27.12.2019 - Zápis ze zasedání prezidia ČSCHPMDK č. 4/2019

Dne 5. 12. 2019 se od 15:00 hodin v Hotelu Paříž - U Obecního Domu 1, Praha uskutečnilo zasedání prezidia ČSCHPMDK za účasti těchto členů: Ing. Tomáš Janda, Ing. Martina Krejčí, Martin Bláha, Ph.D., JUDr. Ing. Karin Luftmanová, Ing. Petr Malík, Mgr. Otakar Nový, Ing. Josef Bečvář, Ing. Stanislav Chudáček, MUDr. Václav Hulínský, JUDr. Ing. Jiří Charvát, Ing. Jiří Odcházel

Omluveni: doc. PhDr. Ladislav Nagy, Filip Neuberg, Ing. Aleša Jakub _________________________________________________________________________________

Zasedání prezidia zahájil prezident ČSCHPMDK Martin Bláha, který přivítal všechny přítomné a následně představil návrh programu jednání prezidia. Pořízením zápisu byl pověřen sekretář Ing. Tomáš Janda a ověřením JUDr. Ing. Karin Luftmanová.

Program jednání:

 1. Informace z JC ČR – zpráva z jednání Rady a Prezidia JC ČR, příprava Rady JC ČR, aktuální situace sázky, marketing, strategie JC ČR, zhodnocení průběhu sezony, příprava nové sezony, atd.
 2. Příprava návrhů změn DŘ, DU, chovatelské koncepce, Návrhy svazu na personální obsazení komisí JC ČR pro rok 2020
 3. Finanční situace svazu, členská základna, přijetí nových členů
 4. Fond podpory 2020
 5. Plán práce svazu - termíny prezídií, valná hromada svazu, úkoly
 6. Diskuse, různé:
 7. a) Zájezd organizovaný ČSCHPMDK 2020
 8. b) Diskuse

___________________________________________________________________________________

K bodu č. 1 programu jednání:

JUDr. Charvát informoval, že zasedání Rady JC ČR proběhne zítra. Oznámil, že na něm bude rezignovat na funkci prezidenta JC ČR, a vysvětlil své důvody k tomuto kroku. Proběhla diskuze a po ní byl jednomyslně navržen na funkci Prezidenta JC ČR, Ing. Josef Bečvář, který následně kandidaturu přijal.

Dále JUDr. Charvát informoval o bodech zítřejší Rady JC ČR. Byly podepsány všechny smlouvy s pořadateli, kromě Pardubic, kde se dolaďují poslední maličkosti. Rozpočet: JC má kumulovaný zisk z předchozích let. Proběhla diskuze o jeho použití. Zhruba 800 tis. bude vyčleněno na podporu domácího chovu. Zbytek bude použit jako rezerva. V příštích letech by mohlo dojít k navýšení příjmů JC z MZE, MF, sázek, atd. Jednou z priorit bude dotáhnout tyto rozjednané projekty do konce. 

K bodu č. 2 programu jednání:

Z diskuze vyplynul návrh, aby každý účastník dostihového provozu musel být členem nějakého svazu. Návrh by se měl v průběhu roku diskutovat i v ostatních svazech. Smyslem je větší zapojení účastníků dostihového provozu a také zvýšení jejich informovanosti o aktuálních problémech a situaci dostihového sportu.

K bodu č. 3 programu jednání:

 1. Bláha informoval o hospodaření svazu. Hospodářský výsledek je plánován vyrovnaný. M. Bláha již poslal na konto svazu slíbený dar 100 000 Kč., takže momentálně je na účtu svazu cca 110 000 Kč.

K bodu č. 4 programu jednání:

Fond Podpora pro rok 2020 by mohl vzniknout za přispění i dalších přispěvatelů a to i z řad nečlenů svazu. Část prostředků z fondu a to i větší by neměla jít jen na ceny dostihů, ale i na investice např. manažer JC, atd.

K bodu č. 5 programu jednání:

Valná hromada svazu bude 22.2.2020 v Poděbradech.

Prezidia svazu v roce 2020 budou: 22.2, červen, září, prosinec

K bodu č. 6 programu jednání:

 1. a) K zájezdu podá T. Janda bližší informace do konce roku.
 2. b) Diskuse

V Praze dne 12. 12. 2019

Zapsal: Ing. Tomáš Janda                                                                                                                               Ověřila: JUDr. Ing. Karin Luftmanová

0 ks,
Košík
0 ks,