3. Jednací řád Valného shromáždění ČSCHPMDK

 

Článek I.
Úvodní ustanovení

 1. Prezidium ČSCHPMDK (dále jen prezidium) na základě článku č. X.  a XIII. Stanov ČSCHPMDK vydává tento Jednací řád Valného   shromáždění ČSCHPMDK, který upravuje přípravu, obsah jednání, způsob usnášení a náležitosti rozhodování Valného shromáždění   ČSCHPMDK (dále jen VS).

Článek II.
Příprava Valného shromáždění ČSCHPMDK

 1. Jednání VS svolává prezidium v souladu s ustanovením čl. IX. Stanov ČSCHPMDK.
 2. Prezidium stanoví termín, čas a místo zasedání a oznámí to všem členům písemnou pozvánkou. Pozvánka obsahuje i připravený program VS a v případě VS dle čl. XVIII. i text navrhované změny.
 3. Prezidium připraví jednotlivé body jednání a celkový program VS.
 4. Prezidium připraví návrh na usnesení z jednání VS.

Článek III.
Jednání Valného shromáždění ČSCHPMDK

 1. VS je shromážděním řádných členů ČSCHPMDK s hlasem rozhodujícím.
 2. VS je usnášeníschopné, zúčastní-li se ho nejméně polovina řádných a hlasování oprávněných členů. Nezúčastní-li se VS, v době zahájení dle pozvánky, požadovaný počet členů, je VS rozpuštěno a svoláno mezi přítomnými nové VS s termínem 1 hodinu po tomto svolání. Toto nové VS je usnášeníschopné při jakémkoliv počtu řádných členů. K přijetí usnesení se vyžaduje nadpoloviční většina hlasů přítomných členů s hlasem rozhodujícím.
 3. Jednání VS zahajuje a řídí prezident ČSCHPMDK nebo jiný pověřený člen prezidia jako předsedající.
 4. Předsedající VS
  - určí zapisovatele z jednání VS
  - nechá zvolit mandátovou komisi a na základě sdělení mandátové komise konstatuje předsedající počet přítomných a hlasování oprávněných řádných členů ČSCHPMDK
  - nechá zvolit volební komisi, návrhovou komisi a ověřovatele zápisu
  - nechá schválit program VS
 5. Dále se VS řídí schváleným programem VS.
 6. K jednotlivým bodům programu vyzve předsedající postupně účastníky VS, kteří se přihlásí do rozpravy.
 7. Do rozpravy se přihlašují diskutující písemně.
 8. Diskusní příspěvek je omezen maximálně na 5 minut, pokud předsedající nepovolí delší dobu.
 9. K jednotlivým diskusním příspěvkům se připouštějí faktické připomínky v rozsahu maximálně 1 minuty, pokud předsedající nepovolí delší dobu.
 10. Nikdo z účastníků nesmí rušit předsedajícího ani toho, komu bylo uděleno slovo. Nemluví-li řečník k projednávanému bodu, může mu předsedající odejmout slovo i před uplynutím časového limitu.
 11. Písemné návrhy a připomínky,  k nimž nebude zaujato stanovisko v průběhu jednání, nebudou zahrnuty do usnesení, ale mohou být předány k projednání prezidiu  na jeho nejbližším jednání.
 12. Předsedající je oprávněn předložit návrh na ukončení diskuse k danému bodu. O tomto návrhu dá předsedající hlasovat a k přijetí návrhu je třeba nadpoloviční většina hlasů přítomných delegátů.
 13. Na jednání VS mohou být prezidiem přizváni i hosté, kteří mohou vystoupit v rozpravě se souhlasem předsedajícího.

Článek IV.
Přijímání usnesení a hlasování

 1. Návrh na usnesení předkládá návrhová komise v rámci připraveného materiálu. Návrh na usnesení je možno upravit podle podnětu přítomných členů s hlasem rozhodujícím na základě hlasování o jednotlivých bodech usnesení.
 2. Pokud byly v průběhu jednání navrženy dodatky k usnesení nebo pozměňující návrhy, je třeba je podat písemně a předsedající o nich nechá hlasovat. Vyjádření pouhého nesouhlasu s navrhovaným opatřením bez návrhu na úpravu usnesení, není považováno za protinávrh a samostatně se o něm nehlasuje.
 3. V případě, že je předložen návrh na usnesení ve dvou nebo více variantách, hlasuje se o jednotlivých variantách v pořadí, ve kterém byly předloženy. Schválením jedné varianty se ostatní považují za nepřijaté.
 4. Nebude-li na VS přijat žádný z návrhů na usnesení, ustanoví předsedající konzultativní skupinu, která vypracuje nový návrh usnesení. Pokud i po té nebude návrh na usnesení přijat, může VS rozhodnout, že se věc projedná na dalším VS nebo pověří rozhodnutím prezidium.
 5. O jednotlivých bodech usnesení se hlasuje aklamací, postupně.
 6. Usnesení je přijato, hlasuje-li pro návrh nadpoloviční většina přítomných členů s hlasem rozhodujícím.

Článek V. 
Pracovní komise

 1. Členové s hlasem rozhodujícím volí komisi mandátovou, volební, návrhovou a ověřovatele zápisu.
 2. Mandátová komise je tříčlenná, ověřuje platnost mandátu členů s hlasem rozhodujícím, podává zprávu o počtu přítomných členů s hlasem rozhodujícím a ostatních přítomných, ověřuje usnášení schopnost VS.
 3. Volební komise (viz. Volební řád) řídí volby prováděné VS. Komise je tříčlenná, v čele s předsedou volební komise. Návrh na složení volební komise předkládá prezidium.
 4. Návrhová komise je tříčlenná. Předkládá návrh na usnesení v rámci připraveného materiálu a na základě průběhu rozpravy upravuje, připravuje a předkládá VS konečné znění návrhu na usnesení.
 5. Zápis z VS ověřují 3 členové pléna zvolení jako ověřovatelé zápisu.

Článek VI. 
Ukončení valného shromáždění

 1. Po projednání všech bodů schváleného programu přednese předsedající závěr a VS ukončí.

Článek VII.
Zabezpečení usnesení

 1. Zápis a usnesení se vyhotovuje písemně do 14 dnů po jednání VS. Usnesení bude zveřejněno www. stránkách ČSCHPMDK.
 2. Za vyhotovení zápisu a zveřejnění usnesení odpovídá sekretář ČSCHPMDK.

Článek VIII.
Závěrečná ustanovení

 1. V případě nejasnosti výkladu některého ustanovení tohoto jednacího řádu nebo vzniku situace tímto jednacím řádem neřešené, rozhoduje o dalším postupu jednání předsedající VS.
 2. Tento jednací řád byl schválen Prezidiem ČSCHPMDK.
0 ks,
Košík
0 ks,