Zápis z Valného shromáždění ČSCHPMDK 5.3.2022

Zápis z Valného shromáždění Českého svazu chovatelů plnokrevníka a majitelů dostihových koní

 

konaného dne 5. 3. 2022 od 9.30 hodin, místo konání – Kongresové centrum Lázeňská kolonáda, Náměstí Tomáše Garrigue Masaryka 437/1, 290 01 Poděbrady. 

 

 1. Zahájení

 

Ing. Janda v 9:35 hod. informuje, že je přítomno pouze 18 členů svazu a Valné shromáždění, tak dle stanov není usnášeníschopné, a zahájení se v souladu se stanovami Svazu odkládá na 10:30 hod.

 

Prezident ČSCHPMDK Martin Bláha, vítá v 10:40 hod. všechny účastníky Valného shromáždění. Na předsedu Valného shromáždění je navržen Martin Bláha. Ten je jasnou optickou většinou zvolen a ujímá se vedení shromáždění. Po přivítání všech účastníků na úvod konstatuje, že je přítomno 24 řádných členů, a Valné shromáždění je s ohledem na stanovy po hodinovém odkladu usnášeníschopné v jakémkoli počtu členů a navrhuje zahájit Valné shromáždění dle programu volbou orgánů Valného shromáždění.

 

 1. Volba orgánů Valného shromáždění

 

Martin Bláha navrhuje, aby všechny volby probíhaly aklamací a „an bloc“. Schváleno jasnou optickou většinou.

 

Prezidium svazu navrhuje do orgánů Valného shromáždění tyto kandidáty:

Volební komise: Otakar Nový, Jiří Charvát, Martin Cáp

Skrutátoři: Ondřej Blahník, Jaroslav Fabris

Zapisovatel: Petr Malík

 

Ověřovatelé zápisu: Stanislav Chudáček, Tomáš Janda, Václav Hulínský

 

Mandátová a návrhová komise: Ladislav Nagy, Aleša Jakub

 

(Orgány Valného shromáždění byly zvoleny jasnou optickou většinou)

 

Poté předseda Valného shromáždění přečetl program a požádal o jeho schválení. Program byl jasnou optickou většinou schválen.

 

 1. Zpráva prezidia

 

Prezident svazu Martin Bláha přednesl zprávu, kde vyhodnotil uplynulý rok, ale i celé tříleté volební období současného prezidia. Členové svazu jsou aktivní v Radě JC ČR, kde má svaz i nadále zastoupení i v pozici prezidenta JC ČR. Jako velmi důležitou podporu majitelů a chovatelů zdůraznil Martin Bláha znovuzavedení chovatelské a majitelské prémie. Ty byli znovu zavedeny, poté padli za oběť covidovým dostihům, kde musel JC ČR najít prostředky na financování dostihů v posledních dvou letech. Bylo vyhodnoceno, že je potřeba hlavně běhat a udržet co nejvíce strukturu dostihů, a jejich počet. Zde je však velice důležitá dlouhodobá garance jejich vyplácení. Dále Martin Bláha informoval o stavu členské základny a hospodaření svazu. Ve své správě také informoval o jednáních prezidia v roce 2021 a na začátku roku 2022. Počet členů svazu se po snížení stabilizoval na 55, ale musí být snaha do budoucna jejich počet rozšířit. Na závěr poděkoval všem členům končícího prezidia za práci pro svaz i dostihový sport.

 

 1. Zpráva revizní komise

 

Tomáš Janda přečetl zprávu revizní komise, která neshledala žádné problémy v hospodaření svazu.

 

Valná hromada optickou většinou vzala na vědomí zprávu prezidia a revizní komise.

 

 1. Diskuze

 

Prezident JC ČR Josef Bečvář informoval o aktuální situaci na JC ČR a zhodnotil poslední dva roky v českém dostihovém sportu. Hovořil především o kontraktu se sázkovou kanceláří Tipsport, zajištění streamů ze všech dostihových dní v ČR a také plánech na následující období. Jedním z nejdůležitějších úkolů pro následující období je vyřešit personální situaci na Jockey Clubu.

 

 1. Volba prezidia a revizní komise svazu

 

Martin Bláha přečetl kandidátku navrženou prezidiem svazu ve složení Martin Bláha, Tomáš Janda, Jiří Odcházel, Jiří Charvát, Martina Krejčí, Václav Hulínský, Aleša Jakub, Karin Luftmanová, Josef Bečvář, Petr Malík, Otakar Nový, Ladislav Nagy, Ondřej Blahník, Marek Šimák. Žádný další kandidát nebyl z pléna navržen.

 

Na návrh z pléna bylo hlasováno o počtu členů prezidia. Při nízké členské základně bylo navrženo snížit počet členů prezidia na nejnižší možný počet, který dovolují stanovy. 17 hlasy byla zvolena varianta prezidia s 12 členy. Bylo odsouhlasena tajná volba, ve které kandidáti získali následující počet hlasů:

 

Martin Bláha – 23 hlasů - zvolen

Josef Bečvář – 23 hlasů - zvolen

Václav Hulínský – 19 hlasů - zvolen

Jiří Charvát – 18 hlasů - zvolen

Ondřej Blahník – 13 hlasů - zvolen

Aleša Jakub – 12 hlasů - zvolen

Tomáš Janda – 22 hlasů - zvolen

Martina Krejčí – 7 hlasů - nezvolena

Karin Luftmanová – 9 hlasů - nezvolena

Petr Malík – 21 hlasů - zvolen

Ladislav Nagy – 19 hlasů - zvolen

Marek Šimák – 22 hlasů - zvolen

Otakar Nový – 19 hlasů - zvolen

Jiří Odcházel – 24 hlasů - zvolen

 

Hlasujícími bylo odevzdáno 24 lístků a všechny z nich byly platné.

