31.12.2018 - Zápis ze zasedání prezidia ČSCHPMDK č. 4/2018

Zápis ze zasedání prezidia Českého svazu chovatelů plnokrevníka a majitelů dostihových koní (ČSCHPMDK) č. 4/2018 konaného dne 4. 12. 2018 v Praze

Dne 4. 12. 2018 se od 14:00 hodin v Praha – Velká Chuchle – závodiště, Radotínská 69, prostory JC ČR, uskutečnilo zasedání prezidia ČSCHPMDK za účasti těchto členů: Mgr. Marek Šimák, Ing. Tomáš Janda, Ing. Martina Krejčí, Martin Bláha, JUDr. Ing. Karin Luftmanová, Filip Neuberg

Omluveni: Ing. Jiří Trávníček, Ing. Jiří Odcházel, Ing. Stanislav Chudáček, doc. PhDr. Ladislav Nagy, Ph.D., Ing. Aleša Jakub, JUDr. Ing. Jiří Charvát, MUDr. Václav Hulínský, Ing. Milan Theimer   _________________________________________________________________________________

Zasedání prezidia zahájil prezident ČSCHPMDK Martin Bláha, který přivítal všechny přítomné a následně představil návrh programu jednání prezidia. Pořízením zápisu byl pověřen sekretář Ing. Tomáš Janda a ověřením Ing. M. Krejčí. Pozvánka s návrhem programu jednání byla všem členům prezidia zaslána e-mailem před konáním zasedání. Tento návrh byl následně všemi přítomnými členy schválen s těmito body:

Program jednání:

  1. Informace z JC ČR – Informace z jednání Rady a Prezidia JC ČR, aktuální situace sázky, marketing, strategie JC ČR, zhodnocení průběhu sezony, příprava sezony 2019, atd.
  2. Příprava návrhů změn DŘ, DÚ, chovatelské koncepce
  3. Finanční situace svazu, členská základna, přijetí nových členů
  4. Plán práce ČSCHPMDK pro rok 2019 – termíny prezídií, valná hromada svazu, úkoly
  5. Návrhy svazu personálního obsazení komisí JC ČR pro rok 2019
  6. Diskuse, různé:
  7. a) Zájezd organizovaný ČSCHPMDK 2019
  8. b) Diskuse

 _____________________________________________________________________________________

K bodu č. 1 programu jednání:

M.Bláha požádal o informace k aktuální situaci Ing. Krejčí. Ta konstatovala, že Rada JC ČR je na programu v pátek 7. 12. 2018. Dále informovala o aktuální situaci a posledním jednání Rady JC ČR. Dále informovala o schůzce s pořadateli, která proběhla 20. 11. 2018. Na této schůzce bylo mimo jiné zástupci pořadatelů doporučeno rozdělení státních dotací z dotačního titulu 2.A.e.2.b. za rok 2018 dle stávajícího způsobu rozdělení - podle počtu dostihů. Dále informovala o návrhu na zachování všech poplatků pro rok 2019 ve stejné výši, jako bylo v roce 2018, kromě poplatku za první registraci koní do dostihového provozu, který by se měl sjednotit na částce 17 000 Kč a dále je návrh na zavedení nového poplatku za vystavení RCN pro start v zahraničí. Dalším bodem byla diskuze ohledně marketingu. Kde kromě Ing. Krejčí informoval i M. Bláha o schůzce se zástupci pražského pořadatele a pořadatele EJC, kde došlo k dohodě na jednotném marketingovém postupu. Další schůzka k tomuto tématu by měla být v lednu. Vzhledem k narůstající agendě JC ČR byl zmíněn návrh na posílení sekretariátu o manažera. Proběhla delší diskuze na tato témata.

K bodu č. 2 programu jednání:

Ten bod byl diskutován v rámci bodu č. 1 dnešního jednání.

K bodu č. 3 programu jednání:

M.Bláha informoval, že rozpočet svazu pro letošní rok vychází jako vyrovnaný. Nepřišla žádná přihláška nového člena.

K bodu č. 4 programu jednání:

M.Bláha informoval, že valná hromada svazu v roce 2019 bude volební. Proběhla krátká diskuze k tomuto tématu. Valná hromada by měla opět proběhnout v Poděbradech a to v termínu 2. 3. 2019. Přípravu zajistí Ing. Janda, Ing. Odcházel a M. Bláha.

Termíny prezidií pro rok 2019: únor, červen, září, prosinec.

K bodu č. 5 programu jednání:

Přesunuto na další jednání prezídia.

K bodu č. 6 programu jednání:

a) Ing. Janda informoval o průběhu příprav zájezdu do Anglie na přelomu ledna a února 2019. Zájem je opět velmi vysoký, a zájezdu se zúčastní okolo 60 lidí.

 b) Diskuse

 V Praze dne 4. 12. 2018

Zapsal: Ing. Tomáš Janda                                                                                                                                                             Ověřil: Ing. Martina Krejčí

0 ks,
Košík
0 ks,