Zápis ze zasedání prezidia ČSCHPMDK č. 3 / 2013 konaného dne 26.3.2013

Přítomni tito členové: Ing. Jiří Trávníček CSc., JUDr. Ing. Jiří Charvát, p. Martin Bláha, JUDr. Ing. Karin Luftmanová, Ing. Jiří Odcházel, Ing. Luděk Mikulecký, Ing. Zdeněk Jandejsek, Ing. Stanislav Chudáček, Mgr. Marek Šimák, pí. Margit Balaštíková, Miroslav Ševčík Omluveni: Ing. Rajmund Pavla - nemoc

Zasedání prezidia zahájil prezident ČSCHPMDK ing. Jiří Trávníček, který přivítal všechny přítomné a následně představil návrh programu jednání zasedání. Návrh programu jednání byl všem členům prezidia zaslán před zasedáním formou e-mailu dne 15.3.2013. Tento návrh byl následně všemi přítomnými členy schválen s těmito body Programu jednání:

1. Informace o předání dokladů a agendy minulého vedení ČSCHPMDK 
2. Prezentace a analýza stanov JCČR, návrh okruhů k projednání na Radě JCČR 
3. Volba sekretáře Svazu a rozhodnutí o jeho odměňování

4. Informace o aktuální činnosti a úkolech Svazu v dalších orgánech a komisích (EFTBA, Licentační komise)
5. Základní strategické úkoly, rozdělení zodpovědnosti
6. Projednání podrobností týkajících se finančního fondu "PODPORA 2013"a) výše příspěvku jednotlivých přispěvatelů (určení počtu koní)b) přesné určení kritérií pro rozdělení chovatelům a pořadatelůmc) určení zástupců odpovědných za jednání s jednotlivými pořadatelid) rozhodnutí o způsobu správy finančního fondu "PODPORA 2013"
7. Stanovení termínů jednání prezidia a stálých bodů programu těchto jednání8. Projednání žádostí o přijetí za člena
9. Diskuse

K bodu č. 1 programu jednání: 
Ing. Jiří Trávníček informoval všechny přítomné členy o průběhu pracovního setkání, které se uskutečnilo mezi MVDr. Antonínem Černockým, Ing. Jiří Trávníčkem, JUDr. Karin Luftmanovou a paní Margit Balaštíkovou. Účelem tohoto setkání bylo předání a převzetí agendy ČSCHPMDK mezi původním a novým vedením ČSCHPMDK. Ing. Jiří Trávníček konstatoval, že byly předány dva šanony dokumentů se zápisy z valných shromáždění a zasedání prezídia, s tím, že si soupis toho, co nám bylo předáno, musíme po prostudování obsahu sestavit sami. Prvotní nahlédnutí do účetní agendy signalizuje, že tato agenda byla vedena řádně a v souladu s účetními principy platnými v ČR. 

K bodu č. 2 programu jednání:
JUDr. Karin Luftmanová seznámila členy zasedání s platným zněním Stanov JOCKEY CLUBu České republiky. Vzhledem k tomu, že pětice nově zvolených členů ČSCHPMDK se stává i členy Rady JCČR, kopie Stanov obdrželo všech pět členů prezidia, kteří byli delegováni jako zástupci svazu do Rady JCČR. Dále bylo stanoveno, že na nejbližším jednání Rady JCČR je třeba projednat Fond „PODPORA 2013“ s ohledem na propozice a záměry Prezidia ČSCHPMDK, navrhnout stanovení termínů jednání Rady i Prezidia JCČR s tím, aby před těmito jednáními byly účastníkům zaslány podklady potřebné pro fundovanou účast na jednáních.

K bodu č. 3 programu jednání:Ing. Jiří Trávníček přednesl návrh na obsazení funkce sekretáře ČSCHPMDK a navrhl výši odměny za výkon této funkce. Jako jediný kandidát byl navržen Ing. Tomáš Janda, žádný z přítomných členů nenavrhl, jiného konkrétního protikandidáta a tak hlasováním aklamací přijato rozhodnutí o zvolení jediného kandidáta ing. Tomáše Jandy do funkce sekretáře Českého svazu chovatelů plnokrevníka a majitelů dostihových koní. Výše odměny za výkon funkce byla stanovena ve výši 3.000 Kč / měsíčně.

K bodu č. 4 programu jednání:
Vzhledem k nedostatku informací o činnosti Miloslava Halíka v EFTBA byla JUDr. Karin Luftmanová prezidiem pověřena zjištěním více podrobností o činnosti přímo u pana Miloslava Halíka.Dále bylo konstatováno, že MVDr. Černocký je členem licentační komise JCČR, a protože má zájem tuto činnost i nadále vykonávat, bylo rozhodnuto, že bude požádán, aby v této komisi pracoval i nadále.

