24.3.2016 - Zápis z Valného shromáždění Českého svazu chovatelů plnokrevníka a majitelů dostihových koní 2016

konaného dne 20.2. 2016 od 9.30 hod, místo konání – Kongresové centrum Lázeňská kolonáda, Náměstí Tomáše Garrigue Masaryka 437/1, 290 01 Poděbrady.  

 

1. Zahájení

 

Mgr.Marek Šimák v 9:35 informuje, že je přítomno pouze 71 členů svazu ze 150 a Valné shromáždění, tak dle stanov není usnášeníschopné, a zahájení se v souladu se stanovami Svazu odkládá na 10.30.

 

Člen prezidia ČSCHPMDK ing. Jiří Odcházel, vítá v 10:30 všechny účastníky valného shromáždění. Jako předsedu Valného shromáždění navrhuje Mgr.Marka Šimáka. Ten je jasnou optickou většinou zvolen a ujímá se vedení shromáždění. Po přivítání všech účastníků na úvod konstatuje, že je přítomno 88 řádných členů, a valné shromáždění je s ohledem na stanovy po hodinovém odkladu usnášeníschopné v jakémkoli počtu členů a navrhuje zahájit valné shromáždění dle programu volbou orgánů svazu.

 

 

2. Volba orgánů Valného shromáždění

 

Mgr.Šimák navrhuje, aby všechny volby probíhaly aklamací. Schváleno jasnou optickou většinou.

 

Prezidium svazu navrhuje do orgánů Valného shromáždění tyto kandidáty:

 

Skrutátoři: Ondřej Blahník, Ilja Pták, Jaroslav Fabris

 

Zapisovatel: Tomáš Janda

 

Ověřovatelé zápisu: Stanislav Chudáček, Petr Malík, Martin Bláha

 

Mandátová komise: Jiří Trávníček, Miroslav Ševčík, Filip Neuberg

 

Návrhová komise: Karin Luftmanová, Martina Hradilová, Václav Hulínský

 

Volební komise: Otakar Nový, Vítězslav Vanda, Zdeněk Krupil 

 

(Všichni zvoleni jasnou optickou většinou)

 

Marcela Hradilová vystoupila s námitkou, že s odkazem na ustanovení Volebního řádu, písm. B odst. 3 by k volbě do prezidia svazu neměly být připuštěny hlasy členů, kteří se neúčastní valného shromáždění osobně, ale v zastoupení na základě plné moci.  Paní Hradilová zároveň požádala o zaprotokolování své námitky. Předseda potvrdil zaprotokolování námitky s tím, že odpověď na námitku bude řešena v rámci bodu programu  - Volba prezidia a revizní komise svazu.

 

Poté předseda Valného shromáždění přečetl program a požádal o jeho schválení. Žádný návrh na změnu programu nebyl předložen, takže program byl jasnou optickou většinou schválen v pozvánce navrženém znění.

 

Dále dal předseda hlasovat o schválení jednacího řádu. Schváleno jasnou optickou většinou.

 

 

 

3. Zpráva prezidia a revizní komise

 

Prezident svazu ing. Jiří Trávníček přednesl zprávu, kde vyhodnotil uplynulé tři roky z pohledu svazu, informoval o stavu členské základny a hospodaření svazu. Informoval o plánech pro letošní rok. Vyjmenoval úspěchy prezidia svazu i věci, které se nepovedly. Zdůraznil, že pro rozvoj dostihového sportu je nutné najít shodu se závodišti a podepsat dlouhodobé smlouvy. Jen tak lze koncepčně pracovat na rozvoji dostihového sportu a chovu anglického plnokrevníka. Zároveň zdůraznil, že většina členů navržených prezidiem do nového prezidia kandiduje s tím, že bude podporovat maximální výši přihlášek a OSK 3,5%, protože jediným kdo za poslední roky získal více peněz, byla závodiště a je nutné podpořit všechny, ale zejména menší majitele, kteří jsou pro dostihový sport velmi důležití a těmto toto snížení nákladů velmi pomůže. Ve většině zemí jsou přihlášky a OSK do 1%, maximálně 2 %.

 

Dále předal slovo Janě Fialové, která přednesla zprávu revizní komise, která neshledala žádné problémy v hospodaření svazu.

 

 

4. Volba prezidia a revizní komise svazu

 

Mgr. Šimák přečetl kandidátku navrženou prezidiem svazu ve složení Bláha, Janda, Trávníček, Odcházel, Charvát, Krejčí, Šimák, Theimer, Hulínský, Köhler, Chudáček, Jakub, Luftmanová, Neuberg. Dále vyhlásil přestávku pět minut k dodání kandidátů z pléna. Po přestávce informoval předseda volební komise O.Nový, že z pléna byl navržen jediný kandidát Petr Poledník.

 

O.Nový následně zahájil volbu členů prezidia svazu aklamací.

