8.9.2015 - Zápis ze zasedání prezidia ČSCHPMDK č.3/2015

Zápis ze zasedání prezidia Českého svazu chovatelů plnokrevníka a majitelů dostihových koní (ČSCHPMDK)  č.3/2015 konaného dne 8.9.2015 

Dne 8.9.2015 se od 14:00 hodin v Praze – Velké Chuchli, Radotínská 69, uskutečnilo zasedání prezidia ČSCHPMDK za účasti těchto členů: Ing. Jiří Trávníček, Ing. Stanislav Chudáček, JUDr. Ing. Karin Luftmanová, Ing. Jiří Odcházel, Ivo Köhler, Ing. Zdeněk Jandejsek, Mgr. Marek Šimák, Ing. Marcela Hradilová, Margit Balaštíková,  Ing. Tomáš Janda - sekretář

Omluveni: Ing. Miroslav Ševčík, JUDr. Ing. Jiří Charvát, Vítězslav Vanda, Martin Bláha

_______________________________________________________________________________________

Zasedání prezidia zahájil prezident ČSCHPMDK Ing. Jiří Trávníček, který přivítal všechny přítomné a následně představil návrh programu jednání prezidia. Pořízením zápisu byl pověřen sekretář Ing. Tomáš Janda a ověřovatelem Ing. Jiří Odcházel. Pozvánka s návrhem programu jednání byla všem členům prezidia zaslána e-mailem před konáním zasedání. Tento návrh byl následně všemi přítomnými členy schválen s těmito body:

Program jednání:

1.    Závěry valného shromáždění svazu 2015 – inventura členské základny, zápis do rejstříku, atd.

2.    Stanovy JC ČR

3.    Návrhy svazu pro rok 2016 – DŘ, DÚ, Chov, termínová listina, atd.

4.    Finanční situace svazu

5.    Diskuse, různé:

a) ) Přijetí nových členů, členská základna

b) Fond podpora svazu 2015

c) Informace ze zasedání chov.komise JC ČR

e) Valná hromada svazu 2016

c) Diskuse

_________________________________________________________________________

K bodu č. 1 programu jednání:

Ing.Trávníček na úvod informoval o úmrtí člena svazu Ing.Mikuleckého, který náhle zemřel před několika týdny, a vyjádřil za svaz upřímnou soustrast.

Dále informoval o stavu členské základny a platbách členských příspěvků. Členové, kteří nezaplatili příspěvky ani po výzvě dle stanov, pozbyli členství ve svazu. Mezi nimi je i členka prezidia M.Balaštíková, které tak zánikem členství zaniklo i místo v prezidiu svazu. Ing.Janda aktualizuje seznam členů svazu na webu.

Ing.Janda a JUDr.Luftmanová dokončí registraci nových stanov a sídla svazu u rejstříkového soudu, ke které doposud nedošlo z důvodu chybějících podpisů členů prezidia. Již vše zajištěno, takže k zápisu dojde v nejbližších dnech. Sekretář zveřejní na webu novou adresu sídla.

 

 

K bodu č. 2 programu jednání:

 Písemně nepřišel jediný návrh na změny stanov JC ČR, i když výzva byla na webu svazu několik týdnů. Jediným návrhem na změnu z prezidia svazu, tak je návrh aby i závodiště vytvořila svůj svaz, protože jako jediná nejsou v radě takto reprezentována.

 

 

K bodu č. 3 programu jednání:

Ani k tomuto bodu nepřišel jediný návrh od členů svazu.

 Ing. Trávníček informoval o situaci ohledně prodejních dostihů, které svaz navrhoval již minulý rok. Mgr.Šimák vypracoval „kuchařku“ pořádání těchto dostihů, která po schválení v legislativní komisi bude předložena radě JC ČR.

 Ing.Trávníček informoval o zprávě chovatelské komise JC ČR, která proběhla 30.8.2015. Vypíchl informaci o dotaci z MZE na přehlídky. Na příští rok je třeba udělat systém, který bude mít větší přínos pro všechny chovatele. Zápis z jednání této komise dostali všichni členové emailem před jednáním prezidia. Prezidium schválilo závěry chovatelské komise.

 Ing. Trávníček dále zdůraznil, že členové svazu budou na radě apelovat na co nejintenzivnější jednání o termínové listině pro rok 2016., tak aby mohla být zveřejněna co nejdříve a předešlo se problémům z minulých let. A též došlo k co nejdřívějšímu podpisu smluv s pořadateli. Dále navrhl aby svaz prosazoval na radě JC ČR provést analýzu přihlášek a OSK a cen dostihů, a navrhl snížení přihl. a OSK na příští sezonu, protože máme nejvyšší přihlášky a OSK v Evropě, a neúměrně to zatěžuje zejména malé a střední majitele. Jednohlasně schváleno.

 

 

K bodu č. 4 programu jednání:

 Ing.Trávníček zmínil, že již přišla faktura za platbu členského příspěvku do EFTBA, která byla obratem uhrazena. Tato platba byla ve stejné výši jako v minulých letech. Do konce roku dojde k převedení části příjmu za zařazení nových hřebců do chovu dle dohody s ČASCH, a jinak by všechny větší platby měli být uskutečněny. Ing.Trávníček dále informoval o přesném stavu účtu, peněz v pokladně, výdajích a příjmech v letošním roce.

 

 

K bodu č. 5 programu jednání:

a)Přijetí nových členů – přijat Hana Hořčičková, Margit Balaštíková. Prezidium dále vzalo na vědomí ukončení členství p.Žvák, pí.Jančová.

 

b) Fond podpora svazu 2015 – Ing.Trávníček informoval, že všichni přispěvatelé do fondu již uhradili veškeré slíbené peníze. Výplata závodištím, již proběhla bez problému u uskutečněních dostihů, a do konce roku ještě proběhne několik dalších dostihů s podporou fondu. 

 

c) Informace ze zasedání chov.komise JC ČR – viz.bod č.3

 

e) Valná hromada svazu 2016 – Prezidium odsouhlasilo, že valná hromada by měla být zhruba v půli února, tak aby předcházela volbě prezidenta JC ČR. Prezidium vyzívá členy svazu aby nominovali zájemce o volbu do prezidia. Ing.Jandejsek deklaroval, že nebude mít zájem kandidovat do prezidia svazu, díky nemožnosti dohody se závodišti na smysluplné koncepci fungování dostihového sportu. 

 

c) Diskuse

 

 

V Praze dne 8.9.2015

 

 

Zapsal: Ing. Tomáš Janda

Ověřil: Ing. Jiří Odcházel

0 ks,
Košík
0 ks,