1. Stanovy ČSCHPMDK

 

STANOVY SPOLKU
ČESKÝ SVAZ CHOVATELŮ PLNOKREVNÍKA A MAJITELŮ DOSTIHOVÝCH KONÍ, z.s.

Preambule

Český svaz chovatelů plnokrevníka a majitelů dostihových koní vznikl dle zákona č. 83/1990 Sb. a je spolkem ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Při své činnosti se řídí zejména občanským zákoníkem, dalšími obecně závaznými právními předpisy a těmito stanovami:

I.

Název a sídlo

Název: Český svaz chovatelů plnokrevníka a majitelů dostihových koní z.s. (dále jen „svaz“).

Sídlem svazu je Praha s působností pro celé území České republiky. Přesná adresa sídla je zapsána ve spolkovém rejstříku. Korespondenční adresa může být prezidiem svazu určena odlišně od sídla svazu a musí být uvedena na internetových stránkách svazu.

II.

Trvání svazu

Trvání svazu ani počet členů není omezen.

III.

Poslání svazu

Svaz je samostatným nezávislým spolkem sdružujícím chovatele plnokrevníka a majitele dostihových koní s aktivní účastí v chovu a/nebo dostihovém sportu v ČR.

Posláním svazu je všestranně podporovat a soustavně zvyšovat úroveň chovu anglického plnokrevníka a dostihového sportu v České republice. Podporuje a usměrňuje chovatelskou a šlechtitelskou práci v plnokrevném chovu, podílí se na přípravě chovatelské koncepce a šlechtitelského programu plemene anglický plnokrevník, zajišťuje mezinárodní spolupráci, organizuje stáže odborných pracovníků, rozvíjí a podporuje publikační činnost. Podporuje pořadatele dostihů a spolupracuje s nimi za účelem zajištění kvality a kvantity výkonnostních zkoušek anglického plnokrevníka a zvýšení bezpečnosti koní i jezdců. Zastoupením v komisích a orgánech Jockey Clubu ČR se podílí na řízení dostihového provozu s důrazem na ochranu koní a jejich zdraví.

IV.

Zásady hospodaření

1) Svaz je nevýdělečná organizace, jejímiž příjmy jsou zejména:

a) členské příspěvky

b) dotace ze státního rozpočtu, rozpočtu obcí, případně další dotace.

c) dědictví a dary.

d) výnosy z majetku a finančních prostředků svazu uložených u peněžních ústavů.

e) vedlejší hospodářská činnost provozovaná v souladu se zákonem a cíli svazu.

2) Hospodaření svazu se řídí ročním plánem hospodaření a rozpočtem na kalendářní rok, který schválí valné shromáždění na základě návrhu předloženého prezidiem, v souladu s obecně platnými právními předpisy.

3) Prezidium odpovídá za vedení ekonomické agendy svazu v souladu s obecně platnou právní úpravou.

4) Prezidium spolu s revizní komisí zpracovává plán hospodaření na příslušné období a zprávu o hospodaření za uplynulé období. Tyto materiály po projednání v prezidiu schvaluje valné shromáždění.

5) Prezidium odpovídá za zpřístupnění veškeré ekonomické agendy revizní komisi.

V.

Členství

1) Členem svazu se může stát právnická nebo plně svéprávná fyzická osoba. Členství je zcela založeno na dobrovolnosti. Vznik členství je podmíněn doručením písemné přihlášky a zaplacením členského příspěvku.

2) Členství vzniká dnem rozhodnutí prezidia o přijetí. O tom rozhodne prezidium na svém nejbližším zasedání. Evidenci členů svazu se jmény, e-mailové adresy a místy bydliště vede prezidium a seznam a je zpřístupněna na webových stránkách svazu. Kdo se uchází o členství ve svazu, projevuje tím vůli být vázán stanovami od okamžiku, kdy se stane členem svazu, a souhlasí se zveřejněním své osoby v seznamu členů.

3) Čestné členství uděluje (odebírá) členovi valné shromáždění na návrh prezidia, nebo na návrh člena svazu. Čestný člen má stejná práva a povinnosti jako řádný člen s tím, že neplatí členský příspěvek a může se účastnit jednání orgánů svazu pouze s hlasem poradním.

4) Člen má tato práva:

a) podílet se na činnosti svazu v souladu s těmito stanovami,

b) volit a být volen do orgánů svazu, pokud dosáhl min. 18 let věku,

c) účastnit se jednání valného shromáždění a hlasovat na ní, činit zde námitky,

d) předkládat všem orgánům svazu své návrhy, dotazy a podněty.