 

 Na dotaz ohledně připuštění hlasování v zastoupení na základě plných mocí. Mgr. Šimák informoval, že dle čl. IX odst. 4 stanov, přijatých na valném shromáždění v předešlém roce, se může člen svazu účastnit valného shromáždění prostřednictvím svého zástupce zmocněného písemnou plnou mocí, přičemž dle věty první tohoto odstavce se i takový člen považuje za řádně přítomného člena na valném shromáždění oprávněného k hlasování. Z tohoto důvodu připouští hlasování i v zastoupení na základě písemné plné moci. Ustanovení písm. B odst. 3 Volebního řádu upřesňuje nemožnost hlasování prostřednictvím prostředků telekomunikační techniky apod.

 

O.Nový zahájil volbu členů prezidia dle abecedy, jak byli navrženi prezidiem a nově navržený kandidát P.Poledník byl zařazen na konec.

 

M.Bláha – 67 hlasů

V.Hulínský – 81 hlasů

J.Charvát – 76 hlasů

S.Chudáček – 69 hlasů

A.Jakub – 70 hlasů

T.Janda – 78 hlasů

I.Köhler – 35 hlasů

M.Krejčí – 73 hlasů

K.Luftmanová – 71 hlasů

F.Neuberg – 74 hlasů

J.Odcházel – 78 hlasů

M.Šimák – 83 hlasů

M.Theimer – 67 hlasů

J.Trávníček – 79 hlasů

P.Poledník – 76 hlasů

 

Zvoleni do prezidia svazu byli M.Bláha, V.Hulínský, J.Charvát, S.Chudáček, A.Jakub, T.Janda, M.Krejčí, K.Luftmanová, F.Neuberg, J.Odcházel, M.Šimák, M.Theimer, J.Trávníček, P.Poledník.

Nezvolen: I.Köhler

 

 

Následně proběhla volba členů revizní komise. Prezidium navrhuje za předsedu revizní komise J.Fialovou a za členy komise Z.Krupila a J.Pšurného. Z pléna nepadl žádný návrh.

 

J.Fialová – 88 hlasů – zvolena předsedkyní revizní komise

Z.Krupil – 87 hlasů – zvolen členem revizní komise

J.Pšurný – 87 hlasů - zvolen členem revizní komise

 

 

5. Přestávka

Po volbě prezidia a revizní komise vyhlásil dle programu Mgr.Šimák přestávku 30 minut ve které proběhne schůzka nově zvoleného prezidia svazu a volby prezidenta, viceprezidenta a členů rady JC ČR.

 

Po přestávce informoval Mgr.Šimák o výsledcích jednání prezidia a volbách. Prezidentem svazu byl zvolen Jiří Trávníček. Viceprezidentem Marek Šimák. Zástupci v radě JC ČR: J.Charvát, M.Bláha, J.Trávníček, J.Odcházel, M.Šimák. Na pozici sekretáře svazu pokračuje Tomáš Janda.

 

 

6. Diskuze

 

Mgr. Šimák navrhl jako první bod schválení členských příspěvků pro rok 2017. Prezidium navrhuje zachovat zatím příspěvky ve stávající výši tedy 500 Kč. Z pléna nevzešel žádný jiný návrh. Schváleno jasnou optickou většinou zachování příspěvků ve výši 500 Kč. pro rok 2017.

 

Předseda Valného shromáždění požádal dále prezidenta Jockey Clubu České republiky (JCČR) JUDr. ing. Jiřího Charváta, aby informoval o situaci na JCČR. Prezident poté informoval o stavu podepisování smluv se závodišti (podepsalo Brno, těsně před podpisem bez problému Netolice a Mimoň) a dalších důležitých věcech týkajících se JCČR a vysvětlil problém s maximální výše přihlášek a OSK. Máme nejvyšší procento zřejmě v celé Evropě. Ve většině zemí je to 1-2% ale i méně. Velmi to zatěžuje zejména malé majitele.

JUDr. ing.Jiří Charvát dále učinil nabídku pražskému pořadateli, že když stále tvrdí, že na pořádání dostihů prodělávají, tak že nabízí odkup akcií většinového majitele za cenu o 30% vyšší než za kterou akcie koupil. Tedy pokud za akcie zaplatili 22 mil. Kč., tak on dnes nabízí 30 mil. Kč., a garantuje maximální výši přihlášek a OSK 3,5% a zvýšení počtu dostihových dní a dotací!

 

O slovo dále požádal Ing.Jandejsek, který jednoznačně podpořil snahu JUDr. Charváta a informace, které podal v souvislosti s JC ČR a sporem se závodišti.

 

Dále vystoupil M.Ševčík, který řekl, proč si myslí, že jsou důležité majitelské prémie a pokud na ně nebudou peníze, tak navrhuje zvýšení přihlášek a OSK z 3,5 % na 4% a použití tohoto 0,5 % na majitelské prémie, což by měla být zhruba stejná suma, jaká byla na majitelských prémiích vyplacena v roce 2015. Dále navrhl, aby v překážkových dostizích byli majitelské prémie bez omezení věku.

