Chovatelská koncepce k připomínkám

Níže naleznete aktuální znění chovatelské koncepce. Své připomínky, návrhy, komentáře k této koncepci, prosím, zasílejte do konce července na email sekretáře svazu Ing.Jandy. Email: t.janda@atlas.cz Připomínky budou projednány s chovatelskou komisí JC ČR a předloženy radě JC ČR.

 

Chovatelská koncepce

na rozvoj a podporu českého chovu anglického plnokrevníka

ČSCHMPDK

 

Úvod

Situace chovu plnokrevníka v ČR je v poslední době velmi špatná.  V posledních letech počty klisen v chovu klesají, nicméně počty plemeníků A 1/1 vzrůstají. Důvodem tohoto kroku, nejen komerčních chovatelů, je silný pokles zájmu o nákup koní, klesající prodejní cena, která nepokrývá ani běžné náklady související s odchovem anglického plnokrevníka. Snižující se počty dostihových dní a hlavně výše výher jednotlivých dostihů nepřispívá k rozvoji chovu. Negativem rozhodně bylo i zrušení chovatelských prémií. Snahou svazu musí být vytvořit takové prostředí, aby podpora českého chovu začala probíhat komplexně a na všech úrovních, které významně ovlivňují nejen chov, ale také dostihový provoz a vše co s ním souvisí, protože dostihový provoz je neodlučitelně spjat s chovem, slouží jako jeho prezentační a prověřovací složka. Pokud chceme rozvíjet chov, měli bychom podporovat a pracovat koncepčně na všech složkách, které ho bezprostředně ovlivňují.  Nastavení koncepce je velmi zásadním krokem. Musíme si uvědomit, že tato koncepce ovlivní vývoj chovu a všeho co s ním souvisí na další léta. Cílem této koncepce je zkvalitnění českého chovu a jeho větší konkurenceschopnost.

 

Navrhovaná opatření zaměřená na ozdravení českého chovu:

1/ Stanovení nových pravidel pro zařazování plemenných hřebců a klisen do chovu

Plemenní hřebci

Cílem zvýšení selekčního poplatku při prvním zařazení hřebce do chovu je omezení počtu nekvalitních plemeníků zařazovaných do chovu. Úpravou poplatků za vydání osvědčení použití hřebce v plnokrevném chovu /registrační/  by mělo dojít ke snížení počtu plemenných hřebců v závislosti na nízkém počtu plem. klisen. Nízký počet připouštěných klisen snižuje možnost prověření plemeníka v chovu a následný nízký počet jeho potomků na dráze, také nedává jasný obraz jeho chovné kvality.

Selekční poplatky

a/ import nebo pronájem plem. hřebce ze zahraničí, startujícího v zahraničí, nebo jiného hřebce, který nemá v ČR GH

-         hřebec vítěz G1 nebo mající potomka vítěze v G1 poplatek 10 000,--

-         hřebec G2 vítěz, či G1 umístěný do třetího místa, nebo který již dal takového potomka – poplatek 20 000,--

-         hřebec, Hřebec, který získal BT vítězství či umístění, nebo již dal takového potomka, hřebec vítěz dostihu uvedeném ve IV. oddíle ICS – 50 000,- Kč.

-         hřebec, který se neumístil v black type dostizích poplatek 100 000,--

b/ hřebec startující v ČR    

-         GH 95 kg a méně  poplatek 150 000,--

-         GH 95,5 kg – 100 kg poplatek 100 000,--

-         GH nad 100 kg poplatek 50 000,--

 

Registrační poplatky

Udělení osvědčení  k použití v plemenitbě - registrační poplatek          

 - hřebci po dobu  prvních pěti sezón  (včetně hřebců nově zařazených)           6.000 Kč

 - hřebci, kteří již dali alespoň jednoho potomka – vítěze dostihu 1.kategorie   6.000 Kč

 - hřebci působící v chovu 6. a 7. sezónu  a kteří nedali dosud ani jednoho

potomka – vítěze dostihu 1.kategorie   15.000 Kč      

 - hřebci, kteří působili v chovu více než 7 sezón  a nedali dosud ani jednoho

potomka – vítěze dostihu 1.kategorie   40.000 Kč

 

