8.12.2015 - Zápis ze zasedání prezidia ČSCHPMDK č.4/2015

Zápis ze zasedání prezidia Českého svazu chovatelů plnokrevníka a majitelů dostihových koní (ČSCHPMDK)  č.4/2015 konaného dne 8.12.2015 

Dne 8.12.2015 se od 14:00 hodin v Praze – Velké Chuchli, Radotínská 69, uskutečnilo zasedání prezidia ČSCHPMDK za účasti těchto členů: Ing. Jiří Trávníček, Ing. Stanislav Chudáček, JUDr. Ing. Karin Luftmanová, Ing. Jiří Odcházel, Ivo Köhler, Ing. Zdeněk Jandejsek, Mgr. Marek Šimák, Ing. Marcela Hradilová, Ing. Miroslav Ševčík, JUDr. Ing. Jiří Charvát, Vítězslav Vanda, Martin Bláha, Ing. Tomáš Janda - sekretář

Omluveni:

_______________________________________________________________________________________

Zasedání prezidia zahájil prezident ČSCHPMDK Ing. Jiří Trávníček, který přivítal všechny přítomné a následně představil návrh programu jednání prezidia. Pořízením zápisu byl pověřen sekretář Ing. Tomáš Janda a ověřovatelem Martin Bláha. Pozvánka s návrhem programu jednání byla všem členům prezidia zaslána e-mailem před konáním zasedání. Tento návrh byl následně všemi přítomnými členy schválen s těmito body:

Program jednání:

1. Informace z jednání rady JC CR – příprava sezony 2016, smlouvy se závodišti, termínová listina

2. Plán práce CSCHPMDK pro rok 2016 – termíny prezídií, valná hromada svazu, úkoly

3. Návrhy svazu personálního obsazení komisí JC CR pro rok 2016

4. Diskuse, různé:

a) Přijetí nových členů, členská základna

b) Závěry valného shromáždění svazu 2015 – inventura členské základny, zápis do rejstříku, atd.

c) Fond podpora svazu 2015

d) Katalog plemeníků 2016

e) Diskuse

_________________________________________________________________________

K bodu č. 1 programu jednání:

JUDr.Charvát informoval, že zápis z rady je jako tradičně na webu JC ČR. Smlouvy se závodišti nejsou ještě podepsány. V plánu jsou jednání s jednotlivými závodišti. Jednání komplikuje fakt, že zástupci závodišť zejména Praha, Pardubice v radě JC ČR nemohou sami rozhodovat a potřebují schválení představenstev. Dále uvedl, že vidí prostor pro snížení přihlášek a OSK, protože závodiště získávají cca 60% dotací z přihlášek a OSK, plus mají cca 6 800 000 Kč. ze státních peněz + peníze od generálního partnera JC ČR společnosti Mercedes + peníze z Fondu ČSCHPMDK + další peníze od majitelů koní, kteří sponzorují dostihy + samozřejmě veškeré další příjmy ze vstupného, ustájení, programy, občerstvení, další aktivity, atd. Snížení přihlášek a OSK je zejména důležité pro malé a střední majitele pro které jsou náklady na start enormní. Největší dostihy mají přihlášky většinou do 3,5%, takže těch se to tolik nedotkne. Navíc je šance na vyšší počet přihlášených koní a startujících, takže výsledné snížení příjmu pro závodiště nemusí být tak velké. Ing.Hradilová zmínila, že závodiště měla být informována dopředu o snížení přihl. + OSK. Ing. Trávníček řekl, že zástupci všech závodišť jsou v radě JC ČR a měli informaci o tomto návrhu v dostatečném předstihu před radou v materiálech, které byly k radě rozeslány. Ing.Trávníček dále informoval o materiálu zahrnujícího většinu okolních zemí a další významné evropské země s dostihovým provozem. Z něho plyne, že přihl. + OSK jsou většinou 1% a kromě Slovenska (4%) maximálně 2%. Z analýzy přihl.+ OSK o d roku 1990 v ČR vyplívá, že přihl. + OSK se neustále zvyšují.

