2. Volební řád ČSCHPMDK

 

VOLEBNÍ ŘÁD
Českého svazu chovatelů plnokrevníka a majitelů dostihových koní

A. Volené orgány svazu

  1. Prezidium svazu - je až čtrnáctičlenný orgán, jehož volební období je tříleté, který řídí práci svazu v období mezi konáním valného shromáždění svazu. Členové prezidia svazu jsou voleni přímo, valným shromážděním svazu obvykle z více návrhů. O způsobu volby (aklamace, tajně), rozhodne valné shromáždění před vlastní volbou.
  2. Prezident svazu - je volen prezidiem z řad členů prezidia a to aklamací, po zvolení prezidia řídí jeho zasedání a volby viceprezidenta svazu a předsedů odborných komisí. Na návrh předsedy odborných komisí jmenuje písemně členy odborných komisí. První zasedání prezidia musí být uskutečněno ještě v průběhu zasedání valného shromáždění a výsledky voleb v prezidiu oznámí prezident celému shromáždění členů svazu. Jedna osoba může být volena nejvýše na dvě volební období po sobě následující.
  3. Viceprezident - je volen prezidiem svazu z řad členů prezídia, a to aklamací.
  4. Revizní komise - je vždy tříčlenná a řídí se stanovami a organizačním řádem svazu. Je volena valným shromážděním vždy na tři roky. Pracuje zcela nezávisle a odpovídá se jen valnému shromáždění. Volby revizní komise jsou veřejné. Návrh předkládá předseda volební komise na základě návrhů valného shromáždění. O předsedovi a členech revizní komise se hlasuje jednotlivě. Kdo nezíská více jak 50% hlasů členů přítomných, není zvolen a musí být nahrazen dalším kandidátem. První je volen předseda komise.
  5. Předseda odborné komise- je vždy v čele odborné komise a její práci řídí. Počet a struktura odborných komisí je dána organizačním řádem svazu. Předsedové komisí jsou voleni z řad členů prezidia, a to aklamací. Ostatní členové odborných komisí jsou jmenováni prezidentem svazu na návrh předsedy komise, a to jak z řad členů svazu, tak z řad odborníků, nečlenů svazu. Členem odborné komise jmenovaným prezidentem svazu na návrh předsedy komise může být i jiná osoba, zpravidla odborný pracovník, který není řádným členem svazu.

B. Orgány řízení voleb svazu

  1. Volební komise - Tato komise řídí volby prováděné valným shromážděním svazu. Komise je tříčlenná, v čele s předsedou volební komise. Návrh na složení volební komise a předsedy předkládá prezidium (na prvním valném shromáždění přípravné prezidium) a přednese jej prezident (na prvním zasedání předseda přípravného prezidia)
  2. Volitelnost - Volen může být každý člen svazu.
  3. Volební právo - Volební právo má každý řádný člen svazu, který splňuje podmínky volitelnosti a je osobně přítomen volbám.
  4. Počet hlasů - Každý řádný člen svazu má 1 hlas.
  5. Volba revizní komise - Kandidátku revizní komise sestavuje volební komise na základě návrhů prezidia (přípravného prezidia) a členů z pléna valného shromáždění podle vlastní úvahy. Každý navržený člen revizní komise je volen jednotlivě v pořadí:

1 - předseda komise

2 - další členové

Pokud první návrh nezíská nadpoloviční většinu hlasů přítomných, předkládá předseda návrh další v pořadí. Volbou předsedy a dvou členů volby komise končí. Volí se aklamací.

8.        Ověření výsledků voleb - Výsledky voleb (zápis o výsledku voleb) pořizuje volební komise a zapisovatel prezidia. Zápis volební komise ověřují nejméně tři členové pléna zvolení jako ověřovatelé zápisu valného shromáždění a jeden ověřovatel zápisu v prezidiu svazu.

0 ks,
Košík
0 ks,