Zápis ze zasedání prezidia ČSCHPMDK č.4/2014

Zápis ze zasedání prezidia Českého svazu chovatelů plnokrevníka a majitelů dostihových koní (ČSCHPMDK)  č.4/2014

konaného dne 10.6.2014

 

Dne 10.6.2014 se od 14:00 hodin v Poděbradech v Hotelu Zámeček uskutečnilo zasedání prezidia ČSCHPMDK za účasti těchto členů: Ing. Jiří Trávníček, Ing. Stanislav Chudáček, JUDr. Ing. Karin Luftmanová, Ing. Jiří Odcházel, Ing. Miroslav Ševčík, Ing. Luděk Mikulecký, JUDr. Ing. Jiří Charvát, Vítězslav Vanda, Ing.Marcela Hradilová, Ivo Köhler, Ing. Zdeněk Jandejsek, Ing. Tomáš Janda - sekretář

Omluveni:  Margit Balaštíková, Martin Bláha, Mgr. Marek Šimák

 

_______________________________________________________________________________________

Zasedání prezidia zahájil prezident ČSCHPMDK Ing. Jiří Trávníček, který přivítal všechny přítomné a následně představil návrh programu jednání prezidia. Pořízením zápisu byl pověřen sekretář Ing. Tomáš Janda a ověřovatelem Ing. Stanislav Chudáček. Pozvánka s návrhem programu jednání byla všem členům prezidia zaslána e-mailem před konáním zasedání. Tento návrh byl následně všemi přítomnými členy schválen s těmito body:

Program jednání:

1. Diskuze k návrhu smlouvy o zajištění dostihového provozu

2. Informace z jednání rady JC ČR dne 14.5.2014

3. Stanovy ČSCHPMDK

4. Diskuse, různé:

a) Fond podpora 2014 – dostihový den svazu

b) Informace Mgr.Šimáka z jednání EFTBA

c) Katalog  plemeníků 2015

d) Chovatelská koncepce

e) přijetí nových členů

_________________________________________________________________________

 

K bodu č. 1 programu jednání:

Ing. Trávníček informoval o návrhu smlouvy, kterou všichni přítomní dostali před jednáním prezidia s předstihem emailem. Ing.Hradilová podotkla, že se domnívá, že závodiště smlouvu nepodepíší. JUDr.Charvát a Ing. Hradilová navrhli ze smlouvy vypustit většinu závěrečné části řešící detaily, kromě závazků závodišť o počtu dostihů a dotací. Dále proběhla delší diskuze o této smlouvě. JUDr.Luftmanová a Mgr.Šimák byli pověřeni zapracováním připomínek do smlouvy, tak aby mohla být včas předložena na příštím jednání rady JC ČR.

 

K bodu č. 2 programu jednání:

JUDr.Charvát informoval o jednání rady dne 14.5.2014. Zejména zdůraznil, že vyzval zástupce závodišť, aby se podíleli na zvýšení dotací ve druhé půlce roku z peněz z Ministerstva zemědělství, které získali. Zatím bez výraznější odezvy. Stanovisko svazu ČSCHPMDK k tomuto bodu viz. bod č.4 a) tohoto zápisu.

Dále byla diskutována otázka EBF. Nutné dodat podklady o přesné výši nákladů a příjmů. Rozhodnutí na příští radě JC ČR.

 

K bodu č. 3 programu jednání:

Stanovy svazu nebyly schváleny na Valném shromáždění, kde padla řada připomínek. Bohužel doposud nikdo připomínky nezaslal písemně. Ing. Janda opět požádá prostřednictvím webu o připomínky ke stanovám do konce července, tak aby mohl být finální návrh stanov připraven do příštího jednání prezidia.

 

K bodu č. 4 programu jednání:

a) Fond podpora 2014 – Prezidium ČSCHPMDK si uvědomuje současnou nízkou úroveň dotací a špatnou situaci ve financování českého dostihového sportu, a proto se připojuje k výzvě rady JC ČR ze dne 14.5.2014 a vyzývá pořadatele, aby do příštího jednání rady Jockey Clubu ČR, přišli s návrhem na navýšení dotací dostihů ve druhé části sezony 2014, tj. od srpna, z finančních prostředků, které obdrželi od ministerstva zemědělství. Pokud dojde k navýšení cen dostihů od srpna 2014, prezidium ČSCHPMDK garantuje další navýšení minimálně o 25 procent navýšené částky v rámci Fondu Podpora 2014. (Příklad: Pokud pořadatelé navýší ceny dostihů od srpna 2014 o 1 milión korun, z Fondu Podpora 2014 je garantován minimálně příspěvek ve výši dalších 250 tisíc korun.)

Ing.Trávníček a Ing.Janda dojednají formu podpory JC ČR z peněz, které zůstaly ve Fondu podpora z roku 2013.

b) Informace Mgr.Šimáka z jednání EFTBA – Mgr.Šimák zašle informace písemně.

c) Katalog  plemeníků 2015 – Prezidium rozhodlo, že vzhledem k malému počtu nově zařazených hřebců a finanční náročnosti, nebude v roce 2015 vydávat tištěný katalog plemeníků. Ing.Hradilová dodá do příštího jednání prezidia návrh na webový katalog plemeníků včetně rozpočtu atd.

d) Chovatelská koncepce – Ing. Trávníček informoval, že Chovatelská koncepce byla dne 10.6.2014 projednána na chovatelské komisi JC ČR, kde padlo několik návrhů úprav.  Chovatelská koncepce bude v aktuálním znění umístěna na web ČSCHPMDK k připomínkám veřejnosti do konce července. Připomínky zasílat k rukou sekretáře Ing. Jandy. Připomínky budou projednány s chovatelskou komisí JC ČR a předloženy radě JC ČR.

e) Přijetí nových členů – prezidium jednomyslně schválilo přijetí těchto členů: Hana Poledníková, Petr Poledník, Miloš Komanec.

 

 

 V Poděbradech dne 10.6.2014

 

Zapsal: Ing. Tomáš Janda

Ověřil: Ing.Stanislav Chudáček

0 ks,
Košík
0 ks,