5) Člen má tyto povinnosti:

a) svou činností přispívat k dosahování cílů činnosti svazu, jak jsou definovány těmito stanovami

b) prezentovat činnost svazu ve smyslu cíle stanoveného těmito stanovami,

c) vystupovat tak, aby nepoškodil dobré jméno a cíl činnosti svazu,

d) zachovávat povinnosti uložené stanovami a usneseními valného shromáždění, nemařit dosažení cílů činnosti svazu a úkolů určených usnesením valného shromáždění,

e) platit členské příspěvky, o jejichž výši rozhodlo valné shromáždění,

f) oznámit prezidiu změny osobních nebo kontaktních údajů.

VI.

Zánik členství

K zániku členství může dojít:

a) vystoupením člena ze svazu formou písemného oznámení prezidiu, členství zaniká dnem doručení takového písemného oznámení,

b) úmrtím člena, je-li fyzickou osobou, zánikem bez právního nástupce, je-li právnickou osobou,

c) zánikem svazu,

d) vyloučením člena,

e) nezaplacením členského příspěvku ani v dodatečné alespoň třiceti (30) denní lhůtě, ačkoli byl na tento následek upozorněn v upomínce o zaplacení. Upomínka se zasílá na e-mailovou adresu uvedenou v seznamu členů, pokud si člen v seznamu členů nevyhradil, že požaduje korespondenci pouze na poštovní adresu.

Člen může být vyloučen z důvodů porušení stanov, nebo pokud svým jednáním poškozuje majetek nebo dobré jméno svazu a pokud byl na možnost vyloučení upozorněn prezidiem.

Člena vyloučí prezidium usnesením. Člen může do 15 dnů od doručení písemného rozhodnutí o vyloučení písemně navrhnout prezidiu, aby rozhodnutí o vyloučení přezkoumala revizní komise.

VII.

Příspěvky

1) O výši příspěvků rozhoduje valné shromáždění vždy na další rok.

2) Příspěvek je člen povinen uhradit nejpozději do okamžiku zahájení následující valné hromady.

3) Za rok 2015 jsou členové povinni uhradit členský příspěvek nejpozději do 60 dní ode dne konání valného shromáždění, které schválilo tyto stanovy.

VIII.

Orgány svazu

Orgány svazu jsou: valné shromáždění, prezidium a revizní komise.

Výkon funkcí v orgánech svazu je dobrovolný; za tuto činnost nepřísluší odměna, ledaže valné shromáždění rozhodne jinak.

IX.

Valné shromáždění - složení

1) Valné shromáždění zahrnuje všechny členy svazu a je nejvyšším orgánem svazu. Koná se nejméně 1x za rok a to do 31.3. daného roku. Musí však být svoláno vždy, když o tom rozhodne prezidium, nebo požádá-li o svolání nejméně jedna třetina členů svazu. Nesvolá-li prezidium svazu mimořádné valné shromáždění do třiceti dnů od doručení žádosti členů, mohou ti, kdo žádost podali, svolat zasedání valného shromáždění na náklady svazu sami.

2) Pozvánka na valné shromáždění obsahuje i návrh programu jednání, místo konání, datum a čas počátku jednání. Pozvánka včetně programu musí být zaslána členům písemně alespoň 3 týdny předem na e-mailové adresy uvedené v seznamu členů, pokud si člen v seznamu členů nevyhradí, že požaduje korespondenci pouze na poštovní adresu. Ve stejné lhůtě bude pozvánka zveřejněna také na internetových stránkách svazu. Požádá-li o to alespoň jedna třetina členů svazu, zařadí prezidium jimi požadovanou a zdůvodněnou záležitost na pořad valného shromáždění. Upozornění na doplnění programu valného shromáždění zveřejní prezidium na internetových stránkách svazu.

3) V pozvánce oznámený program valného shromáždění lze změnit či doplnit jen se souhlasem nadpoloviční většiny všech členů svazu. Záležitost, která nebyla uvedena na pozvánce na valné shromáždění, lze tak zařadit do programu a rozhodnout jen za účasti a se souhlasem nadpoloviční většiny všech členů svazu oprávněných o ní hlasovat.

4) Řádné i mimořádné valné shromáždění je usnášeníschopné, zúčastní-li se ho nejméně polovina řádných a k hlasování oprávněných členů. Členové svazu se mohou účastnit valného shromáždění prostřednictvím svého zástupce zmocněného písemnou plnou mocí. Nezúčastní-li se valného shromáždění do 1 hodiny po zahájení požadovaný počet členů, je valné shromáždění usnášeníschopné při jakémkoli počtu řádných členů.

