Stanovy svazu k připomínkám

Níže naleznete aktuální návrh stanov svazu. Prosíme o připomínky k těmto stanovám do konce července na email sekretáře svazu Ing.Jandy. Email: t.janda@atlas.cz

 

 

STANOVY ČESKÉHO SVAZU CHOVATELŮ PLNOKREVNÍKA A MAJITELŮ DOSTIHOVÝCH KONÍ, z.s.

Preambule

Český svaz chovatelů plnokrevníka a majitelů dostihových koní vznikl dle zákona č. 83/1990 Sb. a je spolkem ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Při své činnosti se řídí zejména občanským zákoníkem, dalšími obecně závaznými právními předpisy a těmito stanovami:

I.

Sídlo svazu

Sídlem svazu je Praha s působností pro celé území České republiky. Korespondenční adresa může být prezídiem svazu určena odlišně od sídla svazu.

II.

Název a trvání svazu

Svaz má název: Český svaz chovatelů plnokrevníka a majitelů dostihových koní. Svaz je samostatnou nezávislou organizací sdružující chovatele plnokrevníka a majitele dostihových koní s aktivní účastí v chovu a/nebo dostihovém sportu v ČR. Jeho trvání a počet členů není omezen.

III.

Poslání svazu

Poslání svazu je všestranně podporovat a soustavně zvyšovat úroveň chovu anglického plnokrevníka a dostihového sportu v České republice. Podporuje a usměrňuje chovatelskou a šlechtitelskou práci v plnokrevném chovu, podílí se na přípravě chovatelské koncepce a šlechtitelského programu plemene anglický plnokrevník, zajišťuje mezinárodní spolupráci, organizuje stáže odborných pracovníků, rozvíjí a podporuje publikační činnost. Podporuje pořadatele dostihů a spolupracuje s nimi za účelem zajištění kvality chovných zkoušek anglického plnokrevníka a zvýšení bezpečnosti koní i jezdců. Zastoupením v komisích organizací řídících dostihový provoz, se podílí na jeho řízení s důrazem na ochranu koní a jejich zdraví.

 IV.

K zajištění finančních prostředků pro činnost svazu může prezidium organizace zřizovat vlastní hospodářská zařízení nebo zakládat společné podniky s jinými právnickým a fyzickými osobami.

 V.

Přijímání členů

Řádným členem svazu mohou být všechny právnické a fyzické osoby s právní způsobilostí. Přijetí členů do svazu schvaluje prezidium svazu na svém nejbližším zasedání. Seznam členů se jmény a místy bydliště vede prezidium a je zpřístupněn na webových stránkách svazu. Kdo se uchází o členství ve svazu, projevuje tím vůli být vázán stanovami od okamžiku, kdy se stane členem svazu a souhlasí se zveřejněním své osoby v seznamu členů.

 VI.

Zánik členství

 1. Vystoupení
  Člen svazu může ze svazu, podle vlastního uvážení, vystoupit. Svoje rozhodnutí musí oznámit prezidentovi svazu doporučeným dopisem.
 2. Vyloučení členů

Člen svazu může být ze svazu vyloučen z důvodů porušení stanov nebo jednání neslučitelného s činností svazu a dále v případě, že více než 3 roky není majitelem žádného dostihového koně ani chovatelem žádného plnokrevníka. Po prošetření důvodů vedoucích k tomuto rozhodnutí, prezidium pozastavuje členství, o vyloučení rozhodne valné shromáždění nadpoloviční většinou přítomných. Dále členství zanikne, pokud člen nezaplatí členský příspěvek ani v dodatečné alespoň třiceti (30) denní lhůtě, ačkoli byl na tento následek upozorněn v písemné upomínce o zaplacení.

 VII.

