václav Hulínský – 22 hlasů pro, 1 se zdržel, 0 proti

Jiří Charvát – 22 hlasů pro, 1 se zdržel, 0 proti

Stanislav Chudáček – 22 hlasů pro, 1 se zdržel, 0 proti

Aleša Jakub – 22 hlasů pro, 0 se zdržel, 1 proti

Tomáš Janda – 22 hlasů pro, 1 se zdržel, 0 proti

Martina Krejčí – 22 hlasů pro, 1 se zdržel, 0 proti

Karin Luftmanová – 22 hlasů pro, 1 se zdržel, 0 proti 

Petr Malík – 22 hlasů pro, 1 se zdržel, 0 proti

Ladislav Nagy – 22 hlasů pro, 1 se zdržel, 0 proti

Filip Neuberg – 23 hlasů pro, 0 se zdržel, 0 proti

Otakar Nový – 22 hlasů pro, 1 se zdržel, 0 proti

Jiří Odcházel – 23 hlasů pro, 0 se zdržel, 0 proti 

Zvoleni do prezidia svazu byli Martin Bláha, Václav Hulínský, Jiří Charvát, Stanislav Chudáček, Aleša Jakub, Tomáš Janda, Martina Krejčí, Karin Luftmanová, Filip Neuberg, Jiří Odcházel, Otakar Nový, Jiří Bečvář, Ladislav Nagy, Petr Malík

Následně proběhla volba členů revizní komise. Prezidium navrhuje za předsedu revizní komise Janu Fialovou a za členy komise Marka Šimáka a Josefa Vymazala. Z pléna nepadl žádný jiný návrh. 

J. Fialová –22 hlasů pro, 1 se zdržel, 0 proti – zvolena předsedkyní revizní komise

M. Šimák – 23 hlasů, 0 se zdržel, 0 proti – zvolen členem revizní komise

J. Vymazal – 23 hlasů,  0 se zdržel, 0 proti -  zvolen členem revizní komise

7.Přestávka

Po volbě prezidia a revizní komise vyhlásil dle programu M.Šimák přestávku 30 minut ve které proběhne schůzka nově zvoleného prezidia svazu a volby prezidenta, viceprezidenta a členů rady JC ČR.

Po přestávce informoval Marek Šimák o výsledcích jednání prezidia a volbách. Prezidentem svazu byl zvolen Martin Bláha - 13 hlasů, 1 se zdržel, 0 proti. Viceprezident – bude zvolen na dalším jednání prezidia svazu. Zástupci v radě JC ČR: J. Charvát, M. Bláha, J. Bečvář, J. Odcházel a O. Nový. Na pozici sekretáře svazu pokračuje T. Janda. 

8. Diskuze

O slovo nejprve požádal Martin Bláha, který poděkoval za zvolení a stručně informoval o cílech pro další období.

Předseda Valného shromáždění dále vyzval k diskuzi.

První se přihlásil Petr Malík a informoval o zajímavých skutečnostech z počátků dostihového sportu u nás v souvislosti s výročím 100. let založení Československého Jockey Clubu. V této souvislosti navrhl např. uspořádání vzpomínkového dostihového dne 13. května 2020 ve Velké Chuchli, protože 13. května 1920 byl v Chuchli obnoven dostihový provoz a poprvé se zde konali dostihy v rámci Československa.  

Dalším diskutujícím byl Milan Theimer, který navrhl vydání pamětní mince ke stoletému výročí. Petr Malík a Martina Krejčí informovali, že již probíhá zjištování možnosti vydání pamětní mince. Cena je ale poměrně vysoká. Proběhla diskuze a paní Jana Fialová nabídla sponzorský dar ve výši 200 000,- Kč. na její vydání. Jiří Odcházel též podpořil vydání pamětní mince. 

Dalším diskutujícím byl Ladislav Nagy, který navrhl pojmenovat některý z významných dostihů po zakladateli napajedelského hřebčína hraběti Baltazzim. Václav Hulínský zase navrhl příslušným memoriálem uctít památku nedávno zemřelého Miroslava Ševčíka. Oba návrhy získali většinovou podporu. 

9. Závěr

Předseda Valného shromáždění Marek Šimák požádal o návrh závěrečného usnesení Valného shromáždění Karin Luftmanovou. Usnesení je též přílohou tohoto zápisu. Usnesení bylo schváleno jasnou optickou většinou. Na závěr poděkoval předseda Valného shromáždění za účast a ukončil Valné shromáždění ČSCHPMDK.  

V Poděbradech dne 2. 3. 2019

Zapsal: Ing. Tomáš Janda   

Zápis ověřili: Ing. Stanislav Chudáček, Ing. Petr Malík, MUDr. Václav Hulínský 

 

USNESENÍ ŘÁDNÉHO VALNÉHO SHROMÁŽDĚNÍ
Českého svazu chovatelů plnokrevníka a majitelů dostihových koní („Svaz“) konaného dne 2. 3. 2019, v Poděbradech

I) Valné shromáždění Svazu zvolilo orgány Valného shromáždění, a to:

Předseda Valného shromáždění: Mgr. Marek Šimák

Volební komise: Mgr. Otakar Nový, Ing. Matina Krejčí, PhD., JUDr. Jana Fialová

Skrutátoři: Jaroslav Fabris, Ondřej Blahník

Zapisovatel: Ing. Tomáš Janda

Ověřovatelé zápisu: Ing. Stanislav Chudáček, Ing. Petr Malík, MUDr. Václav Hulínský

Mandátová a návrhová komise: JUDr. Karin Luftmanová, PhDr. Ladislav Nagy, Ing.

Milan Theimer

II) Valné shromáždění Svazu bere na vědomí zprávu prezídia o činnosti Svazu;

III) Valné shromáždění Svazu bere na vědomí zprávu revizní komise Svazu;

IV) Valné shromáždění Svazu schválilo členský příspěvek pro rok 2020 ve výši 500 Kč / rok s tím, že horní hranice příspěvku není určena;

V) Valné shromáždění Svazu zvolilo nové členy prezídia Svazu, a to:

p. Martin Bláha, JUDr. Ing. Jiří Charvát, MUDr. Václav Hulínský, Ing. Stanislav Chudáček, JUDr. Ing. Karin Luftmanová, Ing. Jiří Odcházel, Ing. Petr Malík, p. Filip Neuberg; Ing. Martina Krejčí, Ing. Aleša Jakub, Ing. Tomáš Janda, Ing. Josef Bečvář, doc. Mgr. Ladislav Nagy,.

VI) Valné shromáždění Svazu zvolilo nové členy Revizní komise, a to:

předsedkyní JUDr. Ing. Jana Fialová, Mgr.Marek Šimák, p. Josef Vymazal

VII) Valné shromáždění Svazu bere na vědomí, že prezídium Svazu zvolilo prezidentem p. Martina Bláhu

VIII) Valné shromáždění Svazu bere na vědomí, že zástupci Svazu do Rady Jockey Clubu ČR byli zvoleni p. Martin Bláha, JUDr. Ing. Jiří Charvát, Ing. Jiří Odcházel, Mgr. Otakar Nový, Ing. Josef  Bečvář;

IX) Valné shromáždění Svazu poděkovalo dosavadním členům prezídia Svazu a Revizní komise za jejich činnost.

V Poděbradech 2.3.2019

Zpráva revizní komise 2018

0 ks,
Košík
0 ks,