9.9.2021 - Zápis z Valného shromáždění ČSCHPMDK 2021

Zápis z Valného shromáždění ČSCHPMDK 2021

konaného 9. září 2021 od 16 hodin v Hotelu Zámeček, Husova 232, Poděbrady II, 290 01 Poděbrady

1. Zahájení 

V 16:06 sekretář svazu Ing. Tomáš Janda informoval, že na Valném shromáždění není potřebná padesátiprocentní účast, tím není dle stanov shromáždění usnášeníschopné, a tak se zahájení v souladu se stanovami odkládá na 17:00 hodin. 

V 17:16 přivítal prezident ČSCHPMDK Martin Bláha účastníky Valného shromáždění a zahájil Valné shromáždění, neboť to je po hodinovém odkladu usnášeníschopné v jakémkoliv počtu členů. 

2. Volba orgánů Valného shromáždění

Nejprve byl schválen program Valného shromáždění jasnou optickou většinou. Následovala volba orgánů Valného shromáždění. 

Skrutátor: Jaroslav Fabris

Zapisovatel: Petr Malík

Ověřovatelé zápisu: Stanislav Chudáček, Aleša Jakub a Tomáš Janda

Návrhová a mandátní komise: Karin Luftmanová a Ladislav Nagy

Všichni byli zvoleni jasnou otickou většinou. 

3. Zpráva prezidia

Prezident svazu Martin Bláha seznámil členy s činností svazu v roce 2020, který velmi výrazně poznamenán pandemií koronaviru. Svaz se výrazně podílel na zahájení sezóny, kdy nebylo jasné, zda se budou moci do hledišť vrátit diváci a pořadatelé nemohli počítat s příjmy od sponzorů. Podobná situace na stala i na začátku sezóny 2021. Z důvodu pandemie se v roce 2020 neuskutečnila čtyři jednání prezidia svazu, jak bývá obvyklé. 

Výsledek hospodaření je za rok 2020 záporný, ale ještě může být ovlivněn poplatkem ITBF, podle předběžné dohody je přislíbeno, že pokud zaplatíme poplatek v letošním roce, tak nám bude poplatek za rok 2020 vrácen. 

Dále Martin Bláha zmínil, že by v letošním roce měl být opět obnoven Fond Podpora, o jeho vzniku se bude jednat v nejbližších dnech. 

V letech 2020 a 2021 nejsou vypláceny majitelské ani chovatelské dotace, neboť finanční prostředky Jockey Clubu ČR byly použity na zahájení sezóny v nejistých podmínkách. Pořadatelům byly zaplaceny rozdíly mezi vybranými přihláškami a startovným a vyplacenými dotacemi a některým také provozní náklady. Pozitivem sezóny 2021 je zavedení seriálu dostihů pro české odchovance v nižších kategoriích. 

Dále Martin Bláha zmínil nízkou členskou základnu svazu, snahou všech členů by mělo být, aby se členy svazu stalo více aktivních účastníků dostihového dění. 

Následně zpráva prezidia byla schválena všemi hlasy. 

4. Diskuse

Diskuse o otázkách a problémech současného českého turfu a Jockey Clubu ČR byla obsáhlá a vystoupila v ní většina zúčastněných. 

Prezident Jockey Clubu ČR Josef Bečvář informoval o současném dění na půdě Jockey Clubu ČR, jeho slova ještě potvrdil generální sekretář Jockey Clubu ČR Martin Pecka. Obrovským pozitivem je uzavření smlouvy s Tipsportem, který zajišťuje streamy ze všech tuzemských závodišť, na všech závodištích jsou přijímány sázky sázkovou kanceláří. Proces uzavření smlouvy nebyl jednoduchý a nepodařilo se dosáhnout jednotného přístupu všech zúčastněných. Pardubice mají vlastní smlouvu. 

Poměrně obšírně byla diskutována současná finanční situace turfu.

Martin Cáp připomněl také otázku koncepcí, která byla zmíněna na Valném shromáždění 2020 (několik dní před vypuknutím pandemie koronaviru). Marketingová koncepce byla zpracována, ale ze strany Jockey Clubu na ni nebylo reagováno. Prezident Jockey Clubu ČR Josef Bečvář sdělil, že na koncepce přijde řada po vyřešení současných aktuálních problémů. Dále Martin Cáp zmínil otázku welfare, které by se vedení českého turfu mělo více zabývat. I tomuto tématu se chce vedení Jockey Clubu ČR v blízké budoucnosti věnovat. 

5. Usnesení a závěr 

Návrhová a mandátní komise navrhla následující usnesení z Valného shromáždění 2021: 

„Valná hromada vyslechla a schválila zprávu prezidia o činnosti svazu, kterou přednesl prezident Martin Bláha. V následné diskusi se probíraly možnosti financování dostihů, vztahy mezi Jockey Clubem a závodišti, majitelské a chovatelské prémie a též koncepce, které vytvořily skupiny pověřené prezidentem Jockey Clubu generálem Bečvářem, zejména pak koncepce marketingová.“

Usnesení z Valného shromáždění bylo schváleno všemi hlasy. 

V 18:25 ukončil prezident svazu Martin Bláha jednání Valného shromáždění ČSCHPMDK 2021. 

V Poděbradech 9. září 2021

Zapsal: Petr Malík

Zápis ověřili: Stanislav Chudáček, Aleša Jakub a Tomáš Janda

0 ks,
Košík
0 ks,