4.11.2019 - Zápis ze zasedání prezidia ČSCHPMDK č. 3/2019

Dne 17. 9. 2019 se od 14:30 hodin v Praha – Velká Chuchle – závodiště, Radotínská 69 - Restaurace 1. patro uskutečnilo zasedání prezidia ČSCHPMDK za účasti těchto členů: Ing. Tomáš Janda, Ing. Martina Krejčí, Martin Bláha, doc. PhDr. Ladislav Nagy, Ph.D., JUDr. Ing. Karin Luftmanová, Ing. Petr Malík, Mgr. Otakar Nový, Ing. Josef Bečvář, Filip Neuberg, Ing. Aleša Jakub, Ing. Stanislav Chudáček, MUDr. Václav Hulínský

Omluveni: JUDr. Ing. Jiří Charvát, Ing. Jiří Odcházel
_________________________________________________________________________________

Zasedání prezidia zahájil prezident ČSCHPMDK Martin Bláha, který přivítal všechny přítomné a následně představil návrh programu jednání prezidia. Pořízením zápisu byl pověřen sekretář Ing. Tomáš Janda a ověřením Ing. Martina Krejčí.

Program jednání:

  1. Informace z JC ČR – Informace z jednání Rady a Prezidia JC ČR, příprava Rady JC ČR říjen 2019, aktuální situace sázky, marketing, strategie JC ČR, zhodnocení průběhu sezony, příprava nové sezony, termínová listina 2020, atd.
  2. Příprava návrhů změn DŘ,DÚ, chovatelské koncepce – setkání s chovateli po jednání prezidia od 17:00 hod.
  3. Finanční situace svazu, členská základna, přijetí nových členů
  4. Fond podpory 2019
  5. Plán práce svazu
  6. Diskuse, různé:
  7. a) Diskuse

___________________________________________________________________________________

K bodu č. 1 programu jednání:

Mgr. Nový informoval o jednání pořádkové komise, která se zabývala na podnět JC ČR, dostihovým dnem v Mostě 31. 8. 2019. Kompletní závěr komise je na webu JC ČR. Mgr. Nový, ale shrnul nejdůležitější závěry a vysvětlil důvody rozhodnutí a postup komise. Z diskuze k tomuto bodu vyplynul návrh na mediální trénink účastníků dostihového provozu, protože dostihový sport je pod tlakem veřejného mínění, a nemůže si dovolit skandály, viz loňský ročník VP nebo tento dostihový den v Mostě.

Ing. Krejčí informovala o podpisu dlouhodobých smluv s pořadateli na 4 roky. Již podepsali všichni pořadatelé kromě Prahy, Pardubic a Lysé. S těmito pořadateli probíhají intenzivní jednání. Zbývá doladit poslední body. Podpis smluv se předpokládá do následující Rady JC ČR, kde by mělo dojít ke schválení termínové listiny na tok 2020. Předběžná termínová listina je již hotova. Otazníkem jsou dostihové dny v Lysé nad Labem. Pardubice a případně Most by mohli přidat dostihový den/dny. Praha a K. Vary by měli zachovat počet dostihových dnů jako v letošním roce. 

K bodu č. 2 programu jednání:

Proběhla diskuze k tomuto bodu, která pokračovala po jednání prezidia na setkání s chovateli. Na toto setkání dorazilo 8 lidí z řad dostihové veřejnosti. Bohužel jen dva chovatelé. Přesto proběhla zhruba dvouhodinová diskuze o chovu, ale i dostihovém provozu. Pan Foukal navrhl pořádání dostihů i dostihových dnů pro neregistrované koně i dalších plemen. Dále navrhl dostihy jen pro koně českého chovu. Z diskuze vyplynul závěr, že pokud bude sponzor a pořadatel bude ochoten dostih vypsat navíc, tak je to dobrá myšlenka, ale je to na dohodě pořadatele a sponzora. Dále padl návrh na podporu chovu zakoupením kvalitního „svazového“ plemeníka. Ing. Janda pověřen průzkumem trhu a přípravou materiálu s náklady, koncepcí, strukturou vlastníků, atd.

K bodu č. 3 programu jednání:

Jednohlasně byl za člena přijat pan Josef Buchta.

Prezidium zvolila viceprezidentem svazu pana Ing. Josefa Bečváře.

  1. Bláha informoval o hospodaření svazu. Hospodářský výsledek je plánován vyrovnaný.

K bodu č. 4 programu jednání:

Z Fondu Podpora 2019 byly sponzorovány dostihy v Lysé nad Labem, ve Světlé Hoře (Ing. Odcházel: Lázně Poděbrady a. s.) a v Netolicích (Martin Bláha: Gallop Reporter, Gallop News).

Někteří přispěvatelé sponzorovali dostihy přímo a to v minimálně stejné výši jako v letech minulých přispívali do fondu (Dr. Charvát – Most, Brno, Ing. Chudáček – Brno, Ing. Trávníček – Karlovy Vary).

Pro rok 2020 by mohl fond vzniknout i za přispění dalších přispěvatelů i z řad nečlenů svazu. Část prostředků z fondu a to i větší by neměla jít jen na ceny dostihů, ale i na investice např. manažer JC, plemeník, atd.

K bodu č. 5 programu jednání:

Přesunuto na další jednání prezidia.

K bodu č. 6 programu jednání:

  1. a) Diskuse

V Praze dne 17. 9. 2019

Zapsal: Ing. Tomáš Janda                                                                                                                                                       Ověřila: Ing. Martina Krejčí

0 ks,
Košík
0 ks,