9.6.2015 - Zápis ze zasedání prezidia ČSCHPMDK č.2/2015

Zápis ze zasedání prezidia Českého svazu chovatelů plnokrevníka a majitelů dostihových koní (ČSCHPMDK)  č.2/2015 konaného dne 9.6.2015 

Dne 9.6.2015 se od 14:00 hodin v Praze – Velké Chuchli, Radotínská 69, uskutečnilo zasedání prezidia ČSCHPMDK za účasti těchto členů: Ing. Jiří Trávníček, Ing. Stanislav Chudáček, JUDr. Ing. Karin Luftmanová, Ing. Jiří Odcházel, JUDr. Ing. Jiří Charvát, Ivo Köhler, Ing. Zdeněk Jandejsek, Mgr. Marek Šimák, Ing. Marcela Hradilová, Martin Bláha, Ing. Tomáš Janda - sekretář

Omluveni: Margit Balaštíková, Ing. Miroslav Ševčík

Neomluveni: Vítězslav Vanda

_______________________________________________________________________________________

Zasedání prezidia zahájil prezident ČSCHPMDK Ing. Jiří Trávníček, který přivítal všechny přítomné a následně představil návrh programu jednání prezidia. Pořízením zápisu byl pověřen sekretář Ing. Tomáš Janda a ověřovatelem Mgr. Marek Šimák. Pozvánka s návrhem programu jednání byla všem členům prezidia zaslána e-mailem před konáním zasedání. Tento návrh byl následně všemi přítomnými členy schválen s těmito body:

Program jednání:

1.    Závěry valného shromáždění svazu 2015

2.    Informace o aktuální situaci z jednání rady JC ČR, informace o JC ČR

3.    Stanovy JC ČR

4.    Informace (kontrola) stavu návrhů svazu – DŘ, DÚ, Chov, atd. a jejich aktualizace pro rok 2015

5.    Diskuse, různé:

a) Přijetí nových členů, stav členské základny

b) Informace Mgr.M.Šimáka ze zasedání EFTBA

c) Diskuse

_________________________________________________________________________

 

K bodu č. 1 programu jednání:

 Ing. Trávníček informoval o stavu hospodaření svazu a platbách členských příspěvků. Členské příspěvky za letošní rok stále zaplatilo méně než 50 % členů svazu. Někteří členové neplatí příspěvky dlouhodobě. Sekretariát svazu postupuje dle nových stanov a rozeslal upomínky členům, kteří dosud příspěvky nezaplatily. Ing.Trávníček zmínil, že doposud nepřišla faktura za platbu členského příspěvku do EFTBA. Ing. Janda prověří.

 Ing.Trávníček dále informoval o podepsání smlouvy s TMM, s.r.o. o umístění sídla svazu v Praze Velké Chuchli na adrese TMM, s.r.o. respektive JC ČR.

Ing.Janda a JUDr.Luftmanová dokončí registraci nových stanov a sídla svazu u rejstříkového soudu. Ing.Janda domluví přebírání pošty s TMM,s.r.o. potažmo JC ČR

 

 

K bodu č. 2 programu jednání:

 JUDr.Charvát informoval o aktuální situaci na JC ČR a dále o průběhu poslední rady JC ČR. Jako pozitivní vypíchl nárůst dotací o cca 20 % v letošním roce oproti posledním rokům. Nutné udržet do budoucna. Informoval, že na poslední radě byli schváleny majitelské prémie, které budou pro letošní rok placeny z 50 % ze zdrojů JC ČR a z 50 % z Fondu 2015 členů ČSCHPMDK. Dále informoval o smlouvě o postoupení vysílacích práv za závodiště Pardubice a Velká Chuchle na JC ČR.

 Ing.Trávníček doplnil informaci z rady JC ČR, že JC ČR již obdržel peníze z EBF a to ve výši 16 000 euro. Dostihy EBF se budou letos konat na závodištích Velká Chuchle, Most a Karlovy Vary.

 V diskuzi k tomuto bodu vyplynul požadavek na lepší kontrolu stavu drah a závodišť před dostihovými dny a zejména vyvození důsledků pokud nedojde k nápravě problémů.  

 

 

K bodu č. 3 programu jednání:

Ing. Trávníček navrhl aby členové prezidia zaslali sekretáři svazu své návrhy na změny stanov JC ČR do 15.8.2015, tak aby je Ing.Janda mohl zpracovat a předložit jako materiál na zářijové zasedání prezidia svazu. Změna stanov může být jen drobná, tak aby splnila požadavky nového občanského zákoníku nebo komplexní se změnou struktury JC ČR. Odsouhlaseno.

 

 

K bodu č. 4 programu jednání:

Ing. Trávníček navrhl aby členové prezidia zaslali sekretáři svazu své návrhy na změny, úpravy DŘ, DÚ, Chovatelské koncepce do 15.8.2015, tak aby je Ing.Janda mohl zpracovat a předložit jako materiál na zářijové zasedání prezidia svazu. Ing.Janda umístí na web svazu výzvu, aby i členové svazu zaslali své návrhy na změny DŘ, DÚ, Chovatelské koncepce do 15.8.2015 k rukám sekretáře svazu. Odsouhlaseno.

 

 

K bodu č. 5 programu jednání:

a)    Přijetí nových členů – přijat Svatoslav Blažek, Petr Novák. Prezidium dále vzalo na vědomí ukončení členství Jaroslav Kunčar, Janka Přikrylová.

 

b)    Mgr. M. Šimák informoval o zasedání EFTBA v květnu v Paříži, kterého se za svaz zúčastnil. Vypíchl tři hlavní body jednání:

1. Steroidy a jejich regulace v dostizích i chovu anglického plnokrevníka. Bude dále řešeno na podzimním zasedání IFHA. Chovatelské asociace zásadně podporují boj proti dopingu a zejména steroidům, ale v současném návrhu regulace jsou oblasti, které nebyly uspokojivě řešeny a EFTBA vyzvala IFHA ke spolupráci při tvorbě a aplikaci pravidel. Jako tři otázky zásadnějšího významu EFTBA považuje: (i) nastavení rozumných standardů výjimek z pravidel pro dovolené použití steroidů pro léčebné a terapeutické účely, (ii) nastavení pravidel pro potomky klisny, jež byla pozitivně testována na přítomnost steroidů a dále (iii) sjednocení pravidel pro testování, např. uznatelnost testů z hřívy.

 2. Lobbing u EU – Byla vybrána na zkušební dobu 10 měsíců firma PLMR, která bude EFTBA zastupovat při lobbingu u Evropské komise a v Evropském parlamentu. Zejména v otázkách zootechnické regulace, veterinární regulace, ochrany zvířat, společné zemědělské politiky a daní.

 3. DNA data – EFTBA důrazně doporučuje členským státům zavedení a vymáhání pravidel pro vedení plemenné knihy tak, aby odebrané vzorky pro testování DNA byly i nadále v moci poskytovatele, tj. majitele koně, aby nedocházelo k zpětnému poskytování genetických informací o DNA komerčním společnostem zabývajícími se mapováním genomu bez předchozího souhlasu majitele takového koně, zejména plemenného hřebce či klisny.

 

Mgr. Šimák připraví zápis z jednání EFTBA na web svazu.

 

 

c)    Diskuze

 

 

V Praze dne 9.6.2015

 

 

Zapsal: Ing. Tomáš Janda

Ověřil: Mgr. Marek Šimák

0 ks,
Košík
0 ks,