6.6.2017 - Zápis ze zasedání prezidia ČSCHPMDK č.2/2017

 

Zápis ze zasedání prezidia Českého svazu chovatelů plnokrevníka a majitelů dostihových koní (ČSCHPMDK)  č.2/2017 konaného dne 6.6.2017 v Praha – Velká Chuchle

Dne 6.6.2017 se od 11:00 hodin v Praha – Velká Chuchle – závodiště, Radotínská 69, 4.patro tribuny salonek Epsom, uskutečnilo zasedání prezidia ČSCHPMDK za účasti těchto členů: JUDr. Ing. Karin Luftmanová, Mgr. Marek Šimák, Ing. Tomáš Janda, Ing. Martina Krejčí, Ing. Stanislav Chudáček, Martin Bláha, Ing. Aleša Jakub, Ing. Jiří Odcházel, JUDr. Ing. Jiří Charvát, doc. PhDr. Ladislav Nagy, Ph.D.

Omluveni: MUDr. Václav Hulínský, Ing. Jiří Trávníček, Filip Neuberg, Ing. Milan Theimer   

______________________________________________________________________________________

Zasedání prezidia zahájil prezident ČSCHPMDK Martin Bláha, který přivítal všechny přítomné a následně představil návrh programu jednání prezidia s návrhem na doplnění o bod kooptace nového člena prezidia. Tento bod byl schválen. Pořízením zápisu byl pověřen sekretář Ing. Tomáš Janda a ověřením JUDr. Ing. Karin Luftmanová. Pozvánka s návrhem programu jednání byla všem členům prezidia zaslána e-mailem před konáním zasedání. Tento návrh byl následně všemi přítomnými členy schválen s těmito body:

Program jednání:

  1. Kooptace novéno člena prezidia ČSCHPMDK
  2. Informace z JCČR
  3. Fond podpory svazu 2017
  4. Příprava návrhů změn DŘ,DÚ, chovatelské koncepce, atd.
  5. Diskuse, různé:
  6. a) Přijetí nových členů, členská základna
  7. b) Diskuse

_____________________________________________________________________________________

K bodu č. 1 programu jednání:

Prezident svazu Martin Bláha navrhl po konzultaci s dalšími členy prezidia kooptaci PhDr. Ladislava Nagyho do prezidia svazu. Poté co se PhDr.Nagy krátce představil a bylo přistoupeno k hlasování. PhDr.L.Nagy byl jednohlasně zvolen za nového (14.) člena prezidia ČSCHPMDK.

K bodu č. 2 programu jednání:

Martin Bláha požádal prezidenta JCČR JUDr.Jiřího Charváta o informace k aktuální situaci. Tento informoval, že rada JCČR je na programu taktéž dnešního dne. Na této Radě se budou schvalovat propozice na druhou půlku dostihové sezóny 2017. Dále prezident informoval o stavu hospodaření JCČR a výhledu na další měsíce. Další informaci podal JUDr. Jiří Charvát k neuspokojivé situaci pořádání dostihů ve Slušovicích, ve které se JCČR angažoval a bude angažovat i v budoucnu, pokud to bude nutné a budou ohroženy dostihy na tomto závodišti. Dále informoval o jednání se sázkovými kancelářemi, které je plánováno na tento týden. Prezident JCČR JUDr. Jiří Charvát informoval, že na základě pozitivního výhledu hospodaření a s ohledem na předpokládaný hospodářský výsledek za rok 2017, je po žádosti prezidenta ČSCHPMDK důležité informovat majitele a chovatele, že majitelské prémie pro dvou a tříleté koně budou vypláceny i v roce 2018 a to minimálně za stejných podmínek jako v roce 2017. (bude projednáno a předpokládá se, že i schváleno na dnešním zasedání Rady JCČR)

K bodu č. 3 programu jednání:

Fond podpory svazu 2017 – Prostředky budou vypláceny prostřednictvím JCČR. Rekapitulace přispěvatelů a příspěvků: JUDr. Jiří Charvát (500.000 Kč), Ing. Jiří Trávníček (570.000 Kč), Martin Bláha (200.000 Kč), Ing.Jiří Odcházel (200.000 Kč), Ing.Stanislav Chudáček (100.000 Kč).

Celkem tedy 1,57 mil. Kč. 400.000 Kč z celkové částky bude použito na majitelské prémie pro tříleté koně, které vyplácí JCČR. Zbytek prostředků z Fondu podpora 2017 bude použit na dotace dostihů. Všichni zúčastnění potvrdili, že jejich příspěvky mohou být použity jak na dotace dostihů, tak na majitelské prémie a klíč k rozdělení nechávají v kompetenci JCČR.

K bodu č. 4 programu jednání:

Veškeré návrhy připravit na příští zářijové prezidium svazu.

K bodu č. 5 programu jednání:

  1. a) Přijetí nových členů, členská základna – nepřišla žádná nová přihláška. Martin Bláha informoval o finanční situaci svazu a členské základně. Po Valné hromadě zaplatilo členské příspěvky jen 55 členů. Bydou rozeslány upomínky těm co dosud neuhradili. Pokud neuhradí do 30 dnů, tak jejich členství automaticky zaniká, dle stanov ČSCHPMDK.
  2. b) Proběhla diskuze zejména o marketingu a propagaci dostihů. JUDr.Charvát informoval o chystaných krocích v této oblasti. Martin Bláha zdůraznil důležitost tohoto bodu a slíbil podporu svazu.

V Praze dne 6.6.2017

Zapsal: Ing. Tomáš Janda                                                        Ověřil: JUDr. Ing. Karin Luftmanová

0 ks,
Košík
0 ks,