5.3.2022 - Zápis ze zasedání prezidia ČSCHPMDK č. 1/2022

Dne 5. 3. 2022 se od 9:30 hodin v Kongresové centrum Lázeňská kolonáda, Náměstí Tomáše Garrigue Masaryka 437/1, 290 01 Poděbrady  - uskutečnilo zasedání prezidia ČSCHPMDK za účasti těchto členů: Ing. Tomáš Janda, Martin Bláha, Ing. Petr Malík, Mgr. Otakar Nový, Ing. Josef Bečvář, MUDr. Václav Hulínský, JUDr. Ing. Jiří Charvát, Ing. Jiří Odcházel, doc. PhDr. Ladislav Nagy Ph.D., Ing. Aleša Jakub, Ing. Stanislav Chudáček

Omluveni: Filip Neuberg, Ing. Martina Krejčí, JUDr. Ing. Karin Luftmanová

_________________________________________________________________________________ 

Zasedání prezidia zahájil prezident ČSCHPMDK Martin Bláha, který přivítal všechny přítomné a následně představil návrh programu jednání prezidia. Pořízením zápisu byl pověřen sekretář Ing. Tomáš Janda a ověřením Ing. Petr Malík. 

Program:

1. Informace z JC ČR – Informace z jednání Rady a Prezidia JC ČR, příprava Rady JC ČR
2. Finanční situace svazu, členská základna, přijetí nových členů
3. Valná hromada svazu 2022 
4. Diskuse
5. Schůze nově zvoleného prezidia a volba prezidenta, viceprezidenta a členů Rady JC ČR

_________________________________________________________________________________

K bodu č. 1 programu jednání:

Martin Bláha po zahájení předal slovo prezidentu JC ČR ing. Josefu Bečvářovi a požádal ho o informace z JCČR . 

Ing. Josef Bečvář stručně informoval o jednání Rady JCČR a schválení změny rozdělování státních peněz závodištím. Proběhla diskuze k tomuto bodu. JUDr. Ing. Jiří Charvát informoval o svém postoji k tomuto bodu. 

K bodu č. 2 programu jednání:

Přijat za člena svazu Pavel Vítek.

K bodu č. 3 programu jednání:

Martin Bláha a Ing.Tomáš Janda informovali o návrhu složení prezidia a kandidátech. Z dosavadního prezidia souhlasí s kandidaturou všichni kromě Ing. Stanislava Chudáčka a Filipa Neuberga. Dalšími kandidáty dosud přihlášenými jsou Ondřej Blahník, Mgr. Marek Šimák.
Další kandidáti samozřejmě mohou vzejít z pléna.  

K bodu č. 4 programu jednání:

Diskuse 

K bodu č. 5 programu jednání:

V cca 12:00 hod. se sešlo nově zvolené prezidium ve složení: Ing. Tomáš Janda, Martin Bláha, Ing. Petr Malík, Mgr. Otakar Nový, Ing. Josef Bečvář, MUDr. Václav Hulínský, JUDr. Ing. Jiří Charvát, Ing. Jiří Odcházel, doc. PhDr. Ladislav Nagy Ph.D., Ing. Aleša Jakub, Ondřej Blahník. Omluveni: Mgr. Marek Šimák.

Na post prezidenta svazu byli navrženi dva kandidáti Ing. Aleša Jakub a doc. PhDr. Ladislav Nagy Ph.D. Více hlasů při hlasování aklamací získal doc. PhDr. Ladislav Nagy Ph.D a byl zvolen prezidentem svazu. Na post viceprezidenta byl navržen Mgr. Otakar Nový, který byl většinou hlasů zvolen. Do Rady JC ČR byli zvoleni Ing. Josef Bečvář, JUDr. Ing. Jiří Charvát, Ing. Jiří Odcházel, doc. PhDr. Ladislav Nagy Ph.D a Mgr. Otakar Nový. 

V Poděbradech dne 5. 3. 2022

Zapsal: Ing. Tomáš Janda
Ověřil: Ing. Petr Malík

0 ks,
Košík
0 ks,