5) Orgány valného shromáždění za účelem řádného průběhu jednání jsou předseda valného shromáždění, skrutátoři, zapisovatelé a ověřovatelé zápisu, mandátová, návrhová a popř. volební komise. Jednání valného shromáždění se řídí schváleným jednacím řádem.

6) Zápisy ze zasedání valného shromáždění i prezidia zajišťuje prezidium a zveřejňují se na internetových stránkách svazu. V zápise musí být uvedeno místo a datum konání valného shromáždění, doslovné znění přijatých usnesení, výsledky hlasování o návrzích, veškeré námitky členů, u nichž členové požádali o zaprotokolování, eventuálně o to požádal předseda jednání valného shromáždění. Přílohou je vždy pozvánka a seznam přítomných členů. Přílohou jsou i podklady předložené k hlasování, zejména pokud se jedná o návrhy změn znění stanov. Každý člen svazu na písemnou žádost zaslanou prezidiu svazu může nahlížet do zápisů ze zasedání valného shromáždění i prezidia a to, nedojde-li k jiné dohodě, v sídle svazu, popř. prezidenta.

X.

Pravomoc valného shromáždění

Valné shromáždění:

i)        schvaluje stanovy, jednací řád, volební řád a volí a odvolává prezidium a revizní komisi

ii)       projednává a schvaluje rozpočet svazu, zprávy prezidia, zprávy revizní komise

iii)     určuje usnesením aktuální výši členského příspěvku na členské období a ukládá prezidiu provedení výběru,

iv)     jedná a rozhoduje o vnitřních směrnicích svazu, o usneseních závazných pro členy a orgány svazu, o výkonu činnosti svazu a o koncepci jeho rozvoje, včetně úkolů jejichž splnění má být dosaženo a o základních otázkách chovatelské koncepce

v)      rozhoduje o zániku svazu

vi)     rozhoduje o dalších otázkách, které si k rozhodování vyhradí, nebo které do jeho působnosti svěřuje zákon nebo tyto stanovy.

XI.

Hlasování ve valném shromáždění

1) Valné shromáždění rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných, nevyžadují-li tyto stanovy nebo příslušný zákon většinu vyšší. Každý řádný člen svazu má 1 hlas.

2) Volba orgánů svazu je dána volebním řádem, který je přílohou stanov.

XII.

Prezidium

Svaz je řízen 12-14ti členným prezidiem, které je statutárním orgánem svazu a je voleno valným shromážděním na období 3 let. Do prezidia jsou zvoleni kandidáti, kteří obdrží nejvíce hlasů. Prezidium volí dále prezidenta, viceprezidenta, předsedy pracovních komisí a rozhoduje o vyslání zástupců svazu do jiných organizací, na jejichž činnosti se svaz podílí. Prezident svazu může dále jmenovat některé pracovníky prezidia a pověřit je dalšími administrativními úkoly. K zajištění svých administrativních a hospodářských prací zřizuje aparát, do jehož čela jmenuje sekretáře.

Výkon funkce zaniká odstoupením, odvoláním, smrtí, ztrátou svéprávnosti, či jejím omezením, nebo uplynutím funkčního období. V případě předčasného odchodu některého člena prezidia, je prezidium oprávněno kooptovat toho, kdo byl ve volbách na následujícím místě nebo jiného člena svazu, kterého navrhne prezident a odsouhlasí nadpoloviční většina členů prezidia. Kooptovaný člen musí být potvrzen na nejbližším příštím valném shromáždění, není-li potvrzen ve funkci, zvolí valné shromáždění jiného nového člena prezidia. Klesne-li však počet původních členů prezidia pod 8, je prezidium povinno svolat valné shromáždění k volbě chybějících členů prezidia.

Zasedání prezidia svolává prezident nebo viceprezident. Prezidium se schází nejméně 1x za 3 měsíce, jinak vždy, pokládá-li to prezident za nutné, nebo v případě, že o svolání prezidia žádá písemně nejméně třetina členů prezidia. Nesvolá-li prezident svazu zasedání prezidia do třiceti dnů od doručení žádosti členů, mohou ti, kdo žádost podali, svolat zasedání prezidia na náklady svazu sami Rozhodnutí prezidia nabývá platnosti po schválení většinou hlasů přítomných. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas prezidenta.

XIII.

