Zápis ze zasedání prezidia ČSCHPMDK č.7 /2013 konaného dne 10.12.2013

Dne 10. prosince 2013 se od 9:00 hodin v tréninkové centrále DS PEGAS ve Zhoři u Jihlavy uskutečnilo zasedání prezidia ČSCHPMDK za účasti těchto členů: Ing. Jiří Trávníček, Ing. Zdeněk Jandejsek, Ing. Luděk Mikulecký, Ing. Stanislav Chudáček, Martin Bláha, Ing. Miroslav Ševčík, JUDr. Ing. Jiří Charvát, Ing. Tomáš Janda - sekretář

Omluveni: Ing. Rajmund Pavla, JUDr. Ing. Karin Luftmanová, Mgr. Marek Šimák, Margit Balaštíková, Ing. Jiří Odcházel

____________________________________________________________________________________________________

Zasedání prezidia zahájil prezident ČSCHPMDK Ing. Jiří Trávníček, který přivítal všechny přítomné a následně představil návrh programu jednání zasedání prezidia. Pořízením zápisu byl pověřen sekretář Ing. Janda a ověřovatelem M. Bláha. Návrh programu jednání byl všem členům prezidia zaslán před zasedáním formou e-mailu. Tento návrh byl následně všemi přítomnými členy schválen s těmito body:

Program jednání

1. Katalog plemeníků 2014 – informace o aktuálním stavu podá Ing. Janda, Ing. Trávníček

2. Prezentace a analýza stanov ČSCHPMDK + finalizace do definitivní podoby

3. Revizní komise – svolat jednání (Ing. Dušková, T. Plichta, J. Pšurný) a návrhy na nové složení pro rok 2014

4. Fond Podpora 2013 a 2014 – výsledek 2013 a koncepce pro rok 2014

5. Základní strategické úkoly – kontrola plnění, prezentace – chovatelská koncepce

6. Plán práce 2014 – valná hromada 2014, termíny prezidií v roce 2014

7. Diskuse, různé -

a. Informace o aktuální situaci z jednání rady JC ČR

b. Přijetí nových členů, informace o členské základně

c. Nabídka blacktype pedigree

d. Návrhy změn DŘ a DÚ

e. Informace z jednání EFTBA – Mgr. Šimák, Ing. Janda

__________________________________________________________________________

K bodu č. 1 programu jednání:

Ing. Janda představil podobu katalogu. Obsah zajišťuje zejména Ing. Vlček. Fotografie od držitelů hřebců slečna Votavová. Tisk provede tiskárna navržená Ing. Vlčkem. Katalog bude vytištěn v počtu 500 kusů a rozeslán zdarma všem členům ČSCHPMDK v průběhu ledna. Zbylé výtisky budou nabízeny k prodeji.

K bodu č. 2 programu jednání:

Žádné další návrhy na změny stanov nejsou. Stanovy jsou již v souladu s novým občanským zákoníkem. Finální podoba návrhu stanov bude zveřejněna na webu svazu s dostatečným předstihem před valným shromážděním, k připomínkám členů svazu.

K bodu č. 3 programu jednání:

Ing. Janda pověřen svoláním revizní komise svazu na leden 2014. Do příštího jednání prezidia návrhy na členy nové revizní komise, která bude schválena na valné hromadě 2014.

K bodu č. 4 programu jednání

Do Fondu Podpora 2013 bylo celkem členy prezidia vloženo 2 453 500 Kč. Z toho 1 495 000 Kč bylo vyplaceno závodištím podle následujícího rozdělovníku: Velká Chuchle 525 000 Kč, Pardubice 300 000 Kč, Most 200 000 Kč, Karlovy Vary 200 000 Kč, Brno 60 000 Kč, Sv. Hora 30 000 Kč, Kolesa 50 000 Kč, Lysá n. L. 70 000 Kč, Netolice 30 000 Kč, Benešov 30 000 Kč.

Na chovatelské prémie tedy bylo vyčleněno 958 500 Kč. Podle výsledků v roce 2013 bude chovatelům do konce roku vyplaceno 610 000 Kč na chovatelských prémiích. Nerozdělené prostředky na chovatelské prémie v roce 2013 ve výši 348 500 Kč budou převedeny do Fondu Podpora 2014.

Prezidium dále jednomyslně schválilo pokračování fondu i v roce 2014. Výše vložených finančních prostředků bude minimálně na úrovni roku 2013, a tak z Fondu Podpora 2014 tak bude v roce 2014 vyplaceno minimálně 2 802 000 Kč! Konkrétní vklady jednotlivých členů do fondu budou odsouhlaseny na příštím jednání prezidia. Do fondu mohou pro příští rok přispět všichni členové svazu, tedy nejen členové prezidia!

Fond bude v roce 2014 rozdělen formou dostihového dne svazu a dále na podporu malých závodišť. Forma podpory pro rok 2014 byla nastíněna následovně: seriály pro české koně, pro klisny, proutěné překážky a dále případně příspěvek na navýšení dotací významných dostihů. Ing. Janda a Ing. Trávníček byli pověřeni výběrem závodiště, kde se uskuteční dostihový den svazu. Všechny prostředky budou rozděleny a prezentovány pod hlavičkou fond Podpora 2014.

K bodu č. 5 programu jednání

Chovatelská koncepce byla po zapracování připomínek oponentů zaslána radě JC ČR, kde byla projednána a s některými úpravami schválena. Jelikož stále není definitivní podoba zápisu, a tedy schváleného znění chovatelské koncepce z rady JC ČR, tak prezidium svazu schválilo zveřejnit chovatelskou koncepci na webu svazu, jak bylo předloženo radě JC ČR.

K bodu č. 6 programu jednání

Plán práce na rok 2014. Valné shromáždění proběhne v sobotu 22. nebo 29. března 2014. Prezidium svazu se sejde v roce 2014 v těchto termínech: 11. února a dále 10. června, 9. září a 9. prosince.

K bodu č.7 programu jednání

a. Ing. Trávníček informoval všechny přítomné členy o jednání rady JC ČR ve čtvrtek 14. listopadu 2013 v odpoledních hodinách. Zejména zdůraznil, že stále není zápis z této rady.

b. Přijetí nových členů – prezidium jednomyslně schválilo přijetí těchto členů: A. Jakub.

c. Prezidium opět projednalo nabídku Ing. Vlčka projekt blacktype pedigree. Vzhledem k nejistým příjmům v roce 2014 a stále nejistému využití členy svazu bylo definitivní rozhodnutí posunuto na valnou hromadu svazu v roce 2014.

d. Návrhy změn dostihového řádu (DŘ) a doplňujících ustanovení (DU) – žádné návrhy na změny DŘ a DU od členů svazu nepřišly. Prezidium se shodlo na nutnosti velké revize celého dostihového řádu, na které by se mělo začít pracovat.

e. Informace z jednání EFTBA v Newmarketu přednesl Ing. Janda, který se jednání zúčastnil spolu s Mgr. Šimákem.

Ing. Janda navrhl uspořádat zájezd pro členy svazu (případně další zájemce) na den otevřených dveří ve francouzských hřebčínech o víkendu 1.a 2. února 2014 spojené s návštěvou hřebčínů, které byli vytipovány jako vhodné pro ustájení klisen českých chovatelů a byli s nimi dohodnuty významné slevy. Prezidium odsouhlasilo a schválilo přispět na účast členů svazu.

 

Ve Zhoři dne 10. prosince 2013

 

Zapsal: Ing. Janda

Ověřil: M. Bláha

0 ks,
Košík
0 ks,