 

J.Trávníček na to reagoval s tím, že je zde dlouhodobý problém s financováním majitelských prémií, které jsou důležité. V minulosti byly na majitelské prémie používány peníze z Ministerstva Zemědělství, ale ty si v posledních třech letech nechala závodiště. Je nutné najít nový zdroj financování majitelských prémií. Jako jednu z možných variant financování nejen prémií ale i dotací by mohly být peníze z ministerstva financí na sport.

 

Další se přihlásil do diskuze Ivo Köhler, který řekl, že se nikdo nesnaží získat více peněz z Ministerstva Zemědělství, a že by se JC ČR mělo pokusit získat zde více peněz. Že např. ČJF získala z MZE cca 16 mil. Kč.

 

Na připomínku I.Köhlera reagovala Martina Krejčí, která informovala, že se samozřejmě na MZE žádá o vyšší dotace a věnuje se tomu velká pozornost a v některých případech se povedlo vyjednat zvýšené dotace a vysvětlila proč to u jiných titulů nejde. Dále podotkla, že ČJF sdružuje 9 disciplín a má velkou členskou základnu.

 

Dalším diskutujícím byl nově zvolený člen prezidia svazu Petr Poledník, který v úvodu své řeči poděkoval za zvolení. Informoval o velmi špatných zkušenostech se závodišti v ČR a to i na těch kde sponzoruje dostihy. Srovnal zkušenost z jednání závodišť u nás a v zahraničí a konstatoval, že u nás se závodiště chovají k majitelům velmi špatně a naopak v zahraničí velmi pozitivně. Zároveň zmínil, že zvažuje přesunutí koní do tréninku do zahraničí, na základě této zkušenosti. Zmínil též velmi špatnou zkušenost z přístupu k majitelům na pardubickém závodišti. Na závěr navrhl decentní ale velmi tvrdá jednání se závodišti.

 

 

7. Závěr

 

Předseda Valného shromáždění Mgr.Marek Šimák přečetl návrh závěrečného usnesení Valného shromáždění, které je též přílohou tohoto zápisu. Na závěr poděkoval předseda Valného shromáždění za účast a ukončil Valné shromáždění ČSCHPMDK.  

 

 

 

V Poděbradech dne 20. 2. 2016

 

 

Zapsal:

 Tomáš Janda   ...............................................

 

 Zápis ověřili:

 Stanislav Chudáček  .................................................

 Martin Bláha  ................................................

 Petr Malík  ................................................

 

 

USNESENÍ ŘÁDNÉHO VALNÉHO SHROMÁŽDĚNÍ

Českého svazu chovatelů plnokrevníka a majitelů dostihových koní („Svaz“) konaného dne 20.2.2016, v Poděbradech

 

I)          Valné shromáždění Svazu zvolilo orgány Valného shromáždění, a to:

Mandátová komise: F, Neuberg, J. Trávníček, M. Ševčík

Předseda Valného shromáždění: M. Šimák

Skrutátoři: I. Pták, J. Fabris, O. Blahník

Zapisovatelé: T. Janda

Ověřovatelé zápisu: S. Chudáček, M. Bláha, P. Malík

Volební komise: O. Nový, V. Vanda, Z. Krupil

Návrhová komise: K. Luftmanová, V. Hulínský, M. Hradilová

II)      Valné shromáždění Svazu bere na vědomí zprávu prezídia o činnosti Svazu;

III)     Valné shromáždění Svazu bere na vědomí zprávu revizní komise Svazu;

IV)     Valné shromáždění Svazu zvolilo nové členy prezídia Svazu, a to:

Martina Bláhu, JUDr. Ing. Jiřího Charváta, MUDr. Václava Hulínského, Ing. Stanislava Chudáčka, JUDr. Ing. Karin Luftmanovou, Ing. Jiřího Odcházela, Mgr. Marka Šimáka, Ing. Jiřího Trávníčka, Filipa Neuberga; Ing. Martina Krejčí, Ing. Aleša Jakub, Ing. Milan Theimer, Ing. Petr Poledník, Ing. Tomáš Janda

V)      Valné shromáždění Svazu zvolilo nové členy Revizní komise, a to:

předsedkyní JUDr. Ing. Jana Fialová, Josef Pšurný, MVDr. Zdeněk Krupil

VI)     Valné shromáždění Svazu bere na vědomí, že prezídium Svazu zvolilo prezidentem Ing. Jiřího Trávníčka a viceprezidentem Mgr. Marka Šimáka

VII)    Valné shromáždění Svazu bere na vědomí, že zástupci Svazu do Rady Jockey Clubu ČR byli zvoleni Martin Bláha, JUDr. Ing. Jiří Charvát, Ing. Jiří Trávníček, Ing. Jiří Odcházel, Mgr. Marek Šimáka;

VIII)   Valné shromáždění Svazu schválilo členský příspěvek pro rok 2017 ve výši 500 Kč za rok s tím, že horní hranice příspěvku není určena;

IX)     Valné shromáždění Svazu poděkovalo dosavadním členům prezídia Svazu a Revizní komise za jejich činnost.

 

 

 

V Poděbradech 20.2.2016

0 ks,
Košík
0 ks,