Pravomoc prezidia

Prezidium řídí veškerou činnost svazu mezi zasedáními valného shromáždění. Plní usnesení valného shromáždění a rozhoduje o všech záležitostech svazu s výjimkou těch, které jsou zákonem či stanovami vyhrazeny jinému orgánu. Prezidium zastupuje svaz vůči orgánům státní správy, měst a obcí a vůči všem partnerským subjektům, ve věcech obecných i vůči ostatním odborným i zájmovým institucím a sdružením. Vypracovává vnitřní řád svazu, svolává valné shromáždění svazu, jak řádné tak i mimořádné a připravuje program shromáždění a jeho jednací řád. Na základě schváleného rozpočtu hospodaří s finančními prostředky svazu a zajišťuje plánovanou činnost a akce, při respektování platných předpisů a zákonů. Schvaluje přijetí nových členů svazu a rozhoduje o vyloučení člena.

XIV.

Pravomoci prezidenta

Reprezentuje svaz a je oprávněn jednat jeho jménem při všech jednáních nebo k tomu pověřuje členy prezidia. Navrhuje do funkce viceprezidenta a předsedy jednotlivých komisí. Řídí činnost svazu, práci prezidia a svolává jeho zasedání. Při hlasování v prezidiu při rovnosti hlasů má hlas rozhodující. Viceprezident zastupuje v nepřítomnosti prezidenta v plném rozsahu.

XV.

Uvolnění a odvolání členů prezidia

Prezidium má právo ze závažných důvodů u člena prezidia po jeho předchozím vyslechnutí pozastavit jeho členství a navrhnout valnému shromáždění jeho uvolnění nebo odvolání z funkce člena prezidia.

XVI.

Revizní komise

Revizní komise má 3 členy, kteří jsou voleni valným shromážděním svazu na období 3 let. Řídí se stanovami svazu a usneseními valného shromáždění. Kontroluje veškerou činnost svazu a jeho orgánů; dodržování stanov, hospodaření, rozpočtu, správné vedení evidence a dokumentace a projednává stížnosti členů svazu. Pracuje zcela nezávisle, odpovídá se jen valnému shromáždění a nesmí přijímat pokyny od ostatních orgánů svazu. Upozorňuje prezidium na zjištěné nedostatky, předkládá stanoviska a návrhy na opatření prezidiu.

Pro zánik výkonu funkce člena revizní komise se obdobně použijí ustanovení o zániku výkonu funkce člena prezidia s tím, že revizní komise je oprávněna kooptovat člena jen tehdy, pokud má alespoň dva zbývající členy.

Revizní komise je povinna

a) poskytnout valnému shromáždění vyjádření k návrhu rozpočtu svazu, hospodářské zprávě za uplynulý rok, k návrhu na změnu stanov, ke zprávě o činnosti svazu,

b) dohlížet na hospodaření a správu majetku svazu. Členové revizní komise mohou kdykoliv nahlížet do účetních knih a účtů, stejně tak mohou požadovat jakékoliv jiné informace související s činností svazu od všech orgánů svazu a členů,

c) před konáním valného shromáždění vypracovat písemnou zprávu o celkové finanční situaci svazu a předložit ji valnému shromáždění ke schválení.

Revizní komise se schází nejméně jednou za půl roku. Revizní komise může jednat prostřednictvím sdělovací techniky, např. konferenčním telefonátem.

XVII.

Majetek svazu

Finanční majetek svazu je tvořen případnými členskými příspěvky, dary a dalšími zdroji z hospodářské a ostatní činnosti. Dále je majetek tvořen základními prostředky, zásobami a inventářem. Finanční majetek je uložen v peněžním ústavu, kde je otevřen účet na jméno svazu. Čerpání je přikazováno presidentem, viceprezidentem nebo sekretářem v souladu s ročním rozpočtem. Prezident svazu nejméně jedenkrát ročně předkládá valnému shromáždění zprávu o hospodaření svazu.

XVIII.

Změny stanov

Stanovy svazu mohou být změněny na žádost prezidia nebo třetiny členů svazu. V tom případě je návrh předložen prezidiu, které je povinno svolat mimořádné valné shromáždění a zveřejnit návrh stanov na webových stránkách svazu, aby se s ním členové mohli seznámit. Změna stanov může být uskutečněna jen se souhlasem dvou třetin přítomných na valném shromáždění. Totéž platí i pro změny volebního řádu.

XIX.

Zánik svazu

Rozpuštění svazu nebo jeho sloučení s jiným spolkem musí být odsouhlaseno valným shromážděním, které musí při zániku svazu rozpuštěním rozhodnout i o naložení s majetkem a finančními aktivy svazu. Takové rozhodnutí vyžaduje dvou třetinovou většinu přítomných členů.

Schváleno valným shromážděním Českého svazu chovatelů plnokrevníka a majitelů dostihových koní z.s. dne 14.3.2015.

0 ks,
Košík
0 ks,