Ing. Trávníček zmínil další problém a to, že JC ČR asi nebude mít v příštím roce prostředky na majitelské prémie. Ing.Ševčík tedy navrhl, aby se přihl.+ OSK zvedli na 4%, a toto zvýšení o 0,5% závodiště použili na výplatu majitelských prémií. Letos byli MP ve výši cca 1,8 milionu. Půl procenta z přihl.+ OSK by mohlo být okolo 2,5 milionu, takže by mělo bez problému pokrýt MP a ještě by závodištím něco zbylo. Bylo hlasováno o návrhu Ing.Ševčíka a ten byl většinou 9 hlasů schválen. JUDr.Charvát na závěr slíbil jednání se závodišti o smlouvě a termínové listině.  

K bodu č. 2 programu jednání:

Ing. Trávníček navrhl termíny prezídií v příštím roce ve stejném intervalu a podobných termínech jako letos tedy 8.3.2016, 7.6.2016, 6.9.2016, 6.12.2016. Schváleno.

Valná hromada svazu se bude konat opět v Poděbradech v sobotu 20.2.2016. Ing. Trávníček a Ing.Janda zajistí vše potřebné. Dále nechtějí v prezidiu svazu pokračovat Ing.Ševčík, Ing.Hradilová, V.Vanda a Ing.Jandejsek.

 K bodu č. 3 programu jednání:

Volba komisí JC ČR bude opět probíhat nadvakrát a to na nadcházejících dvou radách. Z prezidia svazu zatím nevzešel žádný návrh na doplnění těchto komisí.

K bodu č. 4 programu jednání:

a)Přijetí nových členů – přijat Ing.P.Malík, Ing.K.Kačírková, J.Bajtl, A.Bajtlová.

 b) Závěry valného shromáždění svazu 2015 – zápis do rejstříku již proběhl.

c) Fond podpora svazu 2015 – Ing.Trávníček informoval, že výplata téměř všem závodištím, již proběhla bez problému, a zbývá doplatit malá část peněz, což bude do konce roku. Též začne výplata MP. Členové Fondu se rozhodnou či budou sestavovat fond i pro příští rok v následujících týdnech podle situace v dostihovém sportu a dohody se závodišti. 

d) Katalog plemeníků 2016 – Bude jen na webu svazu. Bude aktualizován o nové plemeníky.

e) Diskuse - Ing.Jandejsek zdůraznil, že nezájem kandidovat do prezidia svazu a rady JC ČR vychází z nemožnosti dohody se závodišti na smysluplné koncepci fungování dostihového sportu. Dle jeho názoru jsou dostihy z drtivé většiny placeny majiteli a příjmy závodišť v posledních letech vzrostly o minimálně 10 mil. Kč., díky nevyplácení MP, Fondu ČSCHPMDK, sponzoru JC ČR firmy Mercedes, atd., ale nedošlo k navýšení počtu dostihů, minimálnímu navýšení dotací, atd. Řešením je dle jeho názoru majetkové propojení, kde má JC ČR minimálně 50%. Ing.Hradilová oponovala, že závodiště jsou soukromé subjekty, která mají tvořit a tvoří zisk. Jinak by dostihy nepořádali a JC ČR ani další subjekty by neměli do jejich hospodaření zasahovat. Ing.Jandejsek uvedl, že je samozřejmé, že chtějí tvořit zisk ale, jelikož hospodaří ve většině s penězi majitelů, tak musí dojít k dohodě, která umožní fungování dostihového sportu. 

Mgr.Šimák informoval o zasedání EFTBA a závěrech jednání této organizace. Dále informoval o novém webu této organizace, kde je odkaz i na web našeho svazu. Díky tomu navrhl vytvořit jazykovou mutaci stránek svazu a přidat informace o komerčních chovatelských subjektech v ČR. Prezidium pověřuje sekretáře svazu zajistit aktualizaci webu ČSCHPMDK.

Ing.Janda informoval o jednání o návštěvě Anglických hřebčínů v únoru příštího roku na podobné bázi, jako byli akce v posledních dvou letech v Irsku a Francii.

V Praze dne 8.12.2015

Zapsal: Ing. Tomáš Janda

Ověřil: Martin Bláha

0 ks,
Košík
0 ks,