Zápis ze zasedání prezidia ČSCHPMDK č. 4 / 2013 konaného dne 4.6.2013

Přítomni: Ing. Jiří Trávníček CSc., p. Martin Bláha, JUDr. Ing. Karin Luftmanová, Ing. Jiří Odcházel, Ing. Zdeněk Jandejsek, , Mgr. Marek Šimák, pí. Margit Balaštíková, Ing. Miroslav Ševčík, Ing. Rajmund Pavla, Ing. Tomáš Janda

Omluveni: JUDr. Ing. Jiří Charvát, Ing. Luděk Mikulecký, Ing. Stanislav Chudáček

Zasedání prezidia zahájil prezident ČSCHPMDK ing. Jiří Trávníček, který přivítal všechny přítomné a následně představil návrh programu jednání zasedání prezidia. Zápisem pověřen Ing. Janda, ověřovatel pí. Balaštíková. Návrh programu jednání byl všem členům prezidia zaslán před zasedáním formou e-mailu. Tento návrh byl následně všemi přítomnými členy schválen s těmito body: 

Program jednání

 1. Informace o aktuální situaci z jednání prezidia JC ČR
 2. Informace o předání materiálů a veškeré agendy od minulého vedení svazu (protokoly o předání viz příloha)
 3. Inventura členské základny (seznam členů viz příloha)
 4. Fond Podpora 2013/Smlouvy, platební kalendář, prezentace, úkoly k dokončení, specifikace rozdělení chovatelských prémií
 5. EFTBA – Evropská federace chovatelů plnokrevníka – informace, nový zástupce (26.11.2013 nejbližší schůze v UK)
 6. Prezentace a analýza stanov ČSCHPMDK a navržené úpravy
 7. Webové stránky svazu – informace
 8. Základní strategické úkoly – kontrola plnění, prezentace
 9. Návrh kontaktu s okolními a významnými svazy chovatelů (majitelů)
 10. Návrhy komisí v rámci svazu – Chovatelská, marketing, legislativní, ?
 11. Diskuse, různé – Informace z Rady JC ČR, návrh na předsedu pořádkové komise

K bodu č. 1 programu jednání:

Ing. Jiří Trávníček informoval všechny přítomné členy o jednání prezidia JC ČR ze dne 4. 6.2013 v dopoledních hodinách.

Škoda na závodišti Velká Chuchle je v podobném rozsahu jako v roce 2002. 

Derby bylo přesunuto do Mostu, kde bude pořádáno pod hlavičkou TMM s.r.o. Nové dostihy budou v Lysé nad Labem a Pardubicích. Karlovy Vary by měly nahradit zrušený mítink. Vše bude na webu JC ČR.

Zástupci klusácké obce (ČKA) stále nepodepsali smlouvu s JC ČR. Ing. Jandejsek doplnil informace z jednání, kterého se účastnil s reprezentanty ČKA.

Bumpers – stanovisko svazu: Je nutné, aby bylo vše okolo bumpers pečlivě dopracováno. Všechny změny DŘ, doplňujících ustanovení atd. je nutné dostávat dostatečně dopředu před jednáním Rady JC ČR a vše musí být řádně zpracováno.

Sekretář JC ČR – bude vypsáno výběrové řízení na sekretáře JC ČR. Na příštím jednání prezidia stanovit podmínky pro výběrové řízení.

K bodu č. 2 programu jednání:

Ing. Jiří Trávníček informoval o předání materiálů a veškeré agendy od minulého vedení svazu. Vše proběhlo v pořádku. Účetnictví zkontrolováno a bez problému.

K bodu č. 3 programu jednání:

Ing. Jiří Trávníček informoval o stavu členské základny: 195 členů, z nichž 58 nezaplatilo členské poplatky na letošní rok. Někteří z členů dluží i za předešlé roky. Do stanov bude zapracován systém, který zohlední tyto problémy. Na web svazu budou umístěny informace o možnostech platby příspěvků.