Příspěvky

 1. O výši příspěvků rozhoduje valné shromáždění vždy na příslušný rok. Rozhodnutí o tom, že budou příspěvky stanoveny v různé výši (odst. 3 tohoto článku) vyžaduje souhlas dvou třetin přítomných na valném shromáždění.
 2. Příspěvek je člen povinen uhradit nejpozději do 60 dní ode dne konání valného shromáždění, které rozhodlo o jeho výši.
 3. Příspěvky mohou být stanoveny v různé výši v závislosti na tom, kolik má člen registrovaných dostihových nebo chovných koní k 31. prosinci předcházejícího roku. V souvislosti s počtem registrovaných dostihových či chovných koní jednotlivých členů a s tím související rozdílnou výší příspěvků může valné shromáždění určit, že členové s více než deseti (10) takovými koňmi mají při rozhodování valného shromáždění čtyři (4) hlasy, členové s více než pěti (5) takovými koňmi mají tři (3) hlasy, členové s méně koňmi mají dva (2) hlasy a členové, kteří nemají žádné registrované koně, mají po jednom (1) hlase. V takovém případě musí být výše příspěvků pro členy se dvěma hlasy alespoň pětinásobkem základní výše příspěvku pro členy s jedním hlasem, pro členy se třemi hlasy alespoň patnáctinásobkem základní výše příspěvku pro členy s jedním hlasem a pro členy se čtyřmi hlasy alespoň třicetinásobkem základní výše příspěvku pro členy s jedním hlasem. Je na každém členovi, který uvádí, že k rozhodnému datu neměl žádného koně, anebo naopak, že měl více než pět (5) registrovaných dostihových nebo chovných koní, aby přesný počet těchto svých koní uvedl v čestném prohlášení.

VIII.

Orgány svazu

Orgány svazu jsou: valné shromáždění, prezidium a revizní komise.

 IX.

Valné shromáždění - složení

Valné shromáždění zahrnuje všechny členy svazu a je nejvyšším orgánem svazu. Koná se nejméně 1x za rok. Musí však být svoláno vždy, když o tom rozhodne prezidium nebo požádá-li o svolání nejméně jedna třetina členů svazu. Pozvání na valné shromáždění včetně programu musí být zasláno písemně alespoň 2 týdny předem.

Nesvolá-li prezidium svazu mimořádné valné shromáždění do třiceti dnů od doručení žádosti členů, mohou ti, kdo žádost podali, svolat zasedání valného shromáždění na náklady svazu sami.

Řádné i mimořádné valné shromáždění je usnášeníschopné, zúčastní-li se ho nejméně polovina řádných a hlasování oprávněných členů.

Nezúčastní-li se valného shromáždění do 1 hodiny po zahájení požadovaný počet členů, je valné shromáždění usnášeníschopné při jakémkoli počtu řádných členů.

Zápisy ze zasedání valného shromáždění i prezidia zajišťuje prezidium a zveřejňují se na webových stránkách svazu. Každý člen svazu na písemnou žádost zaslanou prezidiu svazu může nahlížet do zápisů ze zasedání valného shromáždění i prezidia a to, nedojde-li k jiné dohodě, v sídle svazu nebo prezidenta.

 X.

Pravomoc valného shromáždění

Valné shromáždění:

 1. schvaluje stanovy, jednací řád, volební řád a volí a odvolává prezidium a revizní komisi
 2. projednává a schvaluje rozpočet svazu, zprávy prezidia, zprávy revizní komise
 3. projednává a schvaluje plán činnosti svazu a základní otázky chovatelské koncepce
 4. rozhoduje o návrzích prezidia k vyloučení členů
 5. rozhoduje o zániku svazu

V pozvánce oznámený program valného shromáždění lze změnit jen se souhlasem nadpoloviční většiny všech členů svazu. Záležitost, která nebyla uvedena na pozvánce na valné shromáždění, lze tak zařadit do programu a rozhodnout jen za účasti a se souhlasem nadpoloviční většiny všech členů svazu oprávněných o ní hlasovat.

XI.

Hlasování ve valném shromáždění

Valné shromáždění rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných, nevyžadují-li tyto stanovy nebo příslušný zákon většinu vyšší. Volba orgánů svazu je dána volebním řádem, který je přílohou stanov.

XII.

Prezidium

Svaz je řízen 10-14ti členným prezidiem, které je statutárním orgánem svazu a je voleno valným shromážděním na období 4 roků. Do prezidia jsou zvoleni ti kandidáti, kteří obdrží nejvíce hlasů. Prezidium volí dále: - prezidenta, viceprezidenta, předsedy pracovních komisí a rozhoduje o vyslání zástupců svazu do jiných organizací, na jejichž činnosti se svaz podílí. Prezident svazu může dále jmenovat některé pracovníky prezidia a pověřit je dalšími administrativními úkoly.