K bodu č. 5 programu jednání:
Jako základní úkoly prezidia byly stanoveny:· Vypracování nových stanov CČSCHPMDK - JUDr. Karin Luftmanová zpracuje do 23.4.2013 analýzu problematických resp. nedostatečných usnesení stávajících stanov CSCHPMDK. Dále bylo stanoveno, že následně JUDr. Luftmanová a Mgr. Šimák zpracují návrh nových stanov s důrazem na zohlednění ustanovení týkajících se občanských sdružení začleněných v novém Občanském zákoníku.· Analýza možností Evropských a národních fondů a programů a jejich sledování – R. Pavla, M. Šimák, Z. Jandejsek, L. Mikulecký· Sjednocení koncepce marketingu a popularizace dostihů s cílem získat stabilní a koncepční sponzory – M. Bláha, R. Pavla, J. Odcházel · Návrh vzhledu, provozu a obsahu webových stránek ČSCHPMDK – M. Bláha· Analýza sázkového provozu – M. Šimák, L. Mikulecký· Zpracování návrhu chovatelské koncepce – J. Ševčík, M. Balaštíková· Analýza dalších možností vnitřních zdrojů – J. Charvát, K. LuftmanováOdpovědní členové zpracují své návrhy na řešení zadané problematiky tak, aby mohly být předloženy ostatním členům alespoň 14 dní před příštím jednáním prezidia (4.6.2013)

K bodu č. 6 programu jednání: 
Na základě příslibu resp. závazku členů nového prezidia ČSCHPMDK vytvořit finanční fond "PODPORA 2013" jehož účelem se má stát podpora chovatelů a pořadatelů v sezóně 2013 se přítomní členové dohodli na vložení finančních prostředků do tohoto fondu dle následujících kritérií:
6. a) Klíč stanovení výše vkladu finančních prostředků do fondu "PODPORA 2013"
Každý z přítomných členů prezidia ČSCHPMDK se zavazuje do tohoto fondu vložit vlastní prostředky ve výši 12.500 Kč za každého svého koně registrovaného do dostihového provozu či chovnou klisnu registrovanou do chovu pro sezónu 2013. Na základě tohoto klíče dosáhl fond částky 2.454.500,- Kč.
6. b) Kritéria pro rozdělení fondu "PODPORA 2013" chovatelům a pořadatelům 
Chovatelé: cca 30% prostředků z fondu "PODPORA 2013" bude poskytnuto na chovatelské prémie, které budou vyplaceny chovatelům koní českého chovu umístěným v rovinových dostizích, takto:Dostih I. kategorie a výše: 1. místo - 18.000,- Kč, 2. místo - 14.000,- Kč, 3. místo - 10.000,- KčDostih II. kategorie: 1. místo -  8.000,-Kč, 2. místo - 6.000,- KčDostih III. kategorie: 1. místo -  5.000,- Kč Hodnocení bude provedeno v listopadu, po ukončení sezóny 2013, na základě statistiky JCČR a prémie budou chovatelům vyplaceny po prosincovém jednání prezidia ČSCHPMDK.Daňové dopady zanalyzují J. Trávníček a Z. Jandejsek.
Pořadatelé: prezidium rozhodlo o rozdělení částky 1.470.000,- Kč pouze mezi ty pořadatele, kteří nezvýší přihlášky/OSK do dostihů nad 5% z celkové dotace, a to tak, že cíleně budou posíleny stávající dotace významných chovatelských zkoušek za předpokladu, že bude s pořadatelem dosaženo dohody o tom, že pořadatel navýší stávající dotaci o stejnou částku, jakou dostane coby příspěvek od ČSCHPMDK (tzn. je-li stávající dotace např. 400tis. a ČSCHPMDK poskytne 100tis., pořadatel je povinen zajistit také 100tis, aby dotace po zvýšení činila 600tis.). Vedle příspěvku na významné chovatelské zkoušky budou pořadatelům poskytnuty částky na dotace dalších dostihů. U názvu všech dostihů, na něž ČSCHPMDK poskytne příspěvek, bude pořadatel povinen uvést, “…s podporou ČSCHPMDK“) a to i tehdy, pokud dotaci dostihu poskytne sponzor. Příspěvkem z fondu „PODPORA 2013“ není omezena možnost členů prezidia poskytnout pořadatelům další dotace a příspěvky, avšak zásadně za podmínky, že takový pořadatel nezvýší  přihlášky/OSK do dostihů nad 5% z celkové dotace. Vzorový návrh smlouvy s pořadateli připraví K. Luftmanová do 16.4.2013
6. c) určení zástupců odpovědných za jednání s jednotlivými pořadateli.
Prezidium stanovilo své zástupce pro jednání s pořadateli takto:Praha - Z. JandejsekPardubice - J. CharvátMost, Karlovy Vary, Netolice - M. Bláha,J. Trávníček, Lysá n. L. - J. Odcházel, Kolesa - J. Charvát, K. Luftmanová, Brno - S. ChudáčekBenešov - K. Luftmanová, Sv. Hora - M. Balaštíková
6.d) správa fondu "PODPORA 2013
Po projednání s pořadateli bude zpracován platební kalendář

K bodu č. 7 programu jednání: Prezidium se dohodlo na pravidelném pořádání zasedání každé druhé úterý v sudém kalendářním měsíci. Tzn. dále v roce 2013 takto: 4.6., 6.8., 8.10, 10.12. vždy od 14 hodin.

K bodu č. 8 programu jednání: Prezidium projednalo žádosti a přijalo za členy tyto žadatele:ing. Václav Luka ml., Martina Luková,  Zenon Kisza, Beata Kiszová, Miloslav Kácel, Petr Karlík, Ladislav Görgl, Jiří Kadlíček, Simona Lukas Běláková.

Ve Zhoři u Jihlavy dne 26.3.2013

Prezidium ČSCHPMDK

Reagovat
  captcha

Zatím nebyl přidán žádný komentář..

0 ks,
Košík
0 ks,