 

Následně proběhla volba členů revizní komise. Předsedající navrhl za předsedu revizní komise Janu Fialovou a za členy komise Pavla Vítka a Josefa Vymazala. Z pléna nepadl žádný jiný návrh.

 

Jana Fialová –zvolana předsedkyní revizní komise

Pavel Vítek – zvolen členem revizní komise

Josef Vymazal – zvolen členem revizní komise

 

7.Přestávka

 

Po volbě prezidia a revizní komise vyhlásil dle schváleného programu předsedající Martin Bláha přestávku přibližně na 30 minut ve které proběhne schůzka nově zvoleného prezidia svazu a volby prezidenta, viceprezidenta a členů rady JC ČR.

 

Po přestávce informoval Martin Bláha o výsledcích jednání prezidia a volbách. Prezidentem svazu byl zvolen Ladislav Nagy, viceprezidentem Otakar Nový. Zástupci svazu v radě JC ČR: Jiří Charvát, Josef Bečvář, Jiří Odcházel, Ladislav Nagy a Otakar Nový. Na pozici sekretáře svazu pokračuje Tomáš Janda.

 

 1. Diskuze

Martin Bláha předal slovo Ladislavu Nagymu, který poděkoval za zvolení a stručně informoval o cílech pro další období. Jedním z hlavních cílů nového vedení je zlepšit prezentaci českého turfu, abychom dokázali přilákat nové majitele, ale i diváky.

 

Předsedající Valného shromáždění následně vyzval k diskuzi.

 

První se přihlásil Stanislav Chudáček, který hodnotil situaci především menších českých chovatelů a jejich absenci na půdě svazu.

V reakci vystoupil Jiří Charvát, který upozornil, že důležitým zdrojem pro financování jsou peníze ze sázek.

Následně vystoupil Petr Malík, který upozornil, že je v současné době je nutné hledat cesty ke změně „sázkového“ zákona, aby totalizátorové sázky měly stejné podmínky jako loterie, a tím byla možná spolupráce s evropskými lídry na trhu totalizátorových sázek.

 

 1. Závěr

 

Předseda Valného shromáždění Martin Bláha požádal o návrh závěrečného usnesení Valného shromáždění Ladislava Nagyho. Usnesení je též přílohou tohoto zápisu. Usnesení bylo schváleno jasnou optickou většinou. Na závěr poděkoval předseda Valného shromáždění za účast a ukončil Valné shromáždění ČSCHPMDK. 

 

 

 

 V Poděbradech dne 5. 3. 2022

 

 

 Zapsal:

 

Ing. Petr Malík 

...............................................

 

Zápis ověřili:

 

Ing. Stanislav Chudáček  .................................................

 

Ing. Tomáš Janda   ................................................

 

MUDr. Václav Hulínský ………………………………

 

 

USNESENÍ ŘÁDNÉHO VALNÉHO SHROMÁŽDĚNÍ

Českého svazu chovatelů plnokrevníka a majitelů dostihových koní („Svaz“) konaného dne 5. 3. 2022, v Poděbradech

 1. Valné shromáždění Svazu zvolilo orgány Valného shromáždění, a to:

Předseda Valného shromáždění: Martin Bláha

Volební komise: Mgr. Otakar Nový, Mgr.Martin Cáp, JUDr. Ing. Jiří Charvát

Skrutátoři: Jaroslav Fabris, Ondřej Blahník

Zapisovatel: Ing. Petr Malík

Ověřovatelé zápisu: Ing. Stanislav Chudáček, Ing. Tomáš Janda, MUDr. Václav Hulínský

Mandátová a návrhová komise: PhDr. Ladislav Nagy, Ing. Aleša Jakub

 1. II) Valné shromáždění Svazu bere na vědomí zprávu prezídia o činnosti Svazu;

III)    Valné shromáždění Svazu bere na vědomí zprávu revizní komise Svazu;

 1. IV) Valné shromáždění Svazu schválilo členský příspěvek pro rok 2023 ve výši 1000 Kč / rok s tím, že horní hranice příspěvku není určena;
 2. V) Valné shromáždění Svazu zvolilo nové členy prezídia Svazu, a to:
 3. Martin Bláha, JUDr. Ing. Jiří Charvát, MUDr. Václav Hulínský, Ing. Jiří Odcházel, Ing. Petr Malík, Ing. Aleša Jakub, Ing. Tomáš Janda, Ing. Josef Bečvář, doc. Mgr. Ladislav Nagy, Ondřej Blahník, Mgr.Marek Šimák, Mgr. Otakar Nový
 4. V) Valné shromáždění Svazu zvolilo nové členy Revizní komise, a to:

předsedkyní JUDr. Ing. Jana Fialová, Pavel Vítek, Josef Vymazal

 1. VI) Valné shromáždění Svazu bere na vědomí, že prezídium Svazu zvolilo prezidentem Mgr. Ladislava Nagyho a víceprezidentem Mgr .Otakara Nového

VII)  Valné shromáždění Svazu bere na vědomí, že zástupci Svazu do Rady Jockey Clubu ČR byli zvoleni JUDr. Ing. Jiří Charvát, Ing. Jiří Odcházel, Mgr. Otakar Nový, Ing. Josef Bečvář; doc. Mgr. Ladislav Nagy

IIX)  Valné shromáždění Svazu poděkovalo dosavadním členům prezídia Svazu a Revizní komise za jejich činnost.

 

V Poděbradech 5.3.2022

0 ks,
Košík
0 ks,