 

Plemenné klisny

a/ záv. kariéra v ČR

-          o výši poplatku rozhoduje dosažený GH v celé kariéře klisny na rovině

-          klisna s GH 80 kg a výše                                  - bez poplatku, popř. poplatek uhradí svaz 

-          klisna GH 70 – 79,5 kg                                      - poplatek Kč 2000,--

-          klisna s GH pod 69,5 kg, nestartovavší           - poplatek Kč 5 000,-

 

b/ klisny startující v zahraničí

-          klisna umístěná v black type dostizích nebo, která již dala potomka black-type   -  bez poplatku, popř. poplatek uhradí svaz 

-          vítězka (v zemích v sekci I. dle International Cataloguing Standards)       - poplatek Kč 2 000,--

-          ostatní                                                                                                                    - poplatek Kč 5 000,--

 

2/ Majitelské prémie

Majitelské prémie by měly sloužit jako podpora českých odchovanců bez omezení srovnání se zahraničními importy v dostizích.  Navyšování dostihů pro české koně by mělo být zpracováno na základě pečlivě provedených analýz, aby nedošlo k uměle vytvořenému prostředí pro české koně, jako tomu bylo v 1945 – 1997. Následné srovnání se zahraničím má fatální následky pro český chov i v současnosti.  Naopak posílení a pečlivé rozdělení majitelských prémií a použití motivačních prostředků pro trenéry, by mělo přinést zvýšení obsazování českých koní do dostihů vyšších kategorií.  V současnosti je patrný trend stagnace v nákupech a na českém území.  Za účelem akcelerace „obratu koní“ navrhujeme rozdělení majitelských prémií takto:

Návrh:

  1. 2 letí + 3letí  - 100% majitelských prémií
  2. 4 letí + 6 letí – 50% majitelských prémií
  3. 7 letí a starší     0% majitelských prémií

 

A následné navýšení majitelských prémií takto:

I.kat. – 80 000 kč.

II.kat. – 50 000 Kč.

III.kat. – 40 000 Kč.

 

Pro rok 2014 platí ve výši 50%.

 

Toto platí pro rovinové dostihy.

 

3/ Chovatelské prémie

Nutné zachovat a ještě posílit chovatelské prémie pro další léta.

Prémie pro tři nejlepší koně českého chovu umístěné do 3. místa v Gd, Listed nebo I., do 2. místa v II.kat a pro vítěze III.kat., přičemž je podstatné platné umístění koně v dostihu, nikoli jeho pořadí mezi startujícími koňmi českého chovu.

Koněm českého kovu je kůň splňující požadavky § 167 Dostihového řádu, chovatelem je majitel matky tohoto koně v době porodu, jak je registrován JCČR.

-         podle kategorie dostihu vyplatit majitelům prémie takto:

L,G kat. – 50 000 Kč (1.28 000kč., 2.14 000 Kč., 3.8000 Kč.)

I kat. – 30 000 Kč (1.16 000kč., 2.8 000 Kč., 3.6000 Kč.)

II. kat. – 15 000 Kč (1.10 000Kč., 2.5000Kč.)

III. kat. – 5 000

 

Platí pro rovinové dostihy

 

4/ Dostihy pro koně českého chovu

Posílit počet a dotace dostihů pro koně českého chovu. Zejména pro dvouleté a tříleté koně.

 

5/ Různé

-         katalog plemeníků /nový, typový, doplněný o zajímavosti atd./

-         www. stránky svazu s informacemi o chovatelské koncepci

-         rozvoj spolupráce s Evropskou chovatelskou asociací

-         pořádání výjezdů do zahraničních hřebčínů

-         spolupráce při připouštění v zahraničí

-         pořádání seminářů atd.

-         podpora a propagace chovatelů (dny otevřených dveří)

-         Předložit JCČR návrh, že všechny předzkoušky klasických dostihů musí být dostihy I. kategorie

 

6/ Komise

Komise svazu složené z odborníků na danou problematiku. Svaz se aktivně zasadí o to, aby se kvalifikovaní členové svazu stali členy jednotlivých odborných komisí.

0 ks,
Košík
0 ks,