Zápis ze zasedání prezidia ČSCHPMDK č.6/2014

Zápis ze zasedání prezidia Českého svazu chovatelů plnokrevníka a majitelů dostihových koní (ČSCHPMDK)  č.6/2014 konaného dne 9.12.2014 

 

Dne 9.12.2014 se od 14:00 hodin v Praze – Velké Chuchli uskutečnilo zasedání prezidia ČSCHPMDK za účasti těchto členů: Ing. Jiří Trávníček, Ing. Stanislav Chudáček, JUDr. Ing. Karin Luftmanová, Ing. Jiří Odcházel, Ing. Miroslav Ševčík, JUDr. Ing. Jiří Charvát, Vítězslav Vanda, Ing.Marcela Hradilová, Ivo Köhler, Ing. Zdeněk Jandejsek, Mgr. Marek Šimák, Margit Balaštíková, Martin Bláha, Ing. Tomáš Janda - sekretář

Omluveni: Ing. Luděk Mikulecký

 _______________________________________________________________________________________

Zasedání prezidia zahájil prezident ČSCHPMDK Ing. Jiří Trávníček, který přivítal všechny přítomné a následně představil návrh programu jednání prezidia. Pořízením zápisu byl pověřen sekretář Ing. Tomáš Janda a ověřovatelem Vítězslav Vanda. Pozvánka s návrhem programu jednání byla všem členům prezidia zaslána e-mailem před konáním zasedání. Tento návrh byl následně všemi přítomnými členy schválen s těmito body:

Program jednání:

1. Informace o aktuální situaci z jednání prezidia JC ČR a smlouva o zajištění dostihového provozu

2. Stav hospodaření svazu, stav členské základny

3. Stanovy ČSCHPMDK

4. Plán práce 2015 - valná hromada 2015, termíny prezidií v roce 2015 + hlavní úkoly pro rok 2015

5. Diskuse, různé:

a) Návrhy svazu do jednotlivých komisí JC ČR

b) katalog plemeníků 2015

c) Převod peněz z fondu podpora na JC ČR

d) Přijetí nových členů

e) EBF

f) Vyhodnocení sezony 2014 – nejlepší chovatelé, majitelé, koně ČR chovu

g) Diskuse

_________________________________________________________________________

K bodu č. 1 programu jednání:

JUDr.Charvát informoval o stavu hospodaření JC ČR. JC ČR nemá příjmy na dlouhodobé vyplácení majitelských a chovatelských prémií. Hospodaření JC ČR bylo v intencích let minulých s velmi podobnými náklady ale v mínusu pro letošní rok skončilo díky výplatě těchto prémií. Závodiště se postavili negativně k dlouhodobější smlouvě s JC ČR. Začínají tedy jednání o smlouvě pouze pro rok 2015.

Ing. Trávníček doplnil, že je třeba zajistit zdroje na majitelské a chovatelské prémie.

Dále informoval o návrzích změn DU, dostihového řádu a termínech dostihových dní v roce 2015. Členové prezidia dostali návrhy předem emailem a nebyli žádné další návrhy.

K bodu č. 2 programu jednání:

Ing. Trávníček informoval o stavu hospodaření svazu a platbách členských příspěvků. Členské příspěvky za letošní rok zaplatilo jen necelých sto z 220 členů svazu. Někteří členové neplatí příspěvky dlouhodobě. Ze selekčních poplatků za nově zařazované hřebce dostal svaz 50 000 Kč. – z nichž 20 000 Kč. náleží a bylo zasláno asociaci steeplechase. Příjmy svazu jsou tedy minimální. Jen náklady na členství v evropském svazu chovatelů plnokrevníka pak činí cca 80 000 Kč za rok.

K bodu č. 3 programu jednání:

Proběhla krátká diskuse k finálnímu návrhu stanov. Žádné zásadní připomínky ani z prezidia ani od členů svazu. Stanovy budou předloženy ke schválení na valné hromadě svazu v roce 2015. Návrh nového znění stanov je na webu.   

K bodu č. 4 programu jednání:

Prezidium schválilo Ing. Trávníčkem navržené termíny prezidií v roce 2015 a zvolilo termín valného shromáždění svazu v roce 2015.

Termíny prezidií: 10.2.2015, 9.6.2015, 8.9.2015, 8.12.2015

Termín Valné hromady: 14.3.2015 – V Poděbradech

K bodu č. 5 programu jednání:

a) Návrhy svazu do jednotlivých komisí JC ČR – Do pořádkové komise navržena Mgr.Fialová. Jiné návrhy a připomínky k návrhu JC ČR nebyly.

b) katalog plemeníků 2015 – Díky nedostatku financí nový tištěný katalog v roce 2015 nebude.

c) Převod peněz z fondu podpora na JC ČR – Všechny smlouvy podepsány. Jde o peníze z fondu podpora 2013, které byly alokovány na chovatelské prémie ale díky nižšími nároku na chovatelské prémie nebyly na tyto prémie použity. Převod peněz proběhne do konce roku. 

d) Přijetí nových členů – žádná žádost.

e) EBF – JUDr.Charvát informoval, že poplatky do fondu byly za rok 2014 zaplaceny za všechny plemeníky mající licenci pro rok 2014.

f) Vyhodnocení sezony 2014 – nejlepší chovatelé, majitelé, koně ČR chovu – viz. materiál na prezidium, který je zveřejněn i na webu svazu.

g) Diskuse

V Praze dne 9.12.2014

Zapsal: Ing. Tomáš Janda

Ověřil: V.Vanda

0 ks,
Košík
0 ks,