K bodu č. 4 programu jednání:

Členové prezidia zdůraznili nutnost výraznější prezentace fondu Podpora 2013.

V nejbližších dnech nutno dodat chybějící smlouvy, nejpozději do 30.6.2013 kopie zaslat sekretáři. Chybějící smlouvy: Dr.Charvát – Pardubice, p.Bláha, Mgr.Šimák – Netolice, pí.Balaštíková – Světlá Hora, Kolesa – Ing. Pavla, Dr. Luftmanová, Ing. Jandejsek – Velká Chuchle, Benešov – Dr.Luftmanová, Lysá nad Labem – Ing.Odcházel

Chovatelské prémie jen pro koně českého chovu dle definice metodiky hlášení v plnokrevném chovu a dostihového řádu.

 K bodu č. 5 programu jednání:

Dr. Luftmanová a Ing. Janda informovali o jednání s p. Halíkem. Ing. Janda informoval o kontaktu s EFTBA. Ing. Janda pověřen zjistit informaci na JC ČR o odměnách p. Halíka za cesty do zahraničí. Mgr. M. Šimák zvolen zástupcem svazu při EFTBA.  Ing. Janda pověřen komunikací s EFTBA. Z EFTBA se budeme snažit zajistit podporu pro chovatele.

K bodu č. 6 programu jednání

JUDr. Karin Luftmanová seznámila členy zasedání s návrhem změn stanov svazu, které vyplývají z nového občanského zákoníku. Na příští prezidium svazu připravit připomínky do 15. 7. 2013 a zaslat před jednáním sekretáři. Stanovy budou předloženy k připomínkám pro všechny členy svazu po posledním letošním jednání prezidia.

 K bodu č. 7 programu jednání

P. Bláha informoval o situaci s webem svazu a představil jeho novou podobu. Jednotný design pro všechny svazy. Web schválen a správou pověřeni Ing. Janda a p. Bláha. Web bude funkční od 14. 6. 2013

K bodu č. 8 programu jednání

Marketing – p. Bláha informoval o přípravě marketingové strategie a generálního marketingu JC ČR. Schváleno. Spolupracovat bude Ing. Pavla.

Analýza sázkového provozu – Mgr. Šimák přidal doplňující informace k materiálu, který zpracoval a který byl rozeslán s pozvánkou. Na materiálu se bude dále pracovat.

Chovatelská koncepce – pí. Balaštíková informovala o materiálu chovatelské koncepce. Proběhla krátká diskuze. Do příštího jednání prezidia připravit návrhy k této koncepci. Zaslat do 15. 7. 2013 sekretáři svazu, který je dále rozešle všem členům prezidia.

K bodu č. 9 programu jednání

Bylo schváleno vyvolat jednání se zástupci svazů okolních zemí (Polsko, Slovensko, Rakousko, Slovinsko, Maďarsko) o spolupráci.  Zajistí Ing. Trávníček, Ing. Janda.

K bodu č. 10 programu jednání

Do příště dát návrhy na členy jednotlivých komisí: Chovatelská, Marketing, Sázky, Legislativní, Licentační

K bodu č. 11 programu jednání

Proběhla diskuze ohledně oceňování členů svazu – předávání cen. Navrženo spojit s dalšími svazy,  JCČR pro zvýšení úrovně, prestiže. Ing. Pavla, p. Bláha do příště návrh řešení.

Chovatelské přehlídky – Prezidium svazu podporuje pořádání chovatelských přehlídek. Pro letošní rok navrženy dvě chovatelské, jedna na Moravě a druhá v Čechách z důvodu dostupnosti pro chovatele. Návrh na JC ČR zašle Ing. Odcházel a pí. Balaštíková.  

Ve Zhoři u Jihlavy dne 4. 6. 2013

Zapsal:  Ing. Janda

Ověřila:  pí. Balaštíková

Reagovat
  captcha

Zatím nebyl přidán žádný komentář..

0 ks,
Košík
0 ks,