Členské příspěvky

Členské příspěvky

Výše členského příspěvku pro rok 2015 byla schválena ve výši 200 Kč. Pro rok 2016 pak ve výši 500 Kč. Upozorňujeme na nutnost uhradit příspěvky za rok 2015, případně minulé roky, do 60 dní od konání Valné hromady svazu. Jinak dojde k zániku členství ve svazu. Dále žádáme členy svazu o aktualizace jejich kontaktních adres, a to zejména emailových!

Členské příspěvky je možno platit bankovním převodem. Číslo účtu: 8400509734 / 0600.

 

Níže naleznete body stanov týkající se členských příspěvků:

VI.

Zánik členství

e) nezaplacením členského příspěvku ani v dodatečné alespoň třiceti (30) denní lhůtě, ačkoli byl na tento následek upozorněn v upomínce o zaplacení. Upomínka se zasílá na e-mailovou adresu uvedenou v seznamu členů, pokud si člen v seznamu členů nevyhradil, že požaduje korespondenci pouze na poštovní adresu.

 

VII.

Příspěvky

1) O výši příspěvků rozhoduje valné shromáždění vždy na další rok.

2) Příspěvek je člen povinen uhradit nejpozději do okamžiku zahájení následující valné hromady.

3) Za rok 2015 jsou členové povinni uhradit členský příspěvek nejpozději do 60 dní ode dne konání valného shromáždění, které schválilo tyto stanovy.

0 ks,
Košík
0 ks,