4.3.2023 - Zápis z Valného shromáždění ČSCHPMDK 2023

Sobota 4. března 2023 od 10:30, Hotel G-Rex – Poděbrady.

1) Zahájení

Prezident ČSCHPMDK Ladislav Nagy přivítal v 9:30 všechny přítomné. Zároveň konstatoval, že valné shromáždění vzhledem k počtu členů na místě není usnášeníschopné a v souladu se stanovami odložil oficiální začátek valného shromáždění na 10:30. Po uplynutí hodinové lhůty byl zahájen program s tím, že je přítomno patnáct řádných členů svazu.

2) Volba orgánů Valného shromáždění

Valné shromáždění jednomyslně zvolilo orgány valného shromáždění – zapisovatel: Martin Cáp, ověřovatelé zápisu: Tomáš Janda a Marek Šimák, skrutátor: Ondřej Blahník, mandátová a návrhová komise: Marek Šimák a Karin Luftmanová.

3) Zpráva prezidia

Prezident svazu Ladislav Nagy přednesl zprávu o činnosti prezidia svazu v uplynulém roce. Zdůraznil nutnost výrazného navýšení počtu členů jak samotného ČSCHPMDK, tak dalších dostihových organizací sdružených v Jockey Clubu ČR, a shrnul dosavadní kroky v této věci. Vedle tradiční tour po britských hřebčínech pro členy i další zájemce z řad dostihových příznivců se vedení svazu v uplynulém roce výrazně zapojilo do snah dostihové autority o větší rozvoj kontaktů se státní správou a politickou scénou.

Tajemník svazu Tomáš Janda přednesl finanční zprávu za rok 2022 a vyčíslil, že kromě příjmů z členských poplatků eviduje ČSCHPMDK také příjem z licentačních poplatků plemeníků ve výši dvakrát 100 000 korun. Ladislav Nagy doplnil informaci o dokončeném převodu podpisových práv z bývalého na současného prezidenta svazu a zajištění dalšího fungování účetnictví svazu.

Valné shromáždění vyjádřilo poděkování pánům Martinu Bláhovi a Tomáši Jandovi za finanční dary ve prospěch svazu.

Účastníci valného shromáždění schválili zprávu o financích a hospodaření svazu za rok 2022.

4) Zpráva revizní komise

Vzhledem k nepřítomnosti části revizní komise bylo rozhodnuto a schváleno většinou hlasů, že zpráva revizní komise bude zveřejněna dodatečně na webových stránkách svazu.

5) Diskuze, různé

Ing. Josef Bečvář shrnul svou činnost za uplynulé čtyři roky ve funkci prezidenta Jockey Clubu ČR. Ve své zprávě zdůraznil aktuální problémy a výzvy, především v oblasti financování dostihového provozu a jednání o prodloužení spolupráce s generálním partnerem Jockey Clubu ČR společností Tipsport. Vrátil se také ke kauze hokejové haly v Pardubicích a k současné situaci kolem hřebčína Napajedla. V obou případech nastínil dosavadní kroky dostihového vedení i svůj pohled na celou situaci.

Přítomní členové svazu následně pokračovali v diskusi o aktuálních otázkách dostihového provozu a chovu anglického plnokrevníka v České republice. Ve svých vystoupeních diskutující podpořili úsilí prezidenta ČSCHPMDK o hledání cesty k povinnému členství nejen u našeho svazu, ale i u ostatních svazů sdružených pod hlavičkou JC ČR. Vytvoření cílové skupiny fyzických a právnických osob (pořadatelé) pro podporu získání státní dotace považují za naprosto zásadní.

Na závěr tohoto bloku účastníci valného shromáždění schválili zachování minimální výši členského příspěvku na stávající úrovni 1000 Kč.

6) Závěrečné usnesení

Valné shromáždění jednomyslně schválilo závěrečné usnesení následujícího znění: „Valné shromáždění v sobotu 4. března 2023 v Poděbradech zvolilo orgány valného shromáždění a vzalo na vědomí zprávu prezidia o činnosti svazu. Valné shromáždění bere rovněž na vědomí, že zpráva revizní komise bude zveřejněna dodatečně na webových stránkách. Valné shromáždění svazu schválilo minimální výši členského příspěvku 1000 Kč.“

V Poděbradech, dne 4. 3. 2023

Zapsal

Mgr. Martin Cáp

Zápis ověřili:

Ing. Tomáš Janda

Mgr. Marek Šimák

0 ks,
Košík
0 ks,