9.2.2017 - Zápis ze zasedání prezidia ČSCHPMDK č.1/2017

 

Zápis ze zasedání prezidia Českého svazu chovatelů plnokrevníka a majitelů dostihových koní (ČSCHPMDK)  č.1/2017 konaného dne 7.2.2017 v Park Hotel Praha Průhonice

 

Dne 7.2.2017 se od 13:00 hodin v Park Hotel Praha Průhonice - salonek PARK, Uhříněveská 12, 252 43, Průhonice, Praha – Západ, uskutečnilo zasedání prezidia ČSCHPMDK za účasti těchto členů: JUDr. Ing. Karin Luftmanová, Mgr. Marek Šimák, Ing. Tomáš Janda, Ing. Martina Krejčí, Ing. Stanislav Chudáček, Martin Bláha, Filip Neuberg, Ing. Aleša Jakub, Ing. Milan Theimer   

Omluveni: MUDr. Václav Hulínský, Ing. Jiří Odcházel, JUDr. Ing. Jiří Charvát, Ing. Jiří Trávníček

______________________________________________________________________________________

Zasedání prezidia zahájil prezident ČSCHPMDK Martin Bláha, který přivítal všechny přítomné a následně představil návrh programu jednání prezidia. Pořízením zápisu byl pověřen sekretář Ing. Tomáš Janda a ověřením JUDr. Ing. Karin Luftmanová. Pozvánka s návrhem programu jednání byla všem členům prezidia zaslána e-mailem před konáním zasedání. Tento návrh byl následně všemi přítomnými členy schválen s těmito body:

Program jednání:

  1. Informace z JC ČR a jednání rady a prezidia JC ČR
  2. Fond podpory svazu 2017
  3. Finanční situace svazu, členská základna, přijetí nových členů
  4. Plán práce ČSCHPMDK pro rok 2017
  5. Příprava Valné hromady svazu
  6. Diskuse, různé:
    a) Info ze zájezdu organizovaném ČSCHPMDK
    b) Diskuse

________________________________________________________________________________________

K bodu č. 1 programu jednání:

M.Bláha požádal o informace k aktuální situaci generálního sekretáře JCČR Ing. Martinu Krejčí.

Ing. Krejčí informovala, že od posledního prezidia ČSCHPMDK proběhlo dne 16.12.2016 zasedání  Rady JCČR, kde byla schválena kompletní termínová listina pro celý rok 2017. Některé dostihové dny ještě mohou přibýt, jako např. již domluvený den navíc na závodišti v Kolesách. Všechny závodiště již podepsala smlouvu s JCČR na tři roky a velká závodiště i licenční smlouvu na užívání mediálních práv. Dále zde byly schváleny propozice na klasické dostihy. Na ty již byly nabrány i přihlášky. Dalším schváleným bodem byl vznik supervizora dostihových komisí. Rada JCČR též na návrh ČSCHPMDK schválila opětovné platby za plemenné hřebce do EBF.

Jednání prezidia JCČR proběhlo dne 3.2.2017 a schválilo nový dostihový den v Kolesách. Dále diskutovalo finanční plán JCČR pro rok 2017. Dle tohoto plánu vychází rezerva hospodaření cca 800.000 Kč., která by mohla být použita na výplatu majitelských  prémií i pro 3 leté koně. JČČR by uhradilo  400.000 Kč a ČSCHPMDK stejnou sumu z Fondu podpora 2017. Propozice dostihů budou schváleny 3.3.2017 na Radě JCČR. JCČR bude stejně jako v posledních letech hradit přímé přenosy ČT. Pro rok 2017 je plánováno minimálně 11 přímých přenosů placených JCČR. Pořad Turf bude pokračovat, ale jen v měsíčních intervalech, a ušetřené peníze půjdou na přímé přenosy nebo záznamy, které mají větší sledovanost a jsou tím přínosnější.         

K bodu č. 2 programu jednání:

Fond podpory svazu 2017 – Prostředky budou vypláceny prostřednictvím JCČR. Ppřispěvatelé přislíbili vložení prostředků v této výši: JUDr. Jiří Charvát (500.000 Kč), Ing. Jiří Trávníček (570.000 Kč), Martin Bláha (200.000 Kč), Ing. Jiří Odcházel (200.000 Kč), Ing. Stanislav Chudáček (100.000 Kč), tedy minimálně stejné prostředky jako v roce 2016. S dalšími potencionálními přispěvateli se bude dále jednat. Celkem je k dnešnímu dni ve fondu  1,57 mil. Kč. Prezidium podpořilo, aby 400.000 Kč z celkové částky bylo použito na výplatu majitelských  prémií pro tříleté koně v případě, že JCČR poskytne stejnou sumu. Jednáním s JCČR byl pověřen Martin Bláha. Martin Bláha pověřil ing. Tomáše Jandu, aby provedl analýzu finanční potřeby na výplatu MP u tříletých koní, která bude podkladem pro rozhodnutí o výši MP a kategorizaci dostihů, které budou MP obsahovat. Zbytek prostředků z Fondu podpora 2017 bude použit na dotace dostihů.

K bodu č. 3 programu jednání:

Martin Bláha informoval o finanční situaci svazu a členské základně. Dále informoval o uzavření účetnictví roku za rok 2016 a předání revizní komisi ke kontrole. Hospodaření svazu za rok 2016 skončilo ziskem 5.816 Kč. 

Žádost o přijetí za člena svazu – Ing. Pavlína Valeriánová - přijata

Aktuální počet členů svazu je 128.

K bodu č. 4 programu jednání:

Rekapitulace termínů:

Valná hromada svazu 2017 – 11.3.2017 v Poděbradech. Organizace: Janda, Bláha, Odcházel.
Další termíny zasedání prezidií svazu v roce 2017: 6.6., 5.9., 5.12.

Dlouhodobým cílem je najít systematický zdroj financování majitelských a chovatelských prémií.
Větší servis pro majitele – syndikáty, pojištění, informace, atd.
I pro rok 2017 respektive 2018 se počítá s uspořádáním populární tour po zahraničních hřebčínech. Pro rok 2018 by se mělo jednat o Irsko.

K bodu č. 5 programu jednání:

V nejbližší době budou rozeslány pozvánky na Valnou hromadu všem členům svazu. Vše více méně zajištěno.

K bodu č. 6 programu jednání:

Zájezd – Ing. Janda informoval o průběhu zájezdu do Francie pro členy svazu a další zájemce. Zájezd se konal od 19. - 23. ledna 2017 a kromě dvanácti hřebčínů bylo navštíveno i tréninkové středisko v Chantilly. Zúčastnilo se 32 lidí, a to několik muselo zrušit účast na poslední chvíli z důvodu nemoci. Česká účast byla velmi pozitivně přijata ve Francii.

Rezignace – Prezidium svazu vzalo na vědomí rezignaci Ing. Poledníka na členství v prezidiu ČSCHPMDK. Diskuse – Ing. Theimer navrhuje zahájit diskuzi o povinném odpovědnostním pojištění trenérů.

V Průhonicích dne 7.2.2017

Zapsal: Ing. Tomáš Janda                                                       Ověřila: JUDr. Ing. Karin Luftmanová

0 ks,
Košík
0 ks,