Organizační struktura

  1. Prezident svazu - jeho volební období je tříleté, přitom jedna osoba může být volena pouze na dvě volební období po sobě následující. Prezident je volen prezidiem z řad členů prezidia a to aklamací.
  2. Víceprezident - je volen prezidiem svazu na návrh prezidenta, a to aklamací.
  3. Prezidium svazu - je až čtrnáctičlenný orgán, který řídí práci svazu v období mezi konáním valného shromáždění svazu. Členové prezidia svazu jsou voleni přímo, valným shromážděním svazu obvykle z více návrhů. O způsobu volby (aklamace, tajně), rozhodne valné shromáždění před vlastní volbou.
  4. Předseda odborné komise - je vždy v čele odborné komise a její práci řídí. Počet a struktura odborných komisí je dána organizačním řádem svazu. Předsedové komisí jsou voleni z řad členů prezidia, a to aklamací. Ostatní členové odborných komisí jsou jmenováni prezidentem svazu na návrh předsedy komise, a to jak z řad členů svazu, tak z řad odborníků, nečlenů svazu.
  5. Revizní komise - je vždy tříčlenná a řídí se stanovami a organizačním řádem svazu. Pracuje zcela nezávisle a odpovídá se jen valnému shromáždění. Je volena valným shromážděním vždy na tři roky. Volby revizní komise jsou veřejné, přitom každý člen má v tomto případě jeden hlas. Návrh předkládá předseda volební komise na základě návrhů valného shromáždění. O předsedovi a členech revizní komise se hlasuje jednotlivě. Kdo nezíská více jak 50% hlasů přítomných není zvolen a musí být nahrazen dalším kandidátem. První je volen předseda komise.
0 ks,
Košík
0 ks,