Zasedání prezidia svolává prezident nebo viceprezident. Prezidium se schází nejméně 1x za 3 měsíce, jinak vždy, pokládá-li to prezident za nutné, nebo v případě, že o svolání prezidia žádá písemně nejméně třetina členů prezidia. Nesvolá-li prezident svazu zasedání prezidia do třiceti dnů od doručení žádosti členů, mohou ti, kdo žádost podali, svolat zasedání prezidia na náklady svazu sami Rozhodnutí prezidia nabývá platnosti po schválení většinou hlasů přítomných. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas prezidenta. Volbu celého prezidia provádí valné shromáždění každé 4 roky dle volebního řádu.

XIII.

Pravomoc prezidia

Prezidium řídí veškerou činnost svazu mezi zasedáními valného shromáždění. Rozhoduje o všech záležitostech svazu s výjimkou těch, které jsou v pravomoci valného shromáždění. Prezidium zastupuje svaz vůči orgánům státní správy, měst a obcí a vůči všem partnerským subjektům, ve věcech obecných i vůči ostatním odborným i zájmovým institucím a sdružením. Vypracovává vnitřní řád svazu, svolává valné shromáždění svazu, jak řádné tak i mimořádné a připravuje program shromáždění a jeho jednací řád. Na základě schváleného rozpočtu hospodaří s finančními prostředky svazu a zajišťuje plánovanou činnost a akce, při respektování platných předpisů a zákonů.

Schvaluje přijetí nových členů svazu a pozastavuje členství těm, kteří neplní povinnosti člena svazu.

Prezidium má právo kooptovat z členů svazu člena prezidia do následujícího valného shromáždění za uvolněného nebo odstoupivšího člena prezidia. K zajištění svých administrativních a hospodářských prací zřizuje aparát, do jehož čela jmenuje sekretáře.

XIV.

Pravomoci prezidenta

Reprezentuje svaz a je oprávněn jednat jeho jménem při všech jednáních nebo k tomu pověřuje členy prezidia. Navrhuje do funkce viceprezidenta a předsedy jednotlivých komisí. Řídí činnost svazu, práci prezidia a svolává jeho zasedání. Při hlasování v prezidiu při rovnosti hlasů má hlas rozhodující. Viceprezident zastupuje v nepřítomnosti prezidenta v plném rozsahu.

XV.

Uvolnění a odvolání členů prezidia

Prezidium má právo ze závažných důvodů u člena prezidia po jeho předchozím vyslechnutí pozastavit jeho členství a navrhnout valnému shromáždění jeho uvolnění nebo odvolání z funkce člena prezidia.

XVI.

Revizní komise

Je volena valným shromážděním svazu a tomuto skládá účty ze své činnosti. Řídí se stanovami svazu a usneseními valného shromáždění. Kontroluje dodržování stanov, hospodaření, rozpočtu, správné vedení evidence a dokumentace. Je volena valným shromážděním vždy na čtyři roky. Pracuje zcela nezávisle a odpovídá se jen valnému shromáždění. Upozorňuje prezidium na zjištěné nedostatky, předkládá stanoviska a návrhy na opatření prezidiu.

XVII.

Majetek svazu

Finanční majetek svazu je tvořen případnými členskými příspěvky, dary a dalšími zdroji z hospodářské a ostatní činnosti. Dále je majetek tvořen základními prostředky, zásobami a inventářem. Finanční majetek je uložen v peněžním ústavu, kde je otevřen účet na jméno svazu. Čerpání je přikazováno presidentem, viceprezidentem nebo sekretářem v souladu s ročním rozpočtem. Prezident svazu nejméně jedenkrát ročně předkládá valnému shromáždění zprávu o hospodaření svazu.

XVIII.

Změny stanov

Stanovy svazu mohou být změněny na žádost prezidia nebo třetiny členů svazu. V tom případě je návrh předložen prezidiu, které je povinno svolat mimořádné valné shromáždění a zveřejnit návrh stanov na webových stránkách svazu, aby se s ním členové mohli seznámit. Změna stanov může být uskutečněna jen se souhlasem  dvou třetin přítomných na valném shromáždění. Totéž platí i pro změny volebního řádu.

XIX.

Zánik svazu

Rozpuštění svazu musí být odsouhlaseno valným shromážděním, které musí řešit i naložení s majetkem a finančními aktivy svazu.

Schváleno valným shromážděním Českého svazu chovatelů plnokrevníka a majitelů dostihových koní dne [●].

