9.9.2022 - Zápis ze zasedání prezidia ČSCHPMDK č.3/2022 konaného dne 9.9. 2022 v Lysé Nad Labem

Dne 9.9.2022 se od 14:00 hodin v Restaurace “ U Bílé Labutě“, Masarykova 523, 289 22, Lysá nad Labem - uskutečnilo zasedání prezidia ČSCHPMDK za účasti těchto členů: Ing. Tomáš Janda, Mgr. Otakar Nový, JUDr. Ing. Jiří Charvát, doc. PhDr. Ladislav Nagy, Ph.D., Ing. Petr Malík, Ing. Josef Bečvář, MUDr. Václav Hulínský, Ondřej Blahník

Omluveni: Ing. Jiří Odcházel, Martin Bláha, Ing. Aleša Jakub, Mgr.Marek Šimák _________________________________________________________________________________

Zasedání prezidia zahájil prezident ČSCHPMDK Ladislav Nagy, který přivítal všechny přítomné a následně představil návrh programu jednání prezidia. Pořízením zápisu byl pověřen sekretář Ing. Tomáš Janda a ověřením Mgr. Otakar Nový.

 

Program:

1.Informace z JC ČR – Informace z jednání Rady a Prezidia JC ČR, příprava Rady JC ČR, klíč rozdělení státních prostředků 2023, Sázky, atd.

  1. Finanční situace svazu, členská základna, přijetí nových členů
  2. Plán práce svazu - termíny prezídií
  3. Diskuse, různé:
  4. a) Diskuse

_________________________________________________________________________________

 

K bodu č. 1 programu jednání:

Ladislav Nagy po zahájení předal slovo Josefu Bečvářovi, aby informoval o proběhlé Radě JC ČR i Radě JC ČR, která proběhne v příštím týdnu a aktuální situaci JC ČR. J.Bečvář informoval o poslední Radě JC ČR. Dále informoval o nejdůležitějších bodech nadcházející Rady JC ČR. Hlavním bodem bude termínová listina a rozdělení státních dotací. Proběhla diskuze k tomuto bodu. P.Malík upozornil na několik chyb, problémů v termínové listině, které by se měly vyřešit. Prezidium podporuje úpravu termínové listiny. J.Bečvář dále informoval o probíhajících jednáních s Ministerstvem zemědělství, která se vyvíjejí pozitivně a mohlo by dojít od roku 2024 k výraznějšímu navýšení státních prostředků do dostihového sportu. Prezidium dále podpořilo vznik dceřiné firmy JC ČR, která by mohla pořádat dostihy. O tomto se diskutuje již delší dobu, a prezidium pověřilo prezidenta JC ČR, aby založení této firmy a vypracování její koncepce, fungování, financování, atd. proběhlo v co nejkratším možném termínu. Dále proběhla rozsáhlejší diskuze ohledně financování dostihů v dalších letech. Je nutné se snažit intenzivně pracovat na všech možných zdrojích financování. Ty jsou v zásadě hazardní daň do dostihů, PMU-dostihy, spolupráce v totalizátorových sázkách, MZE, sponzoři (zejména větší), veřejné rozpočty, atd. Proběhla diskuse o rozdělení státních prostředků mezi jednotlivá závodiště, a to zejména s ohledem na aktuální nerovnost mezi rovinovým a překážkovým provozem. Prezidium nedosáhlo jednomyslné shody, nicméně většina přítomných se vyslovila proti zvýhodnění překážkových dostihů.     

 

K bodu č. 2 programu jednání:

 

Žádná nová přihláška do svazu nepřišla. Proběhla diskuze ohledně členství ve svazech potažmo JC ČR. Prezidium svazu podporuje otevření stanov JC ČR a „povinné“ členství pro účastníky dostihového provozu tak, aby každý účastník dostihového provozu byl zastoupen v nějaké asociaci, přičemž důvody jsou následující: větší míra demokracie, vyšší transparentnost a lepší argumentační potenciál pro jednání s vnějšími partnery.  

 

K bodu č. 3 programu jednání:

Termíny prezídií svazu budou stanoveny na cca rok dopředu. Podle termínů jednání Rady JC ČR, která by též měla být stanovena dopředu na cca rok.

Ladislav Nagy navrhl stanovit krátkodobou i dlouhodobou agendu prezidia svazu. Měly by být dány konkrétní termíny zejména u krátkodobé agendy. Případně odpovědnost konkrétních členů prezidia za svěřenou agendu. 

 

K bodu č. 4 programu jednání:

  1. a) Diskuse

 

 

V Lysé nad Labem dne 9.9.2022

 

 

 

Zapsal: Ing. Tomáš Janda                                                                                                                                                              Ověřil: Mgr. Otakar Nový

0 ks,
Košík
0 ks,