Zápis ze zasedání prezidia ČSCHPMDK č. 1/2022 konaného dne 5.3. 2022 v Poděbradech

Dne 5. 3. 2022 se od 9:30 hodin v Kongresovém centrum Lázeňská kolonáda, náměstí Tomáše Garrigue Masaryka 437/1, 290 01 Poděbrady  - uskutečnilo zasedání prezidia ČSCHPMDK za účasti těchto členů: Ing. Tomáš Janda, Martin Bláha, Ing. Petr Malík, Mgr. Otakar Nový, Ing. Josef Bečvář, MUDr. Václav Hulínský, JUDr. Ing. Jiří Charvát, Ing. Jiří Odcházel, doc. PhDr. Ladislav Nagy Ph.D., Ing. Aleša Jakub, Ing. Stanislav Chudáček

Omluveni: Filip Neuberg, Ing. Martina Krejčí, JUDr. Ing. Karin Luftmanová

_________________________________________________________________________________

Zasedání prezidia zahájil prezident ČSCHPMDK Martin Bláha, který přivítal všechny přítomné a následně představil návrh programu jednání prezidia. Pořízením zápisu byl pověřen sekretář Ing. Tomáš Janda a ověřením Ing. Petr Malík.

 

Program:

  1. Informace z JC ČR – Informace z jednání Rady a Prezidia JC ČR, příprava Rady JC ČR
  2. Finanční situace svazu, členská základna, přijetí nových členů
  3. Valná hromada svazu 2022
  4. Diskuse, různé:
  5. a) Diskuse
  6. Schůze nově zvoleného prezidia a volba prezidenta, viceprezidenta a členů Rady JC ČR

_________________________________________________________________________________

 

K bodu č. 1 programu jednání:

Martin Bláha po zahájení předal slovo prezidentu JC ČR J. Bečvářovi a požádal ho o informace z JC ČR .

J.Bečvář stručně informoval o jednání Rady JC ČR a schválení změny rozdělování státních peněz závodištím. Proběhla diskuze k tomuto bodu. JUDr. Charvát informoval o svém postoji k tomuto bodu.  

 

K bodu č. 2 programu jednání:

 

Přijat za člena svazu Pavel Vítek.

 

K bodu č. 3 programu jednání:

  1. Bláha a Ing. T. Janda informovali o návrhu složení prezidia a kandidátech. Z dosavadního prezidia souhlasí s kandidaturou všichni kromě Ing. Chudáčka a F. Neuberga. Dalšími kandidáty dosud přihlášenými jsou O. Blahník, Mgr. M. Šimák. Další kandidáti samozřejmě mohou vzejít zpléna.

 

K bodu č. 4 programu jednání:

  1. a) Diskuse

 

K bodu č. 5 programu jednání:

 

V cca 12:00 se sešlo nově zvolené prezidium ve složení: Ing. Tomáš Janda, Martin Bláha, Ing. Petr Malík, Mgr. Otakar Nový, Ing. Josef Bečvář, MUDr. Václav Hulínský, JUDr. Ing. Jiří Charvát, Ing. Jiří Odcházel, doc. PhDr. Ladislav Nagy Ph.D., Ing. Aleša Jakub, O.Blahník. Omluveni: Mgr.M.Šimák.

Na post prezidenta svazu byli navrženi dva kandidáti Ing. Aleša Jakub a doc. PhDr. Ladislav Nagy Ph.D. Více hlasů získal doc. PhDr. Ladislav Nagy Ph.D a byl zvolen prezidentem svazu. Na post vice prezidenta byl navržen Mgr. Otakar Nový, který byl většinou hlasů zvolen. Do Rady JC ČR byli zvoleni Ing. Josef Bečvář, JUDr. Ing. Jiří Charvát, Ing. Jiří Odcházel, doc. PhDr. Ladislav Nagy Ph.D a Mgr. Otakar Nový.

 

 

 

V Poděbradech dne 5. 3. 2022

 

 

 

Zapsal: Ing. Tomáš Janda                                                     Ověřil: Ing. Petr Malík

0 ks,
Košík
0 ks,