 

 

 

 

VOLEBNÍ ŘÁD
Českého svazu chovatelů plnokrevníka a majitelů dostihových koní

 1. A.             Volené orgány svazu
 2. Prezidium svazu - je až čtrnáctičlenný orgán, jehož volební období je čtyřleté, který řídí práci svazu v období mezi konáním valného shromáždění svazu. Členové prezidia svazu jsou voleni přímo, valným shromážděním svazu obvykle z více návrhů. O způsobu volby (aklamace, tajně), rozhodne valné shromáždění před vlastní volbou.
 3. Prezident svazu - je volen prezidiem z řad členů prezidia a to aklamací, po zvolení prezidia řídí jeho zasedání a volby viceprezidenta svazu a předsedů odborných komisí. Na návrh předsedy odborných komisí jmenuje písemně členy odborných komisí. První zasedání prezidia musí být uskutečněno ještě v průběhu zasedání valného shromáždění a výsledky voleb v prezidiu oznámí prezident celému shromáždění členů svazu. Jedna osoba může být volena nejvýše na dvě volební období po sobě následující.
 4. Viceprezident - je volen prezidiem svazu na návrh prezidenta, a to aklamací.
 5. Revizní komise - je vždy tříčlenná a řídí se stanovami a organizačním řádem svazu. Je volena valným shromážděním vždy na čtyři roky. Pracuje zcela nezávisle a odpovídá se jen valnému shromáždění. Volby revizní komise jsou veřejné. Návrh předkládá předseda volební komise na základě návrhů valného shromáždění. O předsedovi a členech revizní komise se hlasuje jednotlivě. Kdo nezíská více jak 50% hlasů členů přítomných, není zvolen a musí být nahrazen dalším kandidátem. První je volen předseda komise.
 6. Předseda odborné komise- je vždy v čele odborné komise a její práci řídí. Počet a struktura odborných komisí je dána organizačním řádem svazu. Předsedové komisí jsou voleni z řad členů prezidia, a to aklamací. Ostatní členové odborných komisí jsou jmenováni prezidentem svazu na návrh předsedy komise, a to jak z řad členů svazu, tak z řad odborníků, nečlenů svazu. Členem odborné komise jmenovaným prezidentem svazu na návrh předsedy komise může být i jiná osoba, zpravidla odborný pracovník, který není řádným členem svazu.
  1. B.            Orgány řízení voleb svazu
  2. Volební komise - Tato komise řídí volby prováděné valným shromážděním svazu. Komise je tříčlenná, v čele s předsedou volební komise. Návrh na složení volební komise a předsedy předkládá prezidium (na prvním valném shromáždění přípravné prezidium) a přednese jej prezident (na prvním zasedání předseda přípravného prezidia)
  3. Volitelnost - Volen může být každý člen svazu.
  4. Volební právo - Volební právo má každý řádný člen svazu, který splňuje podmínky volitelnosti a je osobně přítomen volbám.
  5. Počet hlasů - Neurčí-li valné shromáždění různou výši příspěvků a tím i různý počet hlasů jednotlivých členů, má každý řádný člen svazu 1 hlas. Valné shromáždění nemůže stanovit více než 4 hlasy pro jednoho člena.
  6. Volba prezidia - Volební komise sestaví kandidátku z návrhů prezidia svazu a členů z pléna valného shromáždění. Každý navržený člen prezidia je volen jednotlivě. Do prezidia jsou zvoleni ti z kandidátky, kteří obdrží nejvíce hlasů.
  7. Volba revizní komise - Kandidátku revizní komise sestavuje volební komise na základě návrhů prezidia (přípravného prezidia) a členů z pléna valného shromáždění podle vlastní úvahy. Každý navržený člen revizní komise je volen jednotlivě v pořadí:

1 - předseda komise

2 - další členové

Pokud první návrh nezíská nadpoloviční většinu hlasů přítomných, předkládá předseda návrh další v pořadí. Volbou předsedy a dvou členů volby komise končí. Volí se aklamací.

 1. Ověření výsledků voleb - Výsledky voleb (zápis o výsledku voleb) pořizuje volební komise a zapisovatel prezidia. Zápis volební komise ověřují nejméně tři členové pléna zvolení jako ověřovatelé zápisu valného shromáždění a jeden ověřovatel zápisu v prezidiu svazu.  
0 ks,
Košík
0 ks,