8.3.2016 - Zápis ze zasedání prezidia ČSCHPMDK č.1/2016

Dne 8.3.2016 se od 13:00 hodin v tréninkové centrále DS PEGAS ve Zhoři u Jihlavy uskutečnilo zasedání prezidia ČSCHPMDK za účasti těchto členů: Ing. Jiří Trávníček, JUDr. Ing. Karin Luftmanová, Ing. Jiří Odcházel, Mgr. Marek Šimák, JUDr. Ing. Jiří Charvát, Martin Bláha, Ing. Tomáš Janda, Ing. Aleša Jakub, Ing. Martina Krejčí, Filip Neuberg, Ing. Milan Theimer, Ing. Petr Poledník    

Omluveni: Ing. Stanislav Chudáček, MUDr. Václav Hulínský

_______________________________________________________________________________________

Zasedání prezidia zahájil prezident ČSCHPMDK Ing. Jiří Trávníček, který přivítal všechny přítomné a následně představil návrh programu jednání prezidia. Pořízením zápisu byl pověřen sekretář Ing. Tomáš Janda a ověřovatelem Ing.Martina Krejčí. Pozvánka s návrhem programu jednání byla všem členům prezidia zaslána e-mailem před konáním zasedání. Tento návrh byl následně všemi přítomnými členy schválen s těmito body:

Program jednání:

  1. Informace z JC ČR – příprava sezony 2016, smlouvy se závodišti, stanovy JC ČR, fungování JC ČR
  2. Fond podpory svazu 2016
  3. Plán práce, úkoly 2016
  4. Diskuse, různé:

a) Přijetí nových členů, členská základna

b) Diskuse

_________________________________________________________________________

 

K bodu č. 1 programu jednání:

Ing. Trávníček požádal o úvodní informaci JUDr. Charváta a Ing. Krejčí. JUDr. Charvát informoval, že proběhla individuální jednání s některými závodišti a na pátek je svoláno jednání všech závodišť se členy prezidia JC ČR na které navazuje Rada JC ČR. Zástupci všech závodišť byli osobně pozváni a potvrdili účast. Ing. Krejčí informovala o vstřícném telefonátu J. Palyzy staršího a zdůraznila, že byla v posledních měsících dvakrát na jednání s panem Palyzou. Ing. Trávníček doplnil, že i Ing. Odcházel byl na jednání s panem J. Palyzou st. v posledních týdnech. 

Ing.Trávníček nastínil systémová řešení do budoucna a priority rozvoje dostihového sportu u nás. Zejména zmínil nutnost angažování dalšího člověka (manažera) do týmu sekretariátu JC ČR. Podmínkou pro veškerý rozvoj je, ale podepsání dlouhodobé smlouvy ze závodišti. Tato smlouva byla závodištím předložena již před dvěma lety, ale ta ji odmítla podepsat a i jen o ni jednat. Je zde velký potenciál rozvoje, ale nelze ho využít bez podpisu dlouhodobé smlouvy se závodišti.

Ing. Poledník navrhuje, aby byla ustavena komise, která zpracuje tuto smlouvu a aby v ní byli minimálně dva zástupci pořadatelů.

Ing. Odcházel navrhl, že pokud nebudou peníze na majitelské prémie, tak je nutné český chov podpořit jinak a proto navrhuje honorovaný šampionát chovatelů a dostihy pro tříleté koně českého chovu. S podporou českého chovu panuje jednoznačná shoda, ale konkrétní řešení se budou hledat po vyřešení otázky majitelských prémií.

Ing. Janda informoval o jednání Rovinové komise, která konstatovala, že propozice dostihů v Praze Velké Chuchli jsou velmi špatné a nevyhovující, a že Rovinová komise je nedoporučila schválit. Zároveň rovinová komise sepsala seznam minimálních požadavků pro schválení těchto propozic. Dále zdůraznil, že nejde o požadavky k ideálu, ale k absolutnímu minimu, kdy lze propozice nazvat systematické. Bohužel propozice se zhoršují již několik let, dochází ke snižování počtu dostihů zejména druhé ale i třetí kategorie, jedničkových dostihů, ale je zde i více termínových kolizí a nižší počet dostihů obecně.

Na závěr většina podpořila mandát, který členové prezidia dostali od Valné hromady svazu a tedy požadavek na maximální výši přihlášek a OSK 3,5 %. Stejně tak jako většina podpořila nutnost úpravy propozic a jednání o dlouhodobé smlouvě.

 

K bodu č. 2 programu jednání:

Fond podpory svazu 2016 – V návaznosti na bod 1 jednání se přítomní členové prezidia shodli, že opět podpoří závodiště Fondem podpora 2016 za předpokladu, že se podaří se závodišti uzavřít dohoda - smlouva. Na peníze z fondu budou mít opět nárok jen závodiště, která splní podmínky fondu. V loňském roce nesplnily podmínky nebo fond zcela odmítli např. závodiště Lysá n. Labem nebo Pardubice.

 

K bodu č. 3 programu jednání:

Ing. Trávníček zopakoval pro nové členy prezidia termíny prezidií pro rok 2016: 7. 6. 2016,

6. 9. 2016, 6. 12. 2016.

 

K bodu č. 4 programu jednání:

a)Přijetí nových členů – přijati J. Dufková, K. Jalový, M. Nesládek

b) Závěry Valné hromady – sekretář pověřen aktualizací webu svazu dle změn na Valné hromadě. K termínu Valné hromady zaplatilo členské příspěvky 90 členů. Ostatní obešle dle stanov sekretariát s upomínkou, a pokud neuhradí příspěvky do 30 dnů, tak jejich členství ve svazu automaticky zanikne.

c) Diskuse

Ve Zhoři dne 8. 3. 2016

Zapsal: Ing. Tomáš Janda

                                                                                                                                                                                                             Ověřil: Ing. Martina Krejčí

0 ks,
Košík
0 ks,