9.12.2021 - Zápis ze zasedání prezidia ČSCHPMDK č. 3/2021

Dne 9. 12. 2021 se od 15:30 hodin v Praha – Velká Chuchle – závodiště, Radotínská 69 - uskutečnilo zasedání prezidia ČSCHPMDK za účasti těchto členů: Ing. Tomáš Janda, Ing. Martina Krejčí, Martin Bláha, JUDr. Ing. Karin Luftmanová, Ing. Petr Malík, Mgr. Otakar Nový, Ing. Josef Bečvář, MUDr. Václav Hulínský

Omluveni: JUDr. Ing. Jiří Charvát, Ing. Jiří Odcházel, doc. PhDr. Ladislav Nagy, Ph.D., Filip Neuberg, Ing. Aleša Jakub, Ing. Stanislav Chudáček _________________________________________________________________________________ 

Zasedání prezidia zahájil prezident ČSCHPMDK Martin Bláha, který přivítal všechny přítomné a následně představil návrh programu jednání prezidia. Pořízením zápisu byl pověřen sekretář Ing. Tomáš Janda a ověřením Ing. Petr Malík. 

Program:

1. Informace z JC ČR – Informace z jednání Rady a Prezidia JC ČR, příprava Rady JC ČR,   aktuální situace sázky, marketing, strategie JC ČR, zhodnocení průběhu sezony, příprava nové sezony, manažer JC ČR, atd.

2. Finanční situace svazu, členská základna, přijetí nových členů

3. Plán práce svazu - termíny prezídií, valná hromada svazu 2022 - volební, úkoly

4. Diskuse, různé:

a) Zájezd organizovaný ČSCHPMDK 2022

b) Diskuse

_________________________________________________________________________________

K bodu č. 1 programu jednání:

Martin Bláha po zahájení předal slovo prezidentu JC ČR J.Bečvářovi a požádal ho o informace z JC ČR . 

J.Bečvář informoval o jednání Rady JC ČR 7.12.2021. Důležitým bodem bylo schválení změny rozdělování státních peněz závodištím. Tento návrh pardubického pořadatele, jehož podstatou je zvýšení peněz na překážkové dostihy na úkor rovinových, byl po delší diskuzi prezidiem vyhodnocen jako neakceptovatelný. Proběhlo hlasování, kterým bylo schváleno, aby zástupci svazu na příštím jednání rady požádali o revizi tohoto bodu. Byla ustanovena pracovní skupina ve složení Janda, Malík, Fabris, Luftmanová, Krejčí, Nový, která by měla do příští rady předložit nový návrh rozdělení státních prostředků.  

Dále proběhla rozsáhlá diskuze ohledně sázek, marketingových partnerů JC ČR a koncepce financování dostihového sportu. J.Bečvář zároveň zmínil nový web JC a proběhla diskuze k tomuto bodu. P.Malík navrhl zamyslet se nad přístupem k novinářům a jejich podmínkám práce na závodištích, které jsou dlouhodobě neudržitelné. Stejně jako v mnohých dalších pozicích zde chybí mladá nastupující generace novinářů se zájmem o dostihy. 

K bodu č. 2 programu jednání:

Nepřišla žádná přihláška od posledního prezidia. Budou rozeslány další upomínky těm co nezaplatili příspěvky. Dát na web svazu a JC informaci pro majitele o členství ve svazu. Zajistí Janda. 

K bodu č. 3 programu jednání:

Volební Valná hromada svazu by se měla uskutečnit 5.3.2022. Termín bude potvrzen dle situace cca měsíc před tímto datem. Další jednání prezidia svazu by mělo proběhnout na konci ledna cca týden před Radou JC ČR. 

K bodu č. 4 programu jednání:

a) Pokud to situace dovolí, tak by se měl v roce 2022 v lednu uskutečnit zájezd do Irska na tamní den otevřených dveří v chovech anglického plnokrevníka. Organizace T.Janda.

b) Diskuse 

V Praze dne 9. 12. 2021

Zapsal: Ing. Tomáš Janda
Ověřil: Ing. Petr Malík

0 ks,